Norge förbjöd amalgam ett år före Sverige och har också godkänt skadeståndskrav från tandsköterskor som blivit förgiftade på grund av att det arbetat med kvicksilver och amalgam utan skyddsutrustning. Det norska Hälsodirektoratet har bra anvisningar till tandläkare för hur amalgamsanering ska gå till. I Sverige finns inga sådana anvisningar. Socialstyrelsen tycker inte att det behövs trots att Tandhälsoförbundet (Tf) tryckt på många gånger. 

Det norska Helsodirektoratets anvisningar om borttagning av amalgam innebär bland annat att:

 • Kvicksilverexponeringen ska hållas så låg som möjligt. Både den individuella exponeringen och föroreningar till miljön ska hållas så låga som möjligt.
 • Vattenkylning och högvolymsug bör alltid användas för att minska kvicksilverexponeringen när man putsar och borrar i amalgam.
 • Viktigt är att kontrollera ventilationen. Luft från sugarna ska aldrig återcirkuleras i lokalen då det bidrar till höga luftföroreningar som kan spridas till andra lokaler. Ta bort fyllningen i bitar och använd en ny skarp borr. Man ska undvika att pulverisera amalgam. Allt detta för att minska exponeringen av personal och patient.
 • Ta bort hela amalgamfyllningen. Om detta av någon anledning inte är möjligt ska detta noteras i journalen och patienten ska informeras.
 • Kofferdam bör användas då den minskar kvicksilverexponeringen betydligt för patienten.
 • Ytterligare försiktighetsmått är att ha extra punktutsug, näsmask och extra friskluftstillförsel kan vara bra, men är inte tillräckligt värderat för att det ska ställas som krav. 
 • Intervall på sex veckor mellan fyllningsbyten rekommenderas. Bakgrunden är att halveringstiden för inhalerat kvicksilver är 60 dagar, men det påpekas att ingen evidens för detta finns dock finns vetenskapligt underlag som tyder på att det blir färre komplikationer och ett bättre långtidsresultat om man har långt mellan fyllningsbytena.
 • Om symtomen blossar upp vid amalgamsaneringen bör orsaken till detta utredas. Om man misstänker att det handlar om kvicksilverhygienen vid själva urborrningen bör man inte ta bort fler fyllningar förrän symtomen avklingat. Orsaken till ökade symtom bör också  utredas.
 • Om patienten får kraftiga typ 1 reaktioner vid borttagning av amalgam bör saneringen i fortsättningen ske på en klinik med möjlighet till akutmedicinsk behandlingen

Helsedirektoratet konstaterar också att viss tilläggsbehandling vid amalgamrelaterade besvär förekommer, men sådan behandling diskuteras inte i detta dokument. Det handlar bland annat om tillskott av vitaminer, mineraler och antidoter till kvicksilver.

Tf kan konstatera att Helsedirektoratet har ungefär samma krav som förbundet gällande säker amalgamsanering förutom att myndigheten inte anser det deras bord att rekommendera vitamin- och mineraltillskott.

Skillnaden är stor mellan norska och svenska myndigheternas lyhördhet. Den svenska Socialstyrelsen vill inte ens erkänna att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar och än mindre ge ut rekommendationer till tandläkare om säker amalgamsanering. De norska direktiven har funnits länge, men inte ens då nya riktlinjer arbetades fram ville Socialstyrelsen ta med ett ord om amalgam och än mindre hur en för patient och personal säker amalgamsanering ska gå till. 

Önskvärt vore om Socialstyrelsen åtminstone införlivade de norska riktlinjerna i de nationella riktlinjerna för tandvård.   

Till Helsedirektoratets vägledning för borttagning av tandfyllningar patienten inte tål

 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)