Artiklar

Under årens lopp har vi ständigt fått höra att patienterna omöjligen kan bli sjuka av amalgam. Om några skulle drabbas, så skulle det ju vara tandvårdspersonalen som arbetar med materialet. Och det har man aldrig sett! Eller önskat se?

Vi har kontakt med åtskilliga gravt sjuka tandläkare, tandsköterskor och hygienister. Sköterskor och hygienister används som förbrukningsmaterial inom tandvården. De arbetar några år, mår allt sämre, blir sjukskrivna allt längre perioder, får gå ner i arbetstid och sjukskrivs permanent eller förtidspensioneras slutligen med dålig ersättning.

?Dummare och fumliga?

Kvalificerade forskare i USA har nu, i en serie studier, visat att tandvårdspersonalen inte ens vid de lägsta exponeringarna undgår att få försämrade kognitiva funktioner och påverkad motorik. Med andra ord: dummare och fumliga.

Dessutom har samma forskare visat att vid lite högre exponering påverkas hem-metabolismen. Hem-grupper ingår, som namnet antyder, i hemoglobin. De innehåller järn och finns på ett antal viktiga ställen i mitokondriernas andningsenzymer och i leverns avgiftningssystem. Det är mycket möjligt att sådana störningar inträffar även vid de lägsta exponeringarna men mätmetoderna är inte tillräckligt känsliga för att upptäcka det..

Struntar i att personalen förgiftas

Resultaten presenterades av D. Echeverria (yrkesmedicinare) vid ett av FRN-seminarierna. Dock resulterade det inte i någon reaktion från SoS eller Arbetarskyddsstyrelsen. Inte heller från Tandläkarförbundet eller sköterskornas organisationer.

Den enda slutsats man kan dra är att myndigheterna och fackorganisationerna helt struntar i om personal förgiftas.

Den studie som presenterades vid FRN-seminariet och som senare publicerats sammanfattas i följande artikel: ?Neuro-beteende effekter vid exponering för amalgam-Hg°: Nytt sätt att differentiera mellan exponering nyligen och kroppsbelastning med Hg.? Echeverria D et al FASEB J. 12, 1998, 971-980.

Författarnas sammanfattning och synpunkter:

?Den potentiella gifteeffekten av exponering för kvicksilverånga (Hg°) från dentala amalgamfyllningar är föremål för en pågående hälsodiskussion i många länder.

Vi har utvärderat den potentiella gifteffekten på centrala nervsystemet vid hantering av Hg- innehållande amalgam hos tandvårdspersonal med mycket låggradig kvicksilverexponering (urin Hg < 4 µg/l, mikrogram/l).

Vi har använt en uppsättning neuro-beteende test för att utvärdera CNS (centrala nervsystemet) funktioner i relation till både exponering nyligen och till kroppens kvicksilverbelastning.

Nya skiljemärken mellan ej uppenbara prekliniska effekter på symtom, stämningsläge, motoriska funktioner och kognitiv förmåga befanns associerade med kroppsbelastningen av kvicksilver, jämfört med dem som associerade med exponering nyligen.

Resultatmönstret, jämfört med tidigare resultat hos personer med urin-Hg > 50 µg/l, ger övertygande nya belägg för skadliga beteendeeffekter av låga Hg° exponeringar inom det område som allmänna befolkningen utsätts för.?

CNS

?Det kritiska organet vid exponering för kvicksilverånga (Hg°) är centrala nervsystemet (CNS). Det är liten diskussion om toxiciteten vid kvicksilverexponeringar associerade med urin-Hg koncentrationer över 50 µg/l.

Ingen samstämmighet råder emellertid när det gäller att fastställa en ofarlig lägre Hg°-exponering hos tandvårdspersonal som hanterar amalgam eller allmänheten med amalgamfyllningar.Hg°-expone-ringarna i denna studie är relevanta för båda grupperna eftersom de utvärderades hos tandvårdspersonal men sträcker sig över den variation av urin-Hg från 0-4 µg/l som motsvarar den låga exponering som finns i den allmänna USA-befolkningen….?

Ny metod

?Utvärdering av hälsoeffekter observerade hos personer med Hg°-exponering som ger urin-Hg mindre än 50 µg/l har tidigare försvårats genom att det inte gått att skilja mellan beteendeeffekter orsakade av nylig exponering jämfört med sådana som orsakats av kronisk Hg-belastning i kroppen.

Denna studie har använt en ny metod att skilja mellan dessa effekter genom att jämföra skillnader i beteende i relation till urin-Hg mätta både före och efter chelering med Hg-mobiliserande ämnet DMPS. Urin-Hg efter DMPS-behandling har tidigare utförligt behandlats och visats utgöra en bättre uppskattning av upplagrat kvicksilver….?

Låga nivåer ger försåtliga effekter

? ...vi fann ingen indikation för en nedre gräns för beteendeeffekter vid Hg°-exponering för någon av våra subjektiva eller objektiva resultat. Denna omöjlighet att finna en tröskelnivå styrker hypotesen att försåtliga prekliniska effekter som finns vid mycket låga nivåer av Hg°-exponering utgör del av en kontinuitet upp till långt allvarligare kliniska brister.

Av lika stor betydelse är att vi inte fann något tecken på att en undergrupp av tandvårdspersonalen skulle vara särskilt känslig… bestående symtom som uppkommer under åratal var selektivt associerade med kroppens upplagrade kvicksilver; detta tyder på att symtom kan förbli oupptäckta vid studier som enbart stöder sig på urin-Hg före chelering.?

? ...Den låga kvicksilverexponeringen på mellan 0-4 µg/l kunde delvis tillskrivas antalet amalgamfyllningar i tandvårdsgruppen. Den uppenbara associationen mellan Hg-U och personliga riskfaktorer stöder att man bör göra studier för att undersöka potentialen för liknande skadliga effekter i den allmänna befolkningen från Hg-amalgamfyllningar…..?

Kommentar (M.H.):

Det finns alltså ingen nedre gräns för hälsoeffekter av kvicksilver. Denna lågexponerade personal (de flesta medlemmar i IAOMT, USA) har en exponering som överlappar med den från amalgam-Hg i befolkningen, varför man kan förvänta motsvarande effekter inom befolkningen.

Det vill säga: amalgam gör folk dumma och fumliga! Det borde nog ställas krav på att våra politiker och beslutsfattare är amalgamfria!

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)