Artiklar

Som ett komplement till Anders Lindvalls redogörelse i föregående artikel och mot bakgrund av tidigare rapporter i TF-Bladet nr 4/99 har Uppsala läns landsting beslutat att lägga ned Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ersätta denna med en privat driven specialistläkarenhet.

Vid Akademiska sjukhuset ska istället inrättas ett kunskapscentrum för patienter med s k ?diffusa besvär?, dvs elöverkänslighet, amalgamskador, fibromyalgi och whiplashskador.

Det främsta skälet till Amalgamenhetens nedläggning torde vara att den sedan flera år systematiskt motarbetats av sjukhusledningen och den medicinska fakulteten.

Under hösten 1999 har utvecklingen kännetecknats av fortsatta attacker mot Amalgamenhetens läkare Anders Lindvall och Antero Danersund.

De viktigaste händelserna sammanfattas i det som följer.

*Fakultetsgruppens rapport *

I september 1999 kom Amalgamenheten med en rapport om behandlingsresultaten för patienterna. Enligt denna fick 72 procent av patienterna en bättre hälsa (se TF-Bladet nr 4/99).

I december 1999 kom sedan fakultetsgruppens utvärdering av resultaten vid Amalgamenheten (fakultetsgruppen representerar sjukhusledningen vid Akademiska sjukhuset).

Fakultetsgruppen skriver att ?genomgående är den upplevda symtomförbättringen över tid bättre hos patienter med slutförd eller avbruten sanering jämfört med de som ej genomgått sanering. I livskvalitetskalan är förbättringen mest markant hos patienter med slutförd sanering?. Trots detta betecknar man behandlingsresultaten som måttliga eller till och med små.

Vidare skriver man att sammantaget gör alla metodologiska problem att utvärderingsresultaten är öppna för en mängd alternativa tolkningar, och även om man gör den gynnsammast möjliga tolkningen av resultaten så kan man inte säga att denna erfarenhet kan ligga till stöd för att amalgamsanering på breda indikationer skall anses tillhöra vetenskap och beprövad erfarenhet?.

Huvudintrycket av fakultetsgruppens rapport blir att man gör sitt bästa för att bortförklara och nedvärdera Amalgamenhetens behandlingsresultat men att man ändå inte helt kan förneka att patienterna trots allt blir bättre.

Ekonomisk granskning av Amalgamenheten

Sjukhusledningen vid Akademiska sjukhuset med sjukhusdirektör Göran Stiernstedt i spetsen har under hösten 1999 inlett en ekonomisk granskning av Amalgamenhetens verksamhet.

Anledningen till detta var att Amalgamenheten kraftigt överskridit sin budget. Budgeten för 1999 var 2,1 miljoner kronor.

Den ekonomiska granskningen har i en första omgång skett genom landstingets revisorer. I revisorernas rapport riktades kritik mot Anders Lindvall, chef för Amalgamenheten. Kritiken gällde budgetunderskottet och att Amalgamenheten inte tillämpat lagen om offentlig upphandling när konsulter har anlitats.

Enligt uppgifter till TF-Bladet har budgetunderskottet uppstått därför att Amalgamenheten ålagts göra en utvärdering av sina behandlingsresultat men att Amalgamenheten inte tilldelats några ekonomiska anslag för att genomföra detta. Det resulterande ekonomiska underskottet har sedan lång tid tillbaka rapporterats till sjukhusdirektören, men denne har då inte reagerat på detta.

När det gäller offentlig upphandling av konsulttjänster (dvs anbud ska begäras från konkurrerande företag) så har dessa i många fall gällt analys av prover, t ex med PIXE-metoden, där det egentligen bara finns ett enda laboratorium som kan genomföra analyserna. Någon upphandling är då knappast möjlig att genomföra.

Från TFs sida framstår därför den ekonomiska granskningen av Amalgamenheten som ett led i sjukhusledningens kampanj för att få bort Amalgamenheten från Akademiska sjukhuset och för att personligen misskreditera Anders Lindvall.

I januari 2000 beslutade sjukhusledningen att en ytterligare granskning av Amalgamenhetens ekonomi ska göras genom revisionsfirman Komrev. Granskningen ska bli mer omfattande än den som tidigare gjorts av landstingets revisorer. Någon rapport från Komrev föreligger ännu inte.

Anders Lindvall avsatt som chef

Anders Lindvall blev i månadsskiftet november/december avsatt som verksamhetschef för Amalgamenheten och fråntogs därmed det ekonomiska ansvaret för Amalgamenheten. Sjukhusdirektör Göran Stiernstedt fattade detta beslut efter landstingsrevisorernas ekonomiska granskning av Amalgamenheten.

Anders Lindvall fick emellertid kvarstå som läkare vid Amalgamenheten, dvs fram till dess nedläggning våren 2000.

Enligt sjukhusdirektören skulle detta bero på att kritiken gällt Lindvalls tjänst som verksamhetschef och inte hans tjänst som överläkare.

Partiska artiklar i Upsala Nya Tidning

Upsala Nya Tidning (UNT) har under hösten bedrivit en mycket partisk rapportering av händelserna kring Amalgamenheten, dvs man har i allt väsentligt stött sjukhusledningen både i medicinska och ekonomiska frågor.

I två stort uppslagna artiklar urartade UNT till något som närmast kan betecknas som en förtalskampanj riktad mot Amalgamenheten, Anders Lindvall, Antero Danersund, tandläkare Romuald Hudecek, docent Ulf Lindh och flera andra personer som samarbetat med eller stött Amalgamenheten.

I artiklarna har man försökt ge sken av att dessa personer utnyttjat Amalgamenheten för personlig vinning. För att citera UNT (21 dec): ?Amalgamenhetens tidigare verksamhetschef Anders Lindvall har begått lagbrott vid upprepade tillfällen. Vänner och affärskollegor i gemensamma bolag har utan upphandling anlitats som konsulter för Amalgamenhetens räkning.? ?Bakom kulisserna har enheten varit en guldgruva för ett fåtal inblandade.? ?Flera personer med anknytning till Amalgamenheten har haft ett privat ekonomiskt intresse av att kämpa för Amalgamenheten.?

I en tredje artikelomgång i UNT (24 dec) fick dock Amalgamenheten och företrädare för TF möjlighet att framföra sina synpunkter. I ett inlägg till UNT med rubriken ?Granskningen kryllar av grava fel och lögner? skrev Antero Danersund, Romuald Hudecek och Anders Lindvall bl a: ?Vi måste ha trampat på många ömma tår genom att presentera delar av en obekväm sanning. Våra resultat uppfattas sannolikt inte bara som obekväma utan som direkt farliga för vissa etablerade strukturer inom medicinen. Därför har våra motståndare utvecklat aktiviteter, som lett till Amalgamenhetens stängning och därmed ett uteslutande av en hel patientgrupp från den offentliga sjukvården.?

Elisabeth Lind, patient vid Amalgamenheten sa i en intervju: ?Jag tror det här tjafset kring Amalgamenheten handlar om prestige. Tandläkare, Socialstyrelsen, forskare vågar inte erkänna att de har fel, eller lita på vad vi säger.?

Margareta Forslund, styrelsemedlem i TF Uppsala län kommenterade: ?Det här är ovärdigt en demokrati.?

Privatiserad specialistläkarenhet

Landstinget i Uppsala län annonserade i december 1999 om upphandling av en privatdriven specialistläkarmottagning för omhändertagande av patienter med problem relaterade till amalgam eller andra tandersättningsmaterial. Mottagningen skulle behandla patienter boende i Uppsala län.

Vid utgången av tidsfristen för upphandlingen, 15 februari 2000, hade emellertid inget anbud inkommit.

Gert Brodén

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)