Orolig för både covid-19 och vacciner (immuniserande läkemedel)? Positivt är att godkända svenska vacciner mot SARS-CoV-2 är metallfria och ”renare” än konventionella vacciner. Ändå finns risker särskilt för Tandhälsoförbundets känsliga medlemmar.

Känsliga för metaller
Tandhälsoförbundets (Tf:s) medlemmar är ofta känsliga för metaller och kan få allvarliga biverkningar av konventionella vacciner som innehåller aluminium som adjuvant. På 1900-talet innehöll flertalet vacciner även kvicksilver (thiomersal) som konserveringsmedel.  

Kvicksilver har inte funnits i svenska vacciner på flera årtionden med undantag av Pandemrix. Det gavs mot svininfluensa och biverkningar med flera fall av kronisk narkolepsi har registrerats.

Vaccin mot livmoderhalscancer innehåller mer aluminium än flertalet andra vacciner, vilket kan vara bidragande orsak till flera fall av POTS bland vaccinerade flickor.

Inga metaller finns i de nya läkemedel som är tänkta att göra oss immuna mot SARS-CoV-2. De är också renare än konventionella vacciner. Ändå finns risker för biverkningar.

Dessa läkemedel är tillverkade för att påverka immunsystemet, vilket i sig påverkar kroppen. Dessutom finns tillsatsämnen som kan orsaka allergier eller annan överkänslighet.

Det snabba framtagandet gör också osäkerheten stor och eventuellt kan vissa individer få försämrad motståndskraft mot covid-19 om de smittas efter vaccinationerna. Detta inträffade tidigare då mRNA-vacciner testades. Förhoppningsvis är de som nu prövas bättre. Långsiktiga effekter vet vi inte alls någonting om. 

Läs om biverkningar innan vaccination
Biverkningar rapporteras i läkemedlens bipacksedlar och svenska sådana finns för Pfizers (Corminator) och Modernas produkter. Läs dem innan vaccinering.

Vanliga biverkningar uppges vara svullna lymfkörtlar, huvudvärk, illamående, trötthet, muskelvärk, frossa, feber och problem runt själva injektionsstället. Dessa uppträder också vid konventionell vaccinering på grund av påverkan på immunsystemet.

Mer ovanliga biverkningar som nämns är allergisk chock och ansiktsförlamning. I Storbritannien har flera fall av allergisk chock inträffat och där avråder man dem som har allvarliga allergier mot livsmedel med mera att vaccinera sig.

Dödsfall har kopplats till vaccinering av äldre och mycket sköra personer, bland annat har det i Norge inträffat dödsfall på äldreboenden och därför avråder norska regeringen från att vaccinera sköra äldre. 

Svenska läkare har efterlyst bättre kontroll av hur personer äldre än 75 år reagerar på de nya vaccinerna. Kanske är det så att äldre multisjuka och sköra personer över 80 år ska skyddas mot smittan på andra sätt än genom vaccin. 

Biverkningar ska vägas mot nyttan av vaccinet
Biverkningarna ska förstås vägas mot risken att få allvarliga men av sjukdomen. Märkligt är att svenska myndigheter inte klargör vilka riskgrupper som finns och undantar dem från vaccinationsprogrammet. Det skulle öka trovärdigheten.

Läkemedelsverket hänvisar bara till bipacksedlarna, vilket innebär att man inte ska vaccinera sig om man är allergisk mot något av de ingående ämnena (exempelvis PEG som också finns i livsmedel med E-nr 1521). En andra spruta ska inte ges om patienten fått kraftiga reaktioner på den första. Så långt tillverkarnas information i bipacksedlarna.

Alla behöver inte vaccinera sig för att så kallad flockimmunitet ska uppstå.Det räcker med knappt 70 procent, vilket innebär att samhällets smittspridning inte påverkas om enstaka individer beslutar sig för att inte vaccinera sig. Rädsla för biverkningar och dåligt immunförsvar kan vara anledning att vänta med vaccination till dess kunskaperna förbättrats. 

Vad innebär mRNA-tekniken
De två vacciner som godkänts i Sverige bygger på så kallad mRNA-teknik. Det innebär att en budbärare kommer in i cellen med en kod för hur kroppen ska bilda ett protein som till formen liknar delar av viruset (de klubbliknande delarna så kallat spike-proteiner).

För att få in denna mRNA-kod i cellen finns hjälpämnen i form av fetter som skyddar och gör att den kan tränga in genom cellväggen. Bland fetterna finns polyetylenglykoler (PEG) som kan vara allergiframkallande. Ämnet används inom livsmedelsindustrin (E-1521), inom medicinen med mera. Övriga ingredienser, se respektive bipacksedel.

När mRNA-strängen talar om för cellen att bilda virusliknande spike-proteiner betraktas dessa proteiner av kroppen som främmande och därmed aktiveras immunförsvaret. mRNA är instabilt och bryts snabbt ner av enzymer. 

Immunisering tar tid eller uteblir
Om allt fungerar som det är tänkt bildas antikroppar och minnesceller som ska hindra viruset att få fäste. Blir man infekterad på riktigt ska immunförsvaret omedelbart reagera och döda invaderade virus.

Eftersom immuniseringen bygger på kroppens eget immunförsvar tar det lite tid att uppnå immunitet. Men alla blir inte immuna, vilket också står i bipacksedlarna. Det kan exempelvis gälla personer som redan från början har ett dåligt immunförsvar. Immunförsvaret försämras med åldern och därför kan man misstänka att äldre inte blir immuniserade i lika hög grad som yngre.

Oklart är hur reaktionen går till hos dem med mycket dåligt immunförsvar. Om inte tillräcklig mängd antikroppar bildas kanske det främmande proteinet finns kvar under lång tid och påverkar kroppen negativt. Viss risk för autoimmuna reaktioner skulle kunna uppstå om proteinet binder sig till kroppsegna celler.

Många oklarheter finns alltså. Det kanske är en anledning till att Läkemedelsverkets försök att besvara Tandhälsoförbundets frågor inte gett några som helst tydliga svar. Viss osäkerthet tycks också råda gällande läkemedelsbolagens tolkning av resultaten, vilket Peter Doshi skriver i den vetenskapliga tidskriften The Biomedical Journal.

Vaccinera eller inte?
Några direkta råd om man ska ta vaccinet eller inte är svåra att ge då riskgrupperna inte är tillräckligt väl kända. De medlemmar som är mycket känsliga för kemikalier eller som har ett mycket dåligt immunförsvar gör klokast i att avvakta en tid tills kunskaperna förbättrats.

Pfizers produkt har något färre hjälpämnen och kanske kan vara att föredra om man har möjlighet att välja. Inget av de två nu godkända vaccinerna innehåller metaller, vilket är bra. Inom några månader kommer fler risker att uppmärksamas och då kanske det blir tydligare vilka grupper som riskerar biverkningar. 

Till dess gäller forsatt regelbunden och noggrann handtvätt och att hålla avstånd.

Se här vad konventionella vacciner innehåller (engelska). Mängderna kan tyckas små, men de hamnar direkt i blodet eller lymfan. 
Till forskningsartikel angående osäkra faktorer i beräkning av mRNA-vaccinernas effektivitet. (engeska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)