Ledare

Genom valresultatet har vi fått nya och spännande konstellationer i riksdagen. Miljöpartiets Birger Schlaug, var den ende som tog upp amalgamfrågan i partiledarutfrågningen. Mp sitter nu i vågmästarposition. Det är ett drömläge där många har stora förhoppningar om att vi äntligen ska få ett rakt amalgamförbud och stopp på förföljelsen av de sjuka. Statsministern utlovade att särskilt utsatta grupper skulle få ett bättre stöd nu. Här finns det alltså läge för att utnyttja den parlamentariska makten.

*Kompetenscentrum bör placeras i Uppsala *

En mycket viktig fråga som också är aktuell är placeringen av kompetenscentrum för biverkningar av dentala material.

Från TF:s sida anser vi att den enda självklara orten är Uppsala med Amalgamenheten, Metallbiologiskt Centrum, Livs- och Läkemedelsverk ? och andra på FoU-området.

Om man vill slippa ifrån sådan kritik, som FRN framförde till regeringen, är det inte rimligt att lägga ett kompetencentrum i Umeå, där patienterna under många år behandlats som psykiskt sjuka. I Uppsala har man seriöst försökt finna vad människor kan reagera för. Utan detta detektivarbete hade man missat riskerna med andra material, som kan vara kadmium, titan, guld eller andra metaller men också sulfa och andra ämnen som försåtligt förekommer i olika ersättningsmaterial.

Det är oerhört viktigt att Socialutskottets nya ordförande Ingrid Burman (v) bildar sig en egen uppfattning om hur arbetet har bedrivits i Uppsala. Det är sorgligt att det i flera partier finns företrädare, som genom egna eller närståendes yrkesintressen som tandläkare eller läkare, hellre än att vara rejält vetenskapligt pålästa agerar som amalgamets försvarare. Psykologiska och känslomässiga bindningar har allför länge fått styra amalgamdebatten. Ekonomiska intressen och möjlighet att göra karriär har stoppat många, som egentligen har förstått det orimliga i kvicksilverhanteringen ? men inte vågat stå för sin åsikt.

Erfarenheter av kvicksilverpåverkan

Många tycks inte förstå eller veta hur kvicksilver påverkar individen. Ofta hör vi ?att det kan väl inte vara så farligt ? jag har ju hela munnen full av fyllningar?.

Det är ingen garanti för att den som upplever sig frisk inte är påverkad. Den som har insjuknat vet minsann om att hon eller han lever.

För att i viss mån råda bot på okunskapen om hur kvicksilver och andra metaller samt kemiska ämnen påverkar individer, ska TF-Bladet i fortsättningen ge några fallbeskrivningar, som visar hur skadorna förstör möjligheten att kunna delta i samhället på lika villkor.

Det är medlemmarna själva, som gett oss och våra behandlande läkare och tandläkare erfarenheter och möjligheter att lindra, samt att i viss mån hålla de värsta effekterna av kvicksilverpåverkan under kontroll.

Det finns de som efter total utslagning faktiskt kan fungera så normalt att de betraktar sig som nästan friska. Detta förutsätter att de aldrig blir utsatta för kvicksilver i någon form och att de alltid är observanta på andra metaller eller ämnen, som de har blivit överkänsliga för.

Lära sig leva med sjukdomen

En astmatiker, som lärt sig vad som orsakar anfallen och kan undvika detta och samtidigt medicinerar, har en ungefär liknande situation med den skillnaden att vården efter 50 år har lärt sig en hel del om olika utlösande faktorer och hur behandlingen måste ske.

Den MS-sjuke vet att man ska hushålla med krafterna. Våra medlemmar med MS-diagnos, som har metallsanerat och följer de råd och anvisningar som t ex Birgitta Brunes och andra läkare har gett, kan ofta klara livet hyggligt utan försämrande skov och kanske både slippa rullstol och komma ur den.

Människor med svåra och komplicerande neurologiska tillstånd, som oftast har ansetts obotliga, har på ett förunderligt sätt kunnat se ljuset i tunneln, när metaller i tänderna har avlägsnats.

Medlemmar, som varit totalt utslagna av ständigt återkommande migränanfall ? eller annan svår huvudvärk ? som inte har gått att bota och knappast kunnat lindras, upptäcker efter amalgamsanering att det blir längre och längre mellan anfallen.

För många rör det sig om skillnader mellan himmel och helvete. Att ha ständig huvudvärk eller annan värk och att slippa värken några dagar ger en oerhört ökad livskvalitet. Man kanske till och med vågar tacka ja till en inbjudan till släkten och tro att man kan gå med, istället för att ligga för ankar hemma i sängen. Det är verkligen positivt.

Bättre bemötande och tro på patientens uppgifter måste till

Många plågas i åratal av kvicksilvrets störningar i olika delar av kroppen och får ständiga svåra hjärtstörningar med arytmier, som ger allvarliga och tröttsamma tillstånd. De har sällan blivit trodda i sjukvården eller tagna på allvar.

När dessa tillstånd avklingar och inte dyker upp lika ofta, efter att alla metaller har avlägsnats, känner de en livslust och en glädje som ingen kan förstå.

Att vården som regel har avfärdat människor med dessa problem, med hurtfriska påpekanden som ?upp och hoppa nu lilla gumman ? det är inget fel på dig? eller betraktat alla dessa patienter som lidande av panikångest och därför enbart har förlöjligat patienterna eller drogat ner dem, har sin grund i okunskap och ett synsätt som ingen vårdgivare borde få ha.

Detta bemötande är så vanligt, att vi i TF som medlemsorganisation ständigt i vår rådgivningsroll måste försöka trösta och förklara för förkrossade medlemmar.

Där fyller våra telefonombud och andra funktionärer en oerhört viktig uppgift. Om alla oförskämda och okunniga yttranden skulle ha anmälts till patientombud och HSAN, skulle man verkligen fått mycket att göra.

Hela samhället måste förändras i attityder mot nya sjukdomstillstånd

Tyvärr har vårdens okunskap spridit sig ut i samhället och ren förföljelse av sjuka människor har blivit mer regel än undantag. Dit hör tyvärr våra Försäkringskassor, något som inte är så underligt när tandläkare ofta ger råd i bland annat de försäkringsfall som rör amalgamsjuka.

Att vi också har haft tongivande personer i olika myndighetsutövningar, som har förklarat att TF ska krossas som organisation, gör inte saken bättre. Skälen som dessa har till denna högst oseriösa inställning måste nog sökas i personliga kopplingar till antingen ekonomiska intressen eller brist på intresse att följa den forskning de skulle bevaka.

S.V.B.K. måste hamna i skräpkammaren

För att återgå till symtom och de olika typer av funktionsstörningar som uppstår, måste några av de allra tyngsta och vanligast förekommande diskuteras.

Värk i alla kroppens delar och ständig total utmattning, en trötthet som är förlamande, tolkas ofta av vården som psykiska problem och behandlas därefter. Vissa får diagnosen kroniskt trötthetssyndrom.

Värk som flyttar sig i kroppen ? har lett till att vården har myntat begreppet S.V.B.K. (Sveda-, Värk-och Bränn-Kärringar). Detta är en realitet och bevisar om något hur illa det är ställt, när människor som söker vård och någon form av bot eller lindring, har fått den här typen av tillmälen istället för en seriös genomgång av hur symtomen utlösts och vad som eventuellt kan vara orsaken.

Fibromyalgi har äntligen blivit en godkänd diagnos. Prof. Robert Olin har försökt att ge den diagnosen ett bättre rykte och behandlingsförslag som ska hjälpa.

En del medlemmar, som har fått denna diagnos, har upptäckt att med rätt sanering och bra vitamin- och mineraltillskott samt med förnuftig användning av sina resurser, så kan sjukdomen hållas i schack.

Nya spännande resultat ? amalgamsjukan finns

I Linköping har forskarna nu funnit vissa gener, som i kontakt med kvicksilver, ger upphov till autoimmunsjukdom.

Här finns ett stort och spännande forskningsfält och möjlighet att försöka finna förklaringar på många av de autoimmuna sjukdomar, som man idag inte förstår varför eller hur de uppstår.

I Robert Olins diskussion med Edgar Borgenhammar angående de så kallade tillitsbristsjukdomarna, påpekar Olin, att det kanske brister i metoder och teknik när det gäller att diagnosticera en del sjukdomar. Helt enkelt att det saknas vetenskapligt färdiga testmetoder för att säkerställa nya diagnoser.

Det behöver inte betyda att patienter ljuger om sina symtom därför att normalprover inget visar. Det kanske beror på att vården inte vet allt och behöver söka ny kunskap.

Docent Jan Marcusson på Huddinge sjukhus har funnit att det finns biologiska skillnader mellan amalgamsjuka patienter och andra. Han menar att amalgamsjuka är en verklig sjukdom.

Förhoppningar om ett bättre klimat

Hur bra kan det bli om man tar tillvara den kunskap och de erfarenheter som redan finns? Kan vi räkna med bättre samarbete, utan att pådyvlas diagnoser, som bottnar i att vi ej är trodda eller tagna på allvar?

Är detta en utopi eller kan vi hoppas på att närmandet till millennieskiftet kan få igång en dialog och ett utbyte av erfarenheter?

Är det möjligt att de forskare och myndigheter, som är satta att vårda och värna, kan förändras i sin attityd?

Ett sådant besked, skulle vara en jul- och nyårshälsning, som verkligen skulle ge oss hopp om ett bättre bemötande, större kunskap och framförallt, ge oss respekten och människovärdet åter.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)