Cirka 2,1 miljoner doser Pandemrix har nu levererats till Sverige. Totalt har nära 600 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket från sjukvården och nära 900 från konsumenter. Rapporteringsmönstret överensstämmer i stort med det förväntade, det vill säga det biverkningsmönster man sett i de kliniska prövningar som utförts.

biverkningar av Pandemrix fram till 10 november

I denna sammanställning kommenteras specifikt rapporter om allergiska reaktioner, neurologiska reaktioner och reaktioner hos den vaccinerade barngruppen. Som tidigare framhållits skall de rapporter som Läkemedelsverket får in från hälso- och sjukvården och konsumenter betraktas som en del av ett större mönster där man sällan utifrån en enskild rapport kan säga om reaktionen orsakats av vaccinet. Det är därför viktigt att betona följande:

Rapporterna beskriver reaktioner som har uppkommit i nära anslutning till att vaccinet gavs.
Reaktionen kan således vara orsakad av vaccinet men kan också vara tecken på sjukdom som patienten drabbats av oavsett vaccination.
Först sedan rapporten analyserats noggrant kan man uttala sig om ett eventuellt orsakssamband med vaccinationen
Sedan vaccinationen mot pandemin inleddes har Läkemedelsverket publicerat sammanställningar av rapporterade biverkningar av Pandemrix. I sammanställningarna fokuseras på rapporter som rör okända och allvarliga misstänkta biverkningar medan kända biverkningar endast redovisas översiktligt. Alla rapporter granskas och bedöms dock på sedvanligt sätt.

Sjukvårdens rapporter
Närmare 600 rapporter har inkommit från sjukvården. Majoriteten av biverkningsfallen gäller förväntade och kända reaktioner såsom ömhet, rodnad och smärta vid injektionsstället och i armen samt influensasymtom av typen feber, frossa, trötthet, huvudvärk av lite kraftigare karaktär, värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla. Erfarenheter från vissa vaccinationscentra har visat att dessa reaktioner varit mycket vanligt förekommande. I färre antal fall finns rapporterat besvär som illamående, kräkningar, magont, diarré, yrsel, utslag och sömnlöshet. Alla dessa reaktioner är kända från de studier som gjorts på Pandemrix.

Kommentarer av vissa rapporterade biverkningar
Allergiska reaktioner
Hos 76 patienter har rapporterats 137 biverkningar som tyder på allergiska reaktioner i samband med vaccination med Pandemrix. Många av de patienter som fått en allvarlig överkänslighetsreaktion har redan känd allergi mot allergiframkallande ämnen såsom pollen, gräs, läkemedel, födoämnen som ägg, nötter, frukt, jordnötter, fisk m.fl. I de flesta av de fall som bedömts vara allvarliga har patienterna behövt behandling med antihistaminer, adrenalin och kortison samt övervakning på sjukhus. I samtliga fall har överkänslighets- reaktionerna avklingat fullständigt, inom kort tid.

Två fall av anafylaktisk chock har rapporterats. Den ena patienten hade en känd äggallergi, den andra patienten var allergisk mot flera födoämnen, bl.a. nötter men inte ägg.

De rapporterade biverkningarna visar, att inte endast allergi mot ämnen som ingår i vaccinet såsom till exempel ägg ger upphov till reaktioner utan också andra former av allergisk benägenhet tycks kunna bidrag till en allergisk reaktion. Detta skall därför beaktas inför vaccination.

Biverkningsrapporter som inkommit från sjukvården och rör allergiska reaktioner:

Reaktion Känd allergi sedan tidigare (antal patienter) Allvarliga reaktioner Ej allvarliga reaktioner Totalt antal rapporterade biverknings- reaktioner
Allergisk reaktion 12 4 14 18
Anafylaktisk reaktion 6 11 1 12
Anafylaktisk chock 2 2 2
Angioödem 1 5 8 13
Munhåle och svalg svullnad 1 1 9 10
Urticaria 1 1 20 21
Utslag – exantem 12 12
Flush 2 1 8 9
Klåda 4 1 16 17
Astma – förvärrad 1 1 4 5
Andningsbesvär 2 4 14 18
Total 32 31 106 137

Neurologiska reaktioner
Hos 133 patienter har 177 neurologiska biverkningar rapporterats. Många av dessa reaktioner kan vara delsymtom i allergiska reaktioner (t ex yrsel, huvudvärk). 32 biverkningsrapporter gäller blodtrycksfall/svimning, ibland med andra beskrivna tillhörande symtom som yrsel, smak- eller synförändringar eller frånvaroattack. 44 fall av känselförändringar finns rapporterade. Det rör sig om allt från lokal smärta och/eller domningar i vaccinerad arm, ibland upp mot ansiktet, till domningskänsla i hela den vaccinerade kroppshalvan i ett par fall. Känselförändringarna har i allmänhet försvunnit inom något dygn utom i de fall det rört sig om rent lokala besvär i vaccinerad arm vilka i en del fall suttit i under flera dygn.

Fyra fall av facialispares eller facialisparesliknande symtom finns inrapporterade, det rör sig om tre kvinnor och en man. I ett av fallen, hos ett barn, misstänks Borreliainfektion som utlösande orsak, symtomen förbättrades med behandling mot Borrelia. Ett fall rör en gravid kvinna med lättare symtom som förbättrats inom ett par dagar. I två fall är facialisparesen rapporterad i anslutning till influensaliknande symtom efter vaccinationen och hos dessa personer har symtomen avklingat inom 10 timmar respektive tre dygn. Fortsatt utredning och uppföljning pågår kring dessa fall. Antalet inrapporterade fall ligger under vad som normalt skulle förväntas i en befolkningsmängd motsvarande den nu vaccinerade.

Två fall av stroke, en med dödlig utgång, finns rapporterade, 3 respektive 4 dagar efter vaccinationen. Inget av dessa fall bedöms ha något direkt samband med vaccinationen.

Fakta om Facialispares
Facialispares är en ensidig svaghet/förlamning av ansiktsmuskulaturen som kan vara orsakad av påverkan på facialisnerven eller en påverkan i hjärnan. Ofta är det en påverkan på nerven som åsyftas då man talar om facialispares, Bell´s pares. I Sverige insjuknar ca 50 personer/vecka med Bell´s pares som förekommer i alla åldrar. Orsaken till Bell´s pares är i de flesta fall okänd men kan t ex vara orsakad av vissa infektioner, t ex Borrelia, varicella zoster virus och herpex simplex virus. Det är också något vanligare hos gravida. Majoriteten läker ut inom ett par månader.

Rapportering av biverkningar hos barn
Erfarenheter av vaccination av barn under 3 år som tillhör någon riskgrupp: Fram till 5 november har cirka 5000 barn som tillhör denna grupp vaccinerats. Uppskattningen baseras på uppgifter från Stockholms läns landstings vaccinregister. Vidare har närmare drygt 50 000 barn i åldrarna 3-6 år vaccinerats i Sverige. Vid genomgång av de biverkningsrapporter som inkommit från sjukvården t o m 6 november 2009 kan konstateras att av cirka 500 rapporter rör 31 barn födda år 2000 eller senare. Endast 5 rapporter gäller barn under 3 år. Biverkningsmönstret skiljer sig inte från vad som setts hos äldre barn.

Mot bakgrund av de rapporter om allergiska reaktioner som inkommit bör vaccination av barn med äggallergi, annan allvarlig allergi eller allvarlig allergi i närmaste familjen endast ske efter konsultation med specialist.

Biverkningsrapporter som inkommit från sjukvården och rör barn födda år 2000 eller senare:

Född år Kön diagnos 1 07 2 m feber 2 07 2 k kräkningar 3 07 2 k Lokal reaktion 4 07 2 m frånvaroattacker 5 06 2 m Kollaps 6 06 3 m Artrit 7 06 3 m Synkope, lokal reaktion 8 06 3 k Hud utslag 9 06 3 m Feber, buksmärta 10 05 4 m kräkningar 11 05 4 k Buksmärta, kräkningar 12 05 4 k facialispares 13 04 4 k smärta 14 04 5 k mardrömmar 15 04 5 m urticaria 16 04 5 k Influensalikn symtom 17 04 5 k Feber, huvudvärk, synrubbning 18 04 5 m Varicellae, mardrömmar 19 03 5 m presyncope 20 03 5 m Överkänslighetsreaktion (utslag/röd i armar) 21 03 6 k Feber, illamående o kräkningar 22 02 7 m buksmärta 23 02 7 k urtikaria 24 02 7 m svimning 25 02 7 m Feber, illamående, ont i magen o kroppen 26 01 8 m Huvudvärk o illamående 27 00 8 m angioödem 28 00 9 m Smärta o tryck över bröst 29 00 9 k Kräkningar, buksmärtor 30 00 9 k Lite blek dagen efter 31 00 9 m urtikaria

Rapporterade dödsfall
Ytterligare 3 fall till tidigare fem beskrivna fallrapporter har inkommit under de senaste två veckorna där man beskriver ett tidssamband med vaccination, således totalt 8 rapporter. Tiden mellan vaccination och dödsfall har varierat mellan 12 timmar och 4-5 dagar. Samtliga rapporterade fall gäller patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, kronisk lungsjukdom, diabetes, njursvikt, dystrofisk muskelsjukdom och senildemens.

Samtliga patienter stod på kronisk medicinering. Obduktionsresultat föreligger för fyra fall och i dessa fall bedöms ett samband med vaccinationen som osannolikt. I ytterligare fall finns ej tillgång till tillräcklig sjukvårdsinformation och obduktionsprotokoll vilket försvårat en bedömning. Kompletteringar av dessa fall kommer att efterfrågas och utredning fortgår men efter vad som hittills framkommit finns inget som styrker ett orsakssamband mellan vaccinationen och dödsfallen.

Vid bedömningen av antal inrapporterade dödsfall är det viktigt att ta hänsyn till att i Sverige inträffar i snitt 200-250 dödsfall per dag och att för närvarande en stor del av befolkningen, och då särskilt äldre och övriga riskgrupper, vaccineras. Majoriteten av de dödsfall som inträffar dagligen i Sverige gäller äldre med komplikationer till kroniska sjukdomar.

Erfarenheter från konsumentrapportering
Sedan vaccineringen med Pandemrix påbörjades har nära 900 individer rapporterat biverkningar. Rapporterna har inkommit både via e-tjänsten för konsumenterna och via vanlig post. Drygt 90 % av rapporterna beskriver icke-allvarliga reaktioner, förväntade och kända reaktioner.

De inrapporterade allvarliga reaktionerna liknar de allvarliga reaktioner som rapporterats från sjukvården. Bland dessa kan nämnas ett fall av facialispares hos en ung man, några fall av kraftig influensaliknande sjukdom samt allergiska reaktioner. Dessutom har ett dödsfall som inträffat i anslutning till vaccinationen rapporterats. Fallet är under utredning och kompletterande information från sjukvården har efterfrågats.

Senast ändrad/granskad: 2009-11-12
« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)