Ledare

I debatten som nu förs ilandet om hur landstingenska komma ur de ekonomiska problemen glömmer man att ta fasta påde vetenskapliga faktasom finns om kvicksilverfrån amalgam och vilkariskerna är med skadligadentala material.

I Dentalmaterialutredningen SOU 2003: 53 (DMU) redovisas en skrämmande okunskap både i sjuk- och tandvården om vilka effekter som giftiga material kan ge.

I den enkät som gjordes bland Tf:s medlemmar, och som finns i DMU:s bilaga 10, redovisades att de allra flesta har fått diagnoser som psykiska problem, psykosomatiskt sjuka eller andra diagnoser. Problem som i stor utsträckning försvinner då patienterna saneras från kvicksilverläckande amalgamfyllningar och andra metallkonstruktioner som ökar utsöndringen av kvicksilver från amalgam dramatiskt.

Om patienterna istället för psykmediciner får vitaminer, mineraler och en korrekt utförd sanering är tillfrisknandegraden så hög som 80 procent. De som på detta sätt får en minskad giftbelastning från sina konstant kvicksilverläckande fyllningar tillfrisknar så småningom om tandläkaren använt sig av de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att inte öka kvicksilveravgången vid bortborrningen. Annars kan bestående skador uppstå.

Bristande kunskaper i vården

I DMU redovisades att de flesta läkarna tror att patienter med amalgamrelaterade besvär enbart lider av psykiska eller psykosomatiska besvär.

Det är begripligt om läkarna tror sig kunna avfärda patienterna med en burk piller istället för att ta sig an orsaken till problemen, särskilt som ingen korrekt utbildning i ämnet kvicksilverförgiftning eller överkänslighet för olika dentala material förekommer.

Det är lika illa i tandläkarutbildningen. De som satt sin heder i pant på att amalgam är ofarligt för patienterna vill inte gärna erkänna att de har haft grundligen fel. ´

I DMU föreslås därför att utbildningsinsatser måste göras så att dessa patienter kan fångas upp och inte fortsätter att bli obehandlade, felbehandlade eller i bästa fall symtombehandlade.

Vården förnekar fakta

I den vetenskapliga genomgången som gjordes för utredningen av professor Maths Berlin har ett antal sjukdomstillstånd pekats ut där kvicksilver från amalgam kan tänkas vara orsaken till sjukdomarna. Sköldkörtelrubbningar, näthinneskador, njurproblem och fosterskador genom kvicksilveravgången från moderns amalgamfyllningar är bara några av dessa sjukdomstillstånd.

Maths Berlin anser, att man alltid ska överväga om biverkningar från tandlagningsmaterial utgör orsak eller bidragande faktor vid oklara sjukdomstillstånd.

Så långt utredaren.

Erfarenheter hos drabbade

Vi i Tandvårdskadeförbundet har 25 års erfarenhet som handikappsorganisation, där vi under dessa år har konstaterat att många svårt sjuka har tillfrisknat eller blivit bättre efter rätt utförd sanering.

Genom denna erfarenhet har vi sett tiotusentals människor, som har haft diagnoser som exempelvis allergi, astmaproblem, sköldkörtelsjukdomar, panikångest, kroniska smärttillstånd, migrän, fibromyalgi, olika neurologiska sjukdomar och utbrändhetssymtom, bli bättre efter sanering.

Våra erfarenheter är att stora samhällsbesparingar skulle kunna göras om vården och alla patienter fick relevant kunskap om hur giftet kvicksilver påverkar.

Det är en allvarlig kränkning att tvingas acceptera felaktiga diagnoser. Okunskapen beror inte på att politiska beslut i frågan inte har tagits, utan snarare på att oviljan att erkänna kvicksilvrets skadlighet har satt skygglappar på vårdgivare och ansvariga myndigheter.

Allmänheten vilseleds

Vidare påstår även SNV att mat och luft är dominerande källor till Hg-exposition ? se http://www.naturvardsverket.se/ index.php3?main=/dokument/press/2003/oktober/p031027.htm

Det är märkligt, att både Livsmedelsverket och Statens Naturvårdsverk påstår att mat och luft är dominerande källor till kvicksilverexponering.

Dessa avråder från fiskkonsumtion för gravida just med hänvisning till att kvicksilvret anses vara så skadligt. Samtidigt tuggar alla amalgambärare i sig ansenliga mängder kvicksilver så snart de äter, dricker kaffe, borstar tänderna eller tuggar tuggummi.

WHO konstaterade för mer än tio år sen att den största individuella belastningen av kvicksilver kommer från amalgamet, inte från föda!

Denna kunskap tycks inte ha nått myndigheterna, inte heller risken för fosterskador på grund av läckandekvicksilver från moderns amalgamfyllningar. Man ägnar all sin kraft åt att varna för fisk. Detta innebär att man ljuger för allmänheten.

Socialstyrelsen ansvarigt för kostnader

Socialstyrelsen avråder sedan länge kvinnor från tandläkarbesök under graviditet och amning. Frågan är, hur har dessa varningar distribuerats? Knappast någon på våra mödravårdscentraler vet något om denna rekommendation.

Enligt vetenskapliga fakta är risken för beteende, utvecklingsstörning och inlärningsproblem på grund av kvicksilvret mycket stor.

Ingen av våra ansvariga myndigheter har brytt sig om att fundera över hur effekterna av den tidigare så generösa mödratandvården har påverkat dagens unga vuxna.

För vår del har vi kontakt med ett flertal sjukliga 30-35-åringar med endast enstaka fyllningar, men deras mammor gapade stort och fick många lagningar gjorda under graviditeten.

Dessa 30-35-åringar sjukskrivs för kronisk trötthet, psykiska besvär och andra svåra sjukdomstillstånd. Det finns lång erfarenhet hos oss i handikapporganisationen som har redovisats till DMU, att det, mot bakgrund av ohälsotalen, nu brådskar med åtgärder.

Sanering är god investering

Samhället kan spara mångmiljardbelopp årligen genom rätt agerande. När man inte sanerar, utan bara fortsätter med symtombehandling, ökar kostnaderna konstant för samhället. Kostnaden för sanering är ca 15.000 kronor per patient.

Detta, tillsammans med kostnaden för en sjukskrivningsperiod under saneringsperioden, är väl använda skattemedel, jämfört med den besparing som blir resultatet. En enda 40-åring, som räddas från långtidssjukskrivning genom korrekt amalgamsanering, sparar drygt 2 miljoner åt staten ? en klart lönsam affär.

Vård på lika villkor

De föreslagna regionala enheterna för tandvårdssjuka måste nu omsättas i verklighet. Regeringen kan inte fortsätta att lämna denna problematik till motsträviga tandvårdschefer för bedömning. Nu måste lagen om vård på lika villkor gälla även de tandvårds- sjuka precis som riksdagen gång på gång har tagit beslut om.

Socialminister Lars Engquist ansåg nyligen i en TV-intervju ?att man aldrig kan utesluta diagnosgrupper eller patientgrupper?.

Han svarade på frågan med anledning av Östergötlands läns landstings beslut om att utesluta vissa specificerade diagnoser ur den lagstadgade rätten till vård på lika villkor.

Han sa också att ?vår bedömning är att detta strider mot Hälso- och sjukvårdslagen? Om denna lagstiftning ska efterlevas fullt ut så blir det nödvändigt för socialministern att tydligt redovisa att även de tandvårdssjuka ska ha rätt till vård på lika villkor och att regeringen undanröjer möjligheten för landstingens byråkrater ?att fatta dessa administrativa och cy- niska beslut?.

De tandvårdssjuka har satts på undantag i vården länge nog. Många verkar tro att tandvårdsproblemen slutar i munnen. Man vill tydligen inte förstå att gifter påverkar hela individen oavsett om detta gift sprids till individen genom tandlagningar eller intas t ex i form av alkohol, droger eller läkemedel.

Avskaffa tandvårdsbyråkraterna!

Det är synnerligen olyckligt att landstingspolitikerna runt om i landet har låtit de tandvårdsansvariga byråkraterna i landstingen utforma remissvaren till Dentalmaterialutredningen.

Dessa svar har som regel utformats som försvar för rådande missförhållanden. Detta innebär i sin tur att landstingens sjukvårdskostnader har små möjligheter att minska, särskilt som de amalgamsjuka i det värsta scenariot kan räknas i hundratusental.

Varken tandläkarna eller vården verkar vilja förstå att påståenden om amalgamets ofarlighet inte stämmer. Därför måste nu krafttag tas för att korrekt information snabbt ska nå ut. Här har Socialstyrelsen ansvaret för att ge klara besked om att kvicksilver kan ge upphov till sjukdom, något som Socialstyrelsens representant i utredningen, Bo Jordin, har ställt sig bakom.

Nu väntar vi besked av dem och väntar på regeringens beslut att: ? Amalgam ska inte få vara kvar i tandvården! Regeringens beslut att låta Kemikalieinspektionen utreda kvicksilvrets totalförbjudande är ett steg i rätt riktning, men det är inte nog. Nu krävs handling, inte fler utredningar. Förbjud kvicksilveranvändningen i tandvården nu!

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)