Tandvården har två trossatser som man ihärdigt försvarar: amalgam är ett säkert och ofarligt lagningsmaterial och fluor skyddar mot karies och har enbart kosmetiska biverkningar, fluoros. Faller dessa dogmer återstår inte mycket av tandvårdens vetenskapliga underbyggnad. Den forskare som ifrågasätter användningen av amalgam eller fluor kan räkna med att bli utsatt för attacker och att anti-fluorstudier genomgående kommer att ifrågasättas.

Artikeln nedan är skriven av Mats Hanson och också publicerad i Tf-bladet nr 3 2015. Pdf-fil till artikeln finns nedan. Observera att det också finns en utökad referenslista till denna artikel.

Nyttan med fluor alltmer ifrågasatt
Förespråkare för fluor hävdar att det finns ett halvt sekels upprepade studier som visar att fluor motverkar karies och att biverkningar saknas, frånsett fluoros. Dock avfärdas det oftast som ett mindre kosmetiskt problem. Tandläkarna framförde tidigt att man var övertygade om att karies praktiskt taget skulle försvinna om man hade vattenfluoridering som basprofylax. Retrospektivt ser man nu att USA nyligen sänkt halten vid vattenfluoridering till 0,7 mg/l (ppm) efter att den tidigare, ?helt ofarliga? nivån om 1-1,2 ppm orsakat att 41 % av ungdomar mellan 12-15 år fått fluoros..

Fluoridering av dricksvattnet infördes aldrig i Sverige och inte heller i flertalet europeiska länder och det kan vara lämpligt att först beskriva erfarenheterna av vattenfluoridering då mätningar av fluorhalten i saliv från personer som använder fluortandkräm visar lika höga halter som vid användning av fluoriderat vatten. Många enskilda brunnar kan dessutom ha höga fluorhalter. I Kalmar län hade 24 % av 4800 brunnar för höga halter och exponering från andra källor tillkommer.

Hela tänder genom näringsrik kost
Tandläkaren och forskningschefen vid American Dental Associations laboratorium, Weston Price, reste under 1920 och 30-talen runt i världen till befolkningsgrupper som fortfarande hade en traditionell kost och inte var nämnvärt påverkade av västvärldens industrimat. Vuxna kunde ha några mindre kariesangrepp som inte förvärrades. När emellertid dessa befolkningar fick bättre kontakt med yttervärlden och fick in raffinerade matvaror som vitt mjöl och socker, fick de högre energiinnehåll i maten, men mycket mindre av vitaminer och mineraler. Price ansåg att den väsentliga skillnaden var matens innehåll av vitaminer och mineraler och hälsan försämrades. Price visade även att när man under 5 månader gav barn med mycket karies från ett fattigt område i Cleveland och med dålig mathållning, ett mål mat som var mycket rik på vitaminer och mineraler varje dag, så remineraliserades angreppen och emalj och dentin fick en hård och ogenomtränglig yta. Price forskning var långt före sin tid och är det i stor utsträckning ännu. (1)

Istället för att bygga på Price resultat tog emellertid tandvårdens kariesbehandling en helt annan riktning, användning av fluor. Bakgrunden till fluoranvändningen härrör från observationer från början av 1900-talet att en del områden där personer hade fläckiga tänder också hade lägre kariesfrekvens. Förekomsten av fläckar orsakades inte av dieten eller andra faktorer, utan kunde knytas till vilka vattentäkter man använde.

Vattenfluoridering
En kemist vid aluminiumföretaget Alcoa i USA misstänkte att det kunde finnas ett samband mellan missfärgningen av tänder och aluminium i dricksvattnet, då missfärgning hade uppträtt i orten Bauxite, platsen för Alcoas största aluminiumfabrik. Kemisten undersökte flera platser med missfärgning och fann en gemensam faktor: fluor. I Bauxite var halten 13,7 ppm Vid aluminiumframställning löses Al2O3 i kryolit, Na3AlF6 varvid smältpunkten sänks till cirka 1000 grader och möjliggör elektrolys.

Public Health Service i USA ville undersöka förhållandet och tillsatte en tandläkare, HT Dean, för att undersöka. Dean fann (1942) att missfärgning var mycket ovanligt vid 1 ppm eller lägre, men att den bästa skyddande effekten mot karies fanns vid denna nivå. Många industrier och myndigheter hade stora intressen av att förneka skadeverkningar av fluor (utsläpp hade förgiftat både människor och boskap i USA) och det fanns stora intressen av att förvandla ett miljögift och råttgift till något positivt.

US Public Health Service, understödda av tandläkarorganisationer och naturligtvis av Alcoa och deras forskare, fann att man borde höja nivån i vattnet vid låg fluorhalt till 1 ppm för att förebygga karies och inledde 1945 försök med vattenfluoridering i Grand Rapids, Michigan, med en närliggande plats, Muskegon, som kontroll. Försöket skulle pågå i 15 år men det dröjde inte ens ett år innan flera andra orter började med fluoridering.

Det hävdades att karies minskade i Grand Rapids vid 1 ppm fluorhalt, utan några biverkningar. Efter 5 år fann man emellertid att karies hade minskat ungefär lika mycket i kontrollområdet, enligt data som forskare senare fått fram från Public Health Service arkiv. Kontrollområdet togs bort och i fortsättningen hävdades endast att karies minskat i Grand Rapids efter fluoridering. Karies minskade lika mycket i en rad områden i USA, både fluoriderade och icke-fluoriderade. Numera tillsätts 143000 ton fluorid, vanligtvis som fluorosilikat, amerikanska vattentäkter.

Många forskare, läkare och hälsoorganisationer motsatte sig tvångsmedicineringen med ett välkänt starkt gift, men utmålades som framstegsfientliga eller ännu värre. Under McCarty-tidens kommunistjakt i USA beskylldes fluormotståndare för att vara samhällsomstörtande kommunister.

Ifrågasatt forskning
I den tidigaste entusiasmen för fluoridering ansåg man att nu skulle karies snart vara ett minne blott och i flera tidiga undersökningar hävdade man att kariesfrekvensen i fluoriderade områden var 50 % lägre än i områden med låg fluorhalt. Flera forskare har ifrågasatt vederhäftigheten i dessa studier.

Minskar fluoridering karies hos barn? Nästan alla känner sig säkra på att det gör det, men endast för att betrodda auktoriteter har sagt dem det. Forskare som är kritiska mot fluor får knappast sina studier publicerade i odontologiska tidskrifter, men sedan 1968 finns en fluortidskrift, Fluoride (2) där studier om fluor kan publiceras..

De tidigare studiernas vetenskaplighet ifrågasattes eftersom man såg vad man ville se, inga andra ämnen än fluor mättes i vattentäkterna, man mätte inte i vilken form fluor fanns i vatten naturligt och var tillgängligt, till skillnad mot tillsatt natriumfluorid eller fluorosilikat och kontrollområdena skiljde sig ofta i många avseenden från de fluoriderade. Näringsförhållandena förbättrades efter kriget och det är välkänt att dåliga socioekonomiska förhållanden bäddar för både ökad sjuklighet och karies.

Tandvården drog sig inte för att hävda fluorets kariesförebyggande effekt genom rena falsarier. Tandvårdschefen i Auckland, Nya Zealand, J. Colquhoun och stark förespråkare för fluoridering, gavs i uppdrag att utreda införande av vattenfluoridering i Nya Zealand och det infördes i en rad orter. Colquhoun hade tillgång till alla tandvårdsdata från hela landet och upptäckte efterhand att karies minskade lika snabbt eller något snabbare i områden utan fluoridering som i de fluoriderade. Nedgången var lika stor i orter där det ännu var minimal användning av fluortandkräm eller annan fluorbehandling under 1970-talet. Colquohoun har i flera artiklar beskrivit hur införandet av fluoridering i Nya Zealand gick till (3).

Lokala tandvården i staden Hastings, N.Z. införde fluoridering 1954, redan innan man allmänt hade beslutat om det. Som kontrollort användes en närliggande ort, Napier. Redan tre år senare rapporterade man att karies hade minskat 42 % och två år senare med 61 %. Fem år senare hävdade man att karies minskat med 87 % på släta tandytor, 73 % mellan tänderna och med 39 % på ocklusalytor. Resultatet ledde till att myndigheterna beslöt att införa allmän fluoridering i hela Nya Zealand.

Emellertid visade det sig att kariesfrekvensen i kontrollorten minskat lika mycket, något som man skyllde på att vattnet där innehöll molybden som man påstod skulle skydda mot karies. Vetenskapligt underlag för påståendet saknas. Följden blev att kontrollorten eliminerades och studien gjordes om till en uppföljningsstudie. För att uppnå de otroliga resultaten hade man ändrat kriterierna för karies mellan starten och uppföljningarna så att enbart angrepp som gått in till dentinet skulle räknas, från att från början varit alla skador och även fissurförseglingar (med amalgam). Tandvårdspersonal instruerades i de nya diagnoskriterierna och de som inte var samarbetsvilliga uppsöktes. Inga rapporter om Hastings-försöket informerade om ändringen (3).

När Colquohoun gick igenom alla data och fick ut skrivelser från hälsodepartementet med uppgifter om de ändrade diagnoskriterierna som aldrig redovisats, visade det sig att nedgången i karies hos barn börjat redan på 1930-talet och fortsatt under följande 50 år. Data om antalet gjorda fyllningar skiljde sig inte mellan Hastings och andra fluoriderade orter och orter som ej fluoriderats.

Samma resultat erhölls av en Australisk forskare, M. Diesendorf som visade att i ej fluoriderade områden i Australien, USA och Europa hade karies minskat till mellan hälften och en femtedel jämfört med tidigare och nedgången var starkast innan fluortandkrämer började användas. Både Colquohoun och Diesendorf anser att förbättrade socioekonomiska förhållanden med bättre och mer varierad näring ligger bakom nedgången.

Nyare utvärderingar
Ett utredningscentrum vid universitetet i York fick i uppdrag av brittiska hälsodepartementet att utreda vattenfluoridering och presenterade en rapport 2000. Utredningen fann 214 studier (av sammanlagt 3200 om samma fråga) från 1950 till 1999 med tillräckliga data, men av låg till måttlig kvalitet. Det fanns inga pålitliga studier i hela världen av hög kvalitet, bara 27 av måttlig kvalitet och 136 av låg kvalitet och med stor risk att vara vinklade. Studien fann att artiklarna gav vid handen att vattenfluoridering kunde innebära alltifrån en något negativ effekt på karies till en påtagligt positiv effekt (4).

Den möjliga positiva effekten fanns till priset av en ökad frekvens av fluoros, i estetiskt besvärande nivåer uppskattad till mellan 7 och 21,5 % vid 1 ppm fluor i vattnet.
Emaljfluoros är missbildad emalj som har en lucker och oregelbunden struktur. Vid kraftigare fluoros är emaljen så lös att den släpper igenom föroreningar utifrån som då missfärgar tanden Studier av andra biverkningar fann man vara av låg kvalitet, liksom studier som ansågs visa att fluoridering var mest positivt för barn med sämre socioekonomiska förhållanden.

Förespråkare för fluoridering drog slutsatsen av studien att vattenfluoridering var säkert och effektivt, men motståndare kritiserade utredningen för metodfel, utelämnanden och för att man felaktigt återgett riskerna för fluoros och påverkan på skelettet. Den fortsatta policyn från hälsodepartementet, som året före ansett att fluoridering var säkert och effektivt, var att det var upp till varje lokal vattenmyndighet att besluta om fluoridering efter samråd med befolkning och andra intressenter. Ingen ny fluoridering har genomförts i England

Det ringa antalet studier med ens måttlig kvalitet talar inte för att egentligen någon studie tål närmare granskning. Yiamouyiannis granskade 84 områden i USA med sammanlagt nära 40000 barn. Av områdena hade 27 varit fluoriderade under 17 år eller mer, 30 hade aldrig varit fluoriderade och 27 hade varit delvis fluoriderade eller fluoriderade under mindre än 17 år. De ursprungliga mätdata fick Yiamouyiannis tillgång till genom Freedom of information act i USA. Det fanns ingen statistisk säkerställd skillnad i kariesförekomst, varken för mjölk- eller permanenta tänder mellan fluoriderade, delvis fluoriderade och icke-fluoriderade områden (6).

Cochrane-utredning
Den senaste utvärderingen av vattenfluoridering publicerades av det oberoende Cochrane-institutet 2015. Utvärderarna analyserade studier mellan 1950 och 2014, flertalet samma som i York-studien. Man fann 155 studier som uppfyllde kriterierna för att tas med, varav 107 hade tillräckliga data. Nio studier med hög risk för att vara vinklade fann en minskning av skadade tänder (DMFT) med 26 % och en ökning av karies-fria barn med 15 %. Flertalet studier (71 %) var gjorda före 1975 och enbart 3 studier efter 1975 kunde inkluderas och inga av dessa visade att fluorid hade effekt. Inga studier som uppfyllde inkluderingskraven visade om fluoridering var effektivt på vuxna. Man bedömde att 0,7 ppm gav 12 % estetiskt besvärande fluoros och 40 % alla grader av fluoros. Studierna före 1975 är öppna för samma kritik som ovan (7).

Europeisk epidemiologi
En artikel 2003 från Irland har titeln: vattenfluoridering i Irland ? en framgångshistoria, och regeringen där beslöt införa fluoridering 1964. Fick det någon effekt? I en artikel i British Medical Journal från epidemiologer i Birmingham, Oxford och York har forskarna sammanställt kariesfrekvensens förändringar från 1965 till 2003 hos 12-åringar i en rad länder, med och utan fluoridering. Kariesnedgången i Irland (75 % fluoridering) skiljer sig inte från närliggande England med 6 % fluoridering eller från Österrike, Danmark, Finland, Holland och Sverige utan fluoridering. Forskarna skriver att med tanke på med vilken övertygelse nyttan med vattenfluoridering framförts, och det stora antalet forskningsrapporter som finns (cirka 3200), så var man förvånade över den dåliga kvaliteten i studierna och osäkerheten rörande positiva och negativa effekterna av fluoridering (8).

Israel införde vattenfluoridering i orter med över 5000 innevånare 1970 men stoppade 2014 med skälet att existerande regelverk byggde på föråldrad forskning och att fluor kunde skada gravida kvinnor, personer med sköldkörtelproblem och äldre personer. (Dental Tribune 4 sept 2014)

Allvarliga biverkningar
Tandvården förnekar att fluor har några andra biverkningar än fluoros. Emellertid finns en mycket omfattande litteratur om fluors gifteffekter, något som får behandlas i ett senare nummer av Tf-bladet. Burk och Yiamouyiannis, den senare biokemist vid Chemical Abstracts, framförde 1975-77 att data tydde på ett samband mellan vattenfluoridering och förekomsten av cancer, främst cancer i skelettet, osteosarkom, och debatten om detta har från och till fortsatt till idag. En forskare, E. Bassin, vid Harvard visade i en avhandling 2001 att det förelåg ett samband. Forskarens chef, C. Douglass vid universitetet försökte stoppa avhandlingen och blev anklagad för vetenskapligt fusk och intressekonflikt då han var editor för en tidskrift som utgavs av Colgate, The Colgate Oral Care Report. Undersökningen rann ut i sanden. Läkemedelsverket i Sverige avser emellertid att fortsätta med Bassins studie som utgångspunkt med hänsyn till att fluorexponeringen från vatten, tandvård och andra källor kan variera stort beroende på vanor och bostadsort.

För att (bort)förklara nedgången av karies även i ej fluoriderade områden har fluorförespråkare framfört att införandet av fluortandkräm, fluorsköljningar och ?lacker gett samma effekt som vatenfluoridering. Detta förklarar emellertid inte nedgången före 1970-talet innan fluortandkräm och fluorsköljningar började införas.

Fördelen med lokal applicering är att fluor hamnar där det är avsett att ha effekt, men risken för fluoros finns fortfarande. På tandkrämstuber för barn finns varningar och föräldrar uppmanas att inte använda mer än en ärtstor mängd tandkräm för barn upptill 6 års ålder och att barnens tänder borstas under uppsikt. Barn beräknas svälja ner ungefär en tredjedel av tandkrämen med risk för systemiska effekter.

Fluor och tandytan
Liksom goda mineral och vitaminförhållanden förhindrar karies och remineraliserar skador så kan man få en hårdare emaljyta genom att tillföra fluor. Hydroxyapatit som tanden är uppbyggd av, får en OH-grupp utbytt mot fluor så att fluoroapatit, Ca5(PO4)3F bildas. Ytan blir hårdare men sprödare och är mindre känslig för sur miljö. Fluor är även giftigt för bakterier i biofilmen på tandytan och minskar deras syrabildning när de metaboliserar kolhydrater. En sur och kariesbefrämjande miljö föreligger när man ofta förtär söt mat eller dryck och stärkelserik mat som kletar fast i tänderna och inte borstas bort. Finns inte tillräckligt med mineraler, främst kalcium, magnesium och fosfat samt vitaminer ökar risken.för karies.

Bakterier
Bakterien Streptococcus mutans, som anses som en av de värsta kariesframkallarna, tar upp kolhydrater och metaboliserar det med hjälp av syre och som biprodukt bildas superoxidradikaler och väteperoxid. Den mängd väteperoxid som bildas varierar mellan olika stammar av S. mutans, från 10 % av upptaget syre till 90 %. De stammar som bildar mest peroxid och även är mest syrabildande, saknar en rad enzymer som avgiftar peroxid. Väteperoxid är starkt oxiderande och skadar tandsubstansen. Antioxidanter har en skyddande effekt och hämmar tillväxten av S. mutans. Även selen i moderata mängder som ges till gravida djur minskar karies hos ungarna. * *Metaller
Metaller har motsatt effekt. Järn orsakar bildning av en mycket löslig form av apatit och en gammal erfarenhet är att flytande järnmediciner som flitigt gavs till barn som såg lite bleka ut, hade en förödande effekt på tänderna (9). Amalgam och kvicksilver orsakar karies. Runt amalgamfyllningar uppkommer vad som vanligtvis kallas sekundärkaries och nedbrytningen av tandsubstans är värre ju mer korrosionsbenäget amalgamet är. I spalten mellan fyllning och tand är pH 2-3. Ökad kariesfrekvens har även observerats i befolkningar som bor i kvicksilverhaltiga områden och hos guldletare i Sydamerika. Även andra metaller påverkar tänderna negativt. Vid tandregleringsbehandling limmas metallplattor på tändernas ytor och det förekommer ofta att det uppkommer emaljskador, liknande fluoros intill plattorna.

Fluortandkräm
Effekt eller icke-effekt av fluortandkrämer, -lacker, -sköljningar och ?tabletter är svårare att utvärdera än vattenfluoridering. En studie finner att det finns svag och opålitlig information när det gäller användning av fluortandkräm på barn under ett år och att det kan öka risken för fluoros för barn upp till två år. Halten fluor i tandkrämen rekommenderas vara under 1000 ppm för barn under sex år. Det finns starkare belägg för att högre fluorhalter är associerat med ökad risk för fluoros (10).

För andra former av fluortillförsel, tabletter, lösningar, tuggummi, mjölk, finner man vid Cochrane-institutet inte någon klar effekt, och de studier som finns har en oklar eller hög risk för att vara vinklade. En studie fann att fluortandkräm/tabletter minskar karies med 15 %, men att när man tog hänsyn till socioekonomisk status, tandborstningsvanor och sockerintag så återstod endast en nedgång vid användning av både tabletter och fluortandkräm. I en artikel . anser man att nuvarande rekommendationer för användning av fluortillskott under de första sex åren bör omvärderas, men en annan, också i en odontologisk tidskrift, anser att fluortandkräm bör användas från vaggan till graven! Högst skiftande uppfattningar.

Mer biologiskt anpassade och giftfria metoder utan fluor har föreslagits och utvärderats i ett mindre antal studier. Remineralisering kan åstadkommas effektivare än med fluor med tandkräm med nano-hydroxyapatit. Tillsats av arginin, som höjer pH, till personer med karies, ger en hälsosammare bakteriesammansättning som mer liknar den hos kariesfria personer. Även dessa studier kan vara vinklade och influerade av industriintressen.

Tandvården är emellertid så inkörd på fluorandvändning att försök med arginin förklaras vara oetiska experiment på barn, då kontrollgrupperna fick tandkräm utan fluor. Forskning får ej göras med annat än fluor.

Tandvården är anmärkningsvärd i sin bedömning av risk/nytta. För starkt giftiga ämnen brukar gränsvärden ha en säkerhetsmarginal om 100. För fluor ligger gifteffekter, där fluoros är det synliga tecknet, mycket nära eller överlappar med nivån som anses ha en positiv, kariesförebyggande effekt.

Mats Hanson

På National Library of Medicine/PubMeds hemsida finns 50785 artiklar om fluor för den intresserade (sök på fluoride). En del artiklar är fria men för flertalet kan man fritt läsa eller ladda ner abstract. Sammanfattningarna ger ofta en ganska god bild över innehållet. (1)*Referenser:*

Ett urval av referenser, publicerade i Tf-bladet

1. Nutrition and physical degeneration. Weston A. Price. Först utgiven 1945. Läsvärd!. Finns att köpa från Bokus eller Adlibris
2. Fluoride. En tidskrift med ett stort antal artiklar av intresse. Artiklarna är fria. www.fluorideresearch.org 2b www.fluoridealert.org
3. Why I changed my mind about water fluoridation. J. Colquhoun. Perspectives in Biology and Medicine 41:1, 1998, 29-44; .Colquhoun. The Hastings Fluoridation experiment: science or swindle? J. Colquhoun & R. Mann. The Ecologist 16:6, 1986, 243-8 (fri artikel) 17:2, 1987, 125-6 (fri artikel)
4. Systematic review of the efficacy and safety of the fluoridation of drinking water. CRD Report 18, 2000. www.york.ac.uk/inst/crd
5. The mystery of declining toth decay. M. Diesendorf Nature 322, 1986, 125-9
6. Water fluoridation and tooth decay: results from the 1986-1987 national survey of U.S. schoolchildren J.A. Yiamouyiannis. Fluoride 23, 1990, 55-67 www.fluorideresearch.org
7. Water fluoridation for the prevention of dental caries. Z. Iheozor-Ejiofor et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015. Article CD010856
8. Adding fluoride to water supplies. K.K. Cheng et al. Br. Med. J.(BMJ) 335 oct. 6, 2007, 699-702
9. Local effects of certain medicaments on the teeth. P.M.C. James & G.J. Parfitt BMJ dec. 5, 1953, 1252-3
10. Topical fluoride as a cause of dental fluorosis Cochrane Database Systematic Reviews 2010:1, CD007693 M.C.M. Wong et al

3
3b
5
7
8
9
10

Fler intressanta referenser som ej fick plats i papperstidningen

Fluorides and the decline in tooth decay in New Zealand Colquhoun J Fluoride 26:2, 1993, 125-34 (2) www.fluorideresearch.org
?The recent decline in permanent tooth decay has been slightly steeper in nonfluoridated areas.?

Fluoride: commie plot or capitalist ploy Griffiths J (3)
?Fluoride is not biodegradable; whatever comes around stays around, gradually accumulating in the environment, in the food chain, and in peoples bodies, where it settles in bones and teeth.?

Arvid Carlssons fluorfunderingar 1978 Torell P, Forsman B, tandvårdschefer i Göteborg resp. Kronobergs län Läkartidningen 76:5, 1978, 309-15
?Man skaffar sig någon eller några personer med imponerande akademisk position som kan ge kampanjen ett passande vetenskapligt skimmer. I vårt land har Arvid Carlsson tagit på sig denna uppgift och bredvilligt ställt upp varje gång införande av vattenfluoridering diskuterats?.Man plockar lite här och där i literaturen, tar fram tvivelaktiga undersökningar, negligerar seriösa arbeten från erkända vetenskapliga institutioner samt misstänkliggör ansvariga myndigheter och aktiva fluorforskare.?

Malnutrition and dental caries: a review of the literature Psoter WJ, Reid BC, Katz RV Caries Res 39, 2005, 441-7 (4)
?Enamel hypoplasia, salivary glandular hypofunction and saliva compositional changes may be mechanisms through which malnutrition is associated with caries, while altered eruption timing may create a challenge in the analysis of age-specific caries rates.”

Low-fluoride toothpastes may not lead to dental fluorosis but may not control caries development. Standard fluoride toothpastes can control caries development but may lead to dental fluorosis Buzalaf MAR et al J Evid Based Dent Pract 13, 2013, 148-50 (5)
?The authors found no evidence to support the use of low-fluoride toothpastes by prescoolers because they increased the risk of caries in the primary dentition and did not decrease the risk of aesthetically objectionable fluorosis in uper permanent anterior teeth.?

Fluoride supplements prevent caries but can cause mild to moderate fluorosis Vargas CM J Evid Based Dent Pract 39, 2008, 457-68 (6)
?The authors concluded that there is weak and inconsistent evidence to determine that fluoride supplements prevent caries in primary teeth. The use of fluoride supplements was associated with a high risk of mild-to-moderate fluorosis.?

Corrosion and artificial caries-like lesions around amalgam restorations Silva M et al Austr Dent J 32:2, 1987, 116-9 (7)
?The higher the corrosion resistance, the smaller was the artificial caries-like lesions formed around the restoration.?

Cariostasis by moderate doses of selenium in the rat model Britton JL et al Arch Environm Health 35:2, 1980, 74-6 (8)
?Moderate levels (0,8 ppm) of developmental selenium significantly reduced caries in male rats when compared to control rats or to rats receiving high levels of selenium (2,4 ppm). The results indicated that moderate doses of selenium were cariostatic.?

Effect of antioxidants on growth and lactic acid production by Streptococcus mutans Kupp LI et al J Dent Res 64:7, 1985, 1016-8 (9)
?A synergistic reduction of lactic acid production by S. mutans does occur in most combinations of potassium sorbate with antioxidants.?

Oxygen metabolism of Streptococcus mutans: Uptake of oxygen and release of superoxide and hydrogen peroxide Thomas EL & Pera KA J Bacteriol 154, 1983, 1236-44 (10)
?Extracts from H2O2-accumulating strains catalyzed NADH-dependent O2 uptake. Extracts from H2O2-accumulating strains produced H2O2 when incubated with NADH and O2 and had low ability to catalyze NADH-dependent reduction of H2O2. Extracts from HS-6 and AHT had low superoxide dismutase activity, which may account for O2 release and the O2-sensitive growth of these strains.?

Caries trends 1992-1998 in two low-fluoride finnish towns formerly with and without fluoridation Sepä L et al Caries Res 34, 2000, 462-8 (11)
?The mean numbers of fluoride varnish and sealant applications had markedly decreased in 1993-1998 compared to 1990-1992. The fact that no increase in caries was found in Kuopio despite discontinuation of water fluoridation and decrease in preventive procedures suggests that not all of these measures were necessary for each child.?

Remineralization of early caries by nano-hydroxyapatite dentifrice Najibfard K et al J Clin Dent 22:5, 2011, 139-43 (12)
?nHAP dentifrice caused remineralization comparable to a fluoride dentifrice and inhibited caries development, thus suggesting that an nHAP dentifrice can be an effective alternative to fluoride toothpaste.?

Fluoride intake levels in relation to fluorosis development in permanent maxillary central incisors and first molars Hong L et al Caries Res 40:6, 2006, 494-500 (13)
?The study suggests that fluorosis prevalence is related to elevated fluoride intake when averaged over the first 3 years of life. But is even more strongly related to fluoride intake that is elevated for all of the first 3 years years of life.?

Dental fluorosis in cohorts born before, during, and after the national salt fluoridation program in a community in Mexico Vallejos-Sanchez AA et al Acta Odont Scand 64, 2006, 209-13 (14)
?A close relationship was found between exposure to toothpaste and dental fluorosis. Implementation of the fluoridated salt program greatly increased the the risk of fluorosis (prevalence 51,9 %, 6-12 years of age)?

Antibacterial activity of fluoride compounds and herbal toothpastes on Streptococcus mutans: an in vitro study Randall J et al Austral Dent J 60, 2015, 368-74 (15)
?Antimicrobial activity of commercial dentifrices against S. mutans may be exerted by components other than fluoride ingredients such as triclosan and sodium lauryl sulphate have larger antimicrobial effects than fluoride in this model.?

Fluoridated water and teeth Ziegelbecker R Fluoride 14:3, 1981, 123-6 (16) www.fluorideresearch.org
?The prevalence of dental caries in children aged 12 to 14 from 136 communities with drinking water containing 0,15 ? 5,8 ppm F shows no relationship with the concentration of fluoride naturally in drinking water.?

Association between developmental defects of enamel and different concentrations of fluoride in the public water supply Wong HM et al Caries Res 40:6, 2006, 481-6 (17)
?A decrease in the prevalence and severity of DDE (developmental defects of enamel) among the maxillary incisor teeth of the children corresponded to the reductions in the concentration of fluoride in the water during the time of enamel development.?

Elevated Serum 25(OH)-Vitamin D Levels Are Negatively Correlated with Molar-Incisor Hypomineralization J. Kuhnisch et al J Dent Res 94:2, 2015, 381-7 (18)
??higher 25(OH)D values were associated with a lower number of caries-affected permanent teeth. It is concluded that elevated serum 25(OH)D concentrations were associated with better dental health parameters.?

Saliva fluoride before and during 3 years of supervised use of fluoride totthpaste Richards A et al Clin Oral Invest 17:9, 2013, 2057-63 (19)
?Continous use of fluoride toothpaste produces ambient saliva fluoride levels similar to saliva fluoride in areas with fluoridated water.?

Considerations on optimal fluoride intake using dental fluorosis and dental caries outcomes ? a longitudinal study Warren JJ et al J Public Healt Dent 69:2, 2009, 111-5 (20)
?Given the overlap among caries/fluorosis groups in mean fluoride intake and extreme variability in individual fluoride intakes, firmly recommending an ?optimal? fluoride intake is problematic.?

US to lower fluoride in drinking water after 50 years Dental Tribune 29 april 2015 (21; 22)

Mottled fluoride debate. Chemical Brain Drain 2014-12 (23)
??lifetime exposures to fluoride from drinking water covered the full range allowed in the US. Among the findings, children with fluoride-induced mottling of the teeth ? even the mildest forms that appear as whitish specks on the enamel ? showed lower performance on some neuropsychological tests. This observation runs contrary to popular wisdom that the enamel effects represent a cosmetic problem only and not a sign of toxicity.?

Assessing the risk of an excess fluoride intake among Swedish children in households with private wells – Expanding static single-source methods to a probabilistic multi-exposure-pathway approach Augustsson A & Berger T Environment International 68, 2014, 192-199 (24)
??.It was found that 24 % of ca. 4800 sampled wells had a concentration above the limit (1,5 mg/l)?..it illustrates how much of the total exposure may be overloked when only focusing on one exposure pathway.? (1,5 mg/l is far too high and causes a high risk of fluorosis. Wells measured in Kalmar County, Sweden.)

Enduring fluoride health hazard for the Vesuvius area population: the case of AD79 Herculaneum Petrone P et al Plos One 6:6, 2011, e21085 (25)
Fluorförgiftning är ett stort problem i många delar av världen, speciellt i vulkaniska områden. Mätningar av skelett från Herculaneum, härrörande från Vesuvius utbrott år 79, visar påtagliga fluorskador i tänder och skelett och risken för boende i området kvarstår än idag.

Det kan finnas skäl att undersöka sin fluorexponering, speciellt för hushåll med egna brunnar. Det finns företag som utför vattenanalyser och har man kommunalt vatten kan den lokala vattenmyndigheten upplysa om halten. Fluorhalten i mark och vatten kan variera stort mellan olika områden i Sverige.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)