Information till patienter och läkare

Tillhör du de tiotusentals personer som är sjuka av dentala material?

Till filmen om Tf, amalgam med mera

Du kan vara sjuk av kvicksilver från dina amalgamfyllningar. Andra kan vara känsliga för metaller i legeringar av guld, titan och krom-kobolt. Sådana material är vanliga i kronor, stift och implantat. Även rotfyllningar och dolda infektioner i tandbenet kan orsaka sjukdom utanför själva munhålan.

Vanliga diagnoser är fibromyalgi, psykisk sjukdom och kroniskt trötthetssyndrom/ME. Men också många andra diagnoser sätts av läkare där orsaken senare visat sig vara känslighet mot kvicksilver, guld eller något annat material i tandfyllningarna. Några personer med den dödliga sjukdomen ALS har efter sanering blivit friska och detsamma gäller Parkinsons sjukdom och MS. Detta är bara några exempel på våra medlemmars erfarenheter.

Symtomen är ofta många och varierande beroende på att immunförsvaret triggats igång av främmande material eller pågående infektion. Bland de vanligaste symtomen är enorm trötthet/utmattning, koncentrations- och minnesproblem, värk, sömnsvårigheter, mag- och tarmbesvär och metallsmak i munnen.

Sanering eller fyllningsbyte bör prövas av alla som misstänker att dentala material (tandfyllningar, kronor, broar, stift eller rotfyllningar) kan orsaka sjukdomssymtomen. Majoriteten blir friska eller friskare efter borttagning av material de inte tål. Dock är det nödvändigt att åtgärderna görs korrekt annars kan symtomen förvärras.

Amalgam är det fyllningsmaterial som gett flest problem. Anledningen är att hälften av amalgamet består av rent kvicksilver. Kvicksilver läcker alltid ut från amalgamfyllningar. Läckaget ökar om man tuggar tuggummi, dricker varmt eller har andra metaller i tänderna.

Flera olika metaller i munnen bildar ett batteri som skapar svaga elektriska strömmar i munhålan och därmed ökar läckaget av kvicksilver från amalgamfyllningarna. Guldkronor, titanstift eller material i krom-koboltlegeringar bidrar alla till att kvicksilver läcker ut i större omfattning jämfört med om man bara har amalgamfyllningar. Även arbete framför bildskärm kan öka läckaget av kvicksilver från amalgam.

Rotfyllningar är riskabelt även om tandläkaren gör en korrekt och funktionell rotfyllning med ett biologiskt bra material. Anledningen är att tanden är död och att bakterier frodas i de så kallade dentinkanalerna som bland annat har till funktion att förse en levande tand med näring. Dentinkanalerna kan aldrig fyllas igen och därför avråder Tandhälsoförbundet från rotfyllningar.

Infektioner i käkbenet har ofta sitt ursprung i rotinfektioner och kan vara inkapslade och svåra att upptäcka. Bakterier och andra mikroorganismer kan bilda gifter som förs ut i kroppens blodomlopp och där triggar igång immunförsvaret. Gifterna kan också påverka kroppens biokemi negativt.

Allergi eller överkänslighet? Rena allergier förekommer mot dentala material. Vanligt är allergi mot kvicksilver, guld, palladium, titan och nickel. Allergier mot kompositer (plaster) är inte lika vanligt, men förekommer. Även om läkaren inte kan konstatera allergi mot ett material kan man vara överkänslig mot detta. Det kan bero på störningar i biokemin eller att det saknas mätmetoder för vissa allergier. Lita därför på kroppens egna reaktioner.

Förgiftning av kvicksilver är vanligast eftersom denna metall läcker ut i kroppen i relativt stora mängder. Kvicksilver har stor potential att störa kroppens biokemi och därför kan många olika symtom uppstå. Tandvårdspersonal och tandtekniker som arbetat med amalgam och kvicksilver visar ibland upp tydliga förgiftningsskador. Hos personer med guldkronor har relativt höga guldhalter uppmätts i blodet.

Avgiftning av kroppen sker hela tiden. En del personer kan emellertid ha dåliga ärftliga anlag för avgiftning och/eller reparation av skadade celler alternativt försämrad leverfunktion. Ansamling av kvicksilver i olika organ kan vara en orsak till att många blir sjuka i 50- till 60-årsåldern då kvicksilver hunnit ackumuleras i kroppen.

Fosterskador kan uppstå om den gravida kvinnan gjort omfattande amalgamarbeten eller har många amalgamfyllningar. Kvicksilver liksom andra gifter utsöndras via fostret och därför kan relativt höga halter finnas i foster och nyfödda barn. Autism misstänks till viss del beror på kvicksilver som lagrats i kroppen. Tandhälsoförbundet anser att inga amalgamarbeten ska göras strax före eller under graviditeten och detsamma gäller under amningen. Amalgamsaneringen bör därför göras i god tid före en graviditet eller då kvinnan slutat amma sitt barn.

Amalgamsanering/fyllningsbyte liksom sanering av andra dentala material ska göras med stor försiktighet. Tandläkaren måste arbeta med bra utsug, kofferdam och undvika att borra i materialet. Särskilt amalgam kräver stor försiktighet då kvicksilver förångas redan i rumstemperatur. Mycket sjuka och känsliga personer bör andas in syrgas eller luft utifrån, vilket också gäller tandvårdspersonalen. Anledningen är att trots bra ventilation och luftrening blir kvicksilverkoncentrationen hög. Andra material kräver främst kofferdam och bra utsug.

Vitamin- och mineralterapi är särskilt viktigt före en amalgamsanering. Anledningen är att immunförsvaret och kroppens avgiftning måste stärkas för att ta hand om det kvicksilver som tränger in i kroppen. Många tandvårdsskadade har näringsobalanser och mår bättre av kosttillskott inklusive nyttig och giftfri mat.

Tandhälsoförbundet rekommenderar tillskott av selen, magnesium, zink, omega-3-fettsyror, vitamin C, vitamin B-12, B-vitaminkomplex, vitamin E och vitamin D samt acetylcystein före under och några år efter saneringen.

Bidrag till sanering/fyllningsbyte kan erhållas via landstingen/regionerna med hänvisning till tandvårdsförordningen (1998:1338) 6 och 7 §§. Den som har påvisad allergi kan få en eller flera fyllningar utbytta enlig 6 §. Personer som varit sjuka länge och som misstänker att symtomen beror på tandfyllningarna kan få fyllningsbyte via 7 §.

Bidrag ges normalt inte till byte av stift, rotfyllningar, broar och andra konstruktioner. Många landsting/regioner har infört restriktioner som försvårar fyllningsbyte, trots en tydlig lagstiftning. Beslut om bidrag kan inte överklagas, men man kan söka igen. Mer information ges av Tandhälsoförbundets distrikt.

Hur snabbt man blir bra efter fyllningsbyte varierar. Omkring 6 procent blir friska i omedelbar anslutning till tandläkarbehandlingen. För 40 procent dröjer det ett år innan stabila förbättringar inträder och för andra kan det ta mer än fyra år. En anledning till detta är att kroppen först måste avgiftas.

Sjuk igen kan man bli flera år efter fyllningsbytet. Ofta handlar det om att kvicksilver som ansamlats i olika organ förs ut i blodbanorna. Sådant kan inträffa i samband med stress, antibiotikabehandling eller någon sjukdom.

Vilka material ska användas?  Alla dentala material är främmande för kroppen och känsliga personer kan reagera för allt. Tandhälsoförbundet avråder från alla metall-material då genetisk känslighet kan förekomma. Kompositer eller plaster är billigast och det som landstingen ofta ersätter med. Görs dessa fyllningar korrekt med tunna lager och effektiva härdlampor uppstår sällan problem. Keramiska material är dyrare och det som oftast fungerar bäst. En del kan dock reagera både mot limmet och färgerna på kronan eller inlägget.  Kontakta gärna förbundets eller distriktets informatörer för mer kunskaper.

Keramiska implantat tillverkade av zirkoniumdioxid förordas av Tandhälsoförbundet då de oftast tolereras av kroppen. Sannolikt förekommer känslighet även för detta material då individer kan reagerar för alla främmande material. För känsliga individer är det därför klokt att i första hand överväga broar och proteser som är lättare att ta bort om känslighet uppstår.

Implantat av titan kan orsaka hälsoproblem och ett vanligt symtom är ihållande hosta, men även immunologiska effekter kan uppträda som extrem trötthet, hudutslag och hjärtproblem. Titanimplantat förses ibland med guldskruvar, vilket ökar risken för att titan läcker ut.  Om guldet ersätts av annat material kan implantatet tolereras bättre.

Yellow Nails eller gula naglar är tecken på att titan läcker ut från implantatet.

Ta alltid kontakt med Tandhälsoförbundet före fyllningsbyte eller andra odontologiska åtgärder. Informatörer finns både i distrikten och på nationell nivå. Flera distrikt har Öppet Hus dit personer med problem är välkomna. Ofta förekommer både information och rådgivning och helt säkert finns andra som genomlidit liknande problem att samtala med. Distrikten anordnar också föreläsningar och har information om vilka bidragsvillkor som gäller vid fyllningsbyte i landstinget/regionen.

Till Hälso- sjuk- och tandvårdspersonal

Tandhälsoförbundet har kunskaper om hur känsliga personer reagerar mot dentala material, rotfyllningar, tandställningar och mycket mer. Förbundet samarbetar med läkare och tandläkare som också bidrar med kunskaper. Vi följer också forskningen inom flera angelägna områden.

Ta hjälp av vår samlade erfarenhet dels för att ge dina patienter bästa möjliga vård och dels för att hjälpa extra känsliga individer till en tandbehandling de tål. Vi har också kunskaper om tandvårdspersonalens arbetsmiljö och vilka försiktighetsmått som bör vidtas. Kontakta oss gärna på telefon 08-428 92 42. Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12.

Amalgam och andra metaller
Amalgam innehåller cirka hälften kvicksilver och resten består av silver, tenn, koppar och ibland zink. En enda amalgamfyllning innehåller mellan 0,6-4 gram kvicksilver beroende på storleken. En del blir sjuka antingen för att de är allergiska mot någon av  metallerna eller då halten kvicksilver efter en tid uppnått nivåer som orsakar kronisk förgiftning. 

Om man blir sjuk eller inte är mycket individuellt betingat och har flera orsaker däribland ärftliga sådana. Att ta bort amalgam kräver stor försiktighet särskilt hos känsliga individer och hos dem som är svårt sjuka. Mer information om amalgamsanering finns på www.amalgamsanera.nu

Många blir bättre efter amalgamsanering
Bland de som tror sig vara sjuka av amalgam blir 80-90 procent bättre eller helt friska efter fyllningsbyte. Förutsättningen är dock att fyllningsbytet sker med skydd mot kvicksilverånga. Tandläkaren ska ha clean-up-sug, kofferdam, ordentlig vattenkylning av amalgamet och låta patienten andas in friskluft genom näsan. Tandläkare som borrar bort amalgamfyllningar utan skydd kan orsaka allvarlig skada för patienten.

Anledningen är den stora avgången av kvicksilverånga då amalgamet upphettas vid borrning. Patienten andas in kvicksilverångan och cirka 80 procent tas upp i blodet via lungorna.  Även tandvårdspersonalen exponeras för stora mängder kvicksilverånga vid oförsiktig urborrning av amalgam. 

Tf anser att även tandläkare med bra skyddsutrustning endast bör ta bort en amalgamfyllning var sjätte vecka hos känsliga individer. Tandläkare och tansköterska bör båda ha andningsmask eller gasmask som filterar bort kvicksilver. 

Även andra metaller påverkar
Alla metaller kan påverka patienten negativt. Värst är om flera olika metaller finns i samma munhåla eftersom det då uppstår galvaniska strömmar mellan metallerna. Patienten kan då klaga på strömmar mellan tänderna eller obehag då de råkar bita i aluminiumfolie. En del kan också få brännande känsla på tungan eller känna obehag och stelhet i ansiktsmusklerna.

Galvaniska strömmar orsakar att metalljoner löses ut och därför kan förgiftningssymtom uppstå. Särskilt allvarligt är det om metallernas vilopotential skiljer sig mycket åt, exempelvis om patienten har guld och amalgam eller guld och titan.

Patienter med genetiskt dålig avgiftning ansamlar metaller och andra gifter i kroppen, vilket gör att de efter en tid kan nå farligt höga nivåer i olika organ. Då kan förgiftning inträda. Kvicksilver är svårt att mäta, men förhöjda feceshalter tyder på hög belastning. Titan kan mätas i naglarna.

Riskerna med metaller i dentala material är stora och därför är det klokast att använda material utan metaller och sådana finns i dagens tandvård. Se också upp med det vita färgämnet titandioxid i bondingmaterial och kompositer. 

​Samarbete mellan tandläkare och läkare
Läkaren kan hjälpa till på flera olika sätt. Dels för att ställa diagnos och dels för att skriva ut vitaminer och mineraler i syfte att förbättra avgiftningen (t. ex. C-vitamin, selen och vitamin B12) och förbättra immunförsvaret (t.ex. zink och D-vitamin).

Vid själva amalgamsaneringen är C-vitamininfusioner effektivt och minskar riskerna så mycket att flera fyllningar kan tas bort samtidigt. Allergiska patienter kan behöva kortison i hög dos inför borrtagningen av amalgam eller andra metaller. 

Konventionell provtagning ger sällan några ledtrådar, men i vissa fall kan förhöjda kvicksilverhalter mätas i blodet eller urinen. Kelering kan användas för att trigga igång utsöndringen och därigenom finns möjlighet att mäta kvicksilver och andra metaller i urinen. Hårmineralanalyser kan också ge förhöjda metallvärden liksom avföringsprover.

Om provtagningen uppvisar låga halter kvicksilver och andra metaller kan patientens belastning ändå vara hög. Så är fallet hos inidivider med försämrad avgiftning då dessa ackumulerar metallerna i kroppen och därmed sker inte heller någon utsöndring som är mätbar. Vid kelering påvisas höga halter i urinen.

Läkaren skriver intyg och tandläkaren söker bidrag
Enligt tandvårdsförordningen (6,7 §§) kan en patient få bidrag för fyllningsbyte. Vid allergi (6§ eller kategori 11) remitteras patienten till dematolog eller allergolog för provtagning. För att få möjlighet till bidrag krävs positivt så kallat hudtest för en eller flera metaller i befintligt dentalt material.

Kan ingen allergi påvisas finns möjlighet till fyllningsbyte på grund av långvarig sjukdom (7 § eller kategori 12). I detta fall ska läkaren skriva en remiss/ett intyg med redovisning av vilka prover som tagits och vilka behandlingar som prövats. I intyget ska läkaren också redovisa att det är patienten själv som vill pröva fyllningsbyte. I intyget ska stå att fyllningsbytet är ett led i patientens behandlingsplan.. (Se mer här och här)

Tandläkaren ansöker om bidrag för sin patient och bilägger då läkarens intyg. Denna ansökan liknar andra ärenden som tandläkaren hanterar enligt tandvårdsförordningen. I flera regioner görs ansökan digitalt och tandläkaren kan behöva en särskild legitimation. Ersättning utgår ej om arbetet påbörjats innan beslut fattats av regionens tandvårdsenhet.  

IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) har on-line-kurser för tandläkare som vill lära sig amalgamsanera. Information finns också på förbundets hemsida http://www.amalgamsanera.nu

FAKTA OM RISKER MED AMALGAM

Kvicksilvrets egenskaper Kvicksilver är den enda metall som avdunstar vid rumstemperatur och avgår därför hela tiden från tandfyllningarna. Särskilt höga halter frigörs vid tuggning och då maten eller drycken är het. Så fort amalgamet vidrörs frigörs kvicksilverånga. Om amalgamet har kontakt med guld och andra metaller ökar korrosionen. Elektromagnetiska fält vid t.ex. bildskärmsarbete ökar också kvicksilveravgången. Kvicksilver  ökar bildningen av fria radikaler och bidrar starkt till uppkomst av oxidativ stress som orsakar cellskador.
Kvicksilvers upptag och utsöndring Kvicksilver tas främst upp som kvicksilverånga och lagras i centrala nervsystemet, njurar, lever och andra organ. Kvicksilver kan påverka generna genom att sätta på stänga av dem. Kvicksilver kan också påverka kroppens biokemi och orsaka fosterskador. Kvicksilver utsöndras via avföring, urin, andningsvägar, svett och foster. Kvicksilverhalterna i avföring hos amalgambärare är höga och förorenar via våra toaletter miljön. Ca 40 % av det kvicksilver som finns i reningsslammet kommer från amalgamfyllningar och tandläkarkliniker, enligt Stockholms stads beräkningar.
Koppar Koppar är en essentiell metall som vår kropp behöver i liten mängd. Koppar kan orsaka svåra toxiska reaktioner vid för hög tillförsel och vid metaboliska rubbning. Höga kopparhalter är förenat med låga zinkhalter och zinktillskott kan därför hjälpa kroppen.
Silver Silver är en toxisk metall med stor bakteriedödande verkan. 
Tenn Tenn är toxiskt och kan ge illamående, kräkning och diarre. Tenn påverkar också zinkomsättningen negativt.

FAKTA OM RISKER MED ANDRA DENTALA MATERIAL

Titan Titan frigörs alltid till omgivningen även från implantat som finns inne i kroppen. Titan kan ge många olika symtom som liknar de för kvicksilver. Även hjärtat kan påverkas. Gula naglar är tecken på att titan frigörs från implantat eller fyllningar. Risken ökar om patienten också har guld i tänderna.
Kadmium Kadmium har tidigare ingått i guttaperka som använts vid rotfyllningar. Kadmium ansamlas i njurar och lever varvid risk för njurskador föreligger.
Nya material t.ex. kompositer Ofta fungerar kompositer bra, men då de utgör främmande material kan vissa individer få allergier eller andra besvär. Särskilt gäller det om materialet inte härdats ordentligt. Patienter kan reagera mot själva plastmaterialet, men också mot färgämnen, mjukgörare med mera i kompositerna. Bra är om patienten får ha en bit av den nya fyllningen i munnen en tid för att känna om den fungerar.

SYMTOM PÅ KVICKSILVERFÖRGIFTNING

Kvicksilver kan påverka alla organsystem i kroppen. Andra metaller och toxiska ämnen ger en additiv effekt och ökar därmed sjukdomsrisken. En del personer tycks vara genetiskt känsliga för metaller.

Immunsystemet Störs och ger nedsatt immunförsvar, överkänslighet, allergier och autoimmuna reaktioner.
Hormonbalansen Störs, hypofysens reglerande förmåga rubbas. Hyper- eller hypotyreos förekommer ofta. Menstruationsrubbningar, infertilitet och andra rubbningar i urogenitalorganen är vanliga.
Centrala nervsystemet Dess signalsubstanser påverkas med neurologiska och psykologiska symtom som följd.
Cellskada Cellmembranen kan skadas, vilket gör att cellens funktion störs. Bland annat gäller det energiproduktionen i mitokondrierna. Mutationer liksom fosterskador har påvisats.
Muskelceller Hjärta och rörelseapparaten drabbas av funktionsnedsättningar, vilket yttrar sig som trötthet.
Enzymproduktionen När kvicksilverbelastningen ökar används näringsämnen för avgiftning. Så småningom minskar produktionen av viktiga avgiftningsenzym och förgiftningen fortsätter i snabbare takt.
Kroppens elektriska system Kan påverkas, i svårare fall med epilepsi som följd.
Hjärtats retledningssystem Störs ofta intermittent. Patienten söker akut men EKG brukar oftast vara normalt.
Synen Ofta förkommer dimsyn, dubbelseende och nedsatt synförmåga.
Innerörat Yrsel, tinnitus och hörselnedsättning är vanliga symtom.
Mag och tarmpåverkan Den normala bakteriefloran förstörs och skador uppstår på tarmslemhinnan, med förstoppning eller diarréer som följd. Ibland utvecklas intolerans för olika födoämnen.
Tidiga symtom Onormal trötthet, värk, försämrat närminne och koncentrationssvårigheter. Temperaturväxlingar, svettningar, kronisk feber eller influensaliknande symtom, överkänslighet och allergier, bihåle och urinvägsinfektioner som är atypiska.
   

DIAGNOS

Noggrann anamnesupptagning Uteslutning av andra sjukdomar är en nödvändighet. Patienter med multisymtom kräver i initialstadiet mer tid än som vanligtvis ges hos doktorn.
Laboratorieprov Inget laboratorieprov kan i dag säkerställa eller utesluta att det är amalgam eller annat dentalmaterial som ger symtomen.
Symtom efter tandlagning Sanering av amalgam kan ge förvärrade symtom omedelbart eller upp till tre veckor efter behandlingen. Trötthet, värk koncentrationssvårigheter etc. pekar på att det troligen är amalgamet och dess kvicksilver som är orsaken”. Atypiska infektioner, immunförsvarsförändringar och prov på minnesceller indikerar metallpåverkan. Endast en liten grupp av dessa patienter reagerar positivt på hudtest. Att utsättas för hudtest kan ge sensibilisering samt kort eller långvarig försämring, ibland med svåra symtom. MELISA-test rekommenderas.

BEHANDLING

Läkare, hälso och sjukvårdspersonal  Behandling av den genom toxisk påverkan rubbade biokemin sker genom tillskott av antioxidanter och mineraler. Vitaminerna A, B, C, D och E samt mineralerna selen, zink och magnesium ges för att stärka kroppens avgiftning och immunsysystem. Brister föreligger ofta på grund av den stress kvicksilver utsätter kroppen för. Kosten behöver också regleras. Den skall vara fullvärdig och rik på vitaminer och mineraler. Socker och andra snabba kolhydrater ska undvikas då dessa livsmedel ökar risken för inflammationer. Samarbete med behandlande tandläkare behöver etableras. Tandvårdsförordningens 7§ (kategori S-12) ger möjlighet till sanering som led i en medicinsk behandling. Tandläkaren ansöker för patientens räkning, men läkarintyg behövs (se ovan).
Tandläkare och tandvårdspersonal Det centrala i behandlingen är att avlägsna det toxiska materialet, t.ex. amalgam, ur tänderna. Tandsaneringen kräver kunskap i saneringsteknik så att ej ytterligare kvicksilver eller annan toxisk belastning försämrar patienten. Tekniken innebär att lirka och bända ut amalgam, använda extra stark sug, vattenspolning och kofferdam. Patienten bör skydda sig med ett ökat intag av antioxidanter före och efter tandläkarbesöket, aktivt kol minskar upptag av amalgamdamm. Alkohol förhindrar oxidation av kvicksilver, vilket leder till ökat upptag i levern och elimination via avföringen. Patienten bör använda friskluftsmask och ögonskydd. Välj metallfria och så ogiftiga ersättningsmaterial som möjligt. Samarbeta med patientens läkare.
Sjukskrivning och rehabilitering Reaktionerna hos patienterna är mycket individuella. Många är i behov av lång sjukskrivning för att återvinna hälsan inklusive förbättra kroppens näringsstatus. Fysisk träning måste anpassas till patientens snabba uttröttning och är ofta omöjlig om patienten försämras. Förbättring sker ofta i takt med att tandsaneringen fortskrider och kroppens eget försvar förbättras. Hos många tar det dock flera år innan förbättringen blir tydlig. Hjälp med avgiftning kan öka tillfrisknandet. Tandsaneringen måste få ta tid för att inte ytterligare försämra patienten. Särskilt gäller det hos individer som är allergiska eller som har extremt dålig avgiftning.

Litteratur

Dentala material och ohälsa Del I
Biomedicinsk bakgrund till diagnos och behandling för patienter drabbade av biverkningar från dentala material. Laboratoriemetoder för diagnosstöd och utvärdering.
LIndh, U, Lindvall, A Godfrey, M, Haley,B, Hansson, M, Marcusson, J, Nilsson, B, Summers, AO &  Yaqob, A. Metallbiologiskt Centrum, 2005
ISBN 978-91-631-8283-6

Dentala material och ohälsa Del II
Odontologisk behandling av patienter drabbade av biverkningar från dentala material
Hudecec, R, Procházková, J & Sandhaus, S. Stiftelsen Metallbiologiskt Centrum, 2005
ISBN 978-91-631-8284-8-6

Är de verkligen sjuka?
Kapitel 6
Slutrapport från HET-projektet
ISBN 978-91-976589-8-0

Fri från amalgam
Nylander Magnus, docent, Dr. Med. och leg. tandläkare.
ISBN 91-630-3463-8

Kvicksilverförgiftning från tand-amalgam
Störtebecker Patrick
ISBN 91-86034-06-5

Tandröta som orsak till nervsjukdom
Störtebecker Patrick
ISBN 91-86034-02-3

Case reports over 150 years on adverse effects of dental amalgam. Relationship to poisoning by elemental mercury
Berglund Fredrik, Professor, Med Dr.
ISBN 0-941011-14-3

Onlinekurser om sanering av amalgam (engelska) IAOMT
Till kurserna

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)