Press

Dentalmaterialutredningen – vård och bemötande lämnar i dag sitt slutbetänkande till socialministern. Tandvårdsskadeförbundets sakkunnige Christer Malmström föreslår en annan fördelning av medel än utredningens förslag. Han vill ha mer fokusering på vård och behandling av de tandvårdsskadade och mindre på forskning.

Han motsätter sig förhandsbedömning av tandvård p.g.a. fyllningsbyten om detta sker enligt läkarremiss och föreslår ett moratorium för amalgam till dess bevis för dess oskadlighet finns. Detta beskrivs närmare i Tandvårdsskadeförbundets särskilda yttrande som bifogats utredningen.

Tandvårdsskadeförbundets sakkunnige i utredningen Dentalmaterial – vård och bemötande, Christer Malmström, har till utredningen bifogat ett särskilt yttrande. Han är positiv till att utredningens förslag, men vill gå längre än utredningen och menar att åtgärderna är samhällsekonomiskt motiverade. Dessutom föreslår han en annan fördelning av de 20 miljoner kr.

- Förhållandet att regelsystemet placerar de sjuka i gränszonen mellan sjuk- och tandvårdens lagstiftning har hittills försvårat rehabilitering och inte sällan lett till ett “moment 22”, skriver Christer Malmström i sitt särskilda yttrande.

Han menar att kunskap, kompetens och erfarenhet i dag finns för att hjälpa dem som är sjuka av dentala material. Omkring 80 procent blir friska eller får färre symtom när deras fyllningar byts ut. Om de sjuka för hjälp i tid reduceras samhällets kostnader och de sjukas lidande och ekonomiska utsatthet minskar. Tandvårdskadeförbundet anser att byte av tandfyllningar måste underlättas för dem som är sjuka av sina dentala material. Idag är det alltför byråkratiskt för att få ekonomiskt stöd till fyllningsbyten. Tandvårdsskadeförbundet motsätter sig bestämt utredningens förslag att tandvård enligt 7 § i tandvårdsförordningen ska fortsätta att förhandsbedömas.

- Det räcker med ett läkarintyg att patienten bör byta sina fyllningar, enligt Christer Malmström.

Han anser att denna vård ska jämföras med den allmänna hälso- och sjukvården där ingen överprövning sker av läkarremisserna.

Tandvårdsskadeförbundet anser att tillskapandet av specialkliniker är den akuta åtgärd som behövs för att inom rimlig tid ge de tandvårdsskadade rätt behandling och vård.

- Jag föreslår att 10 miljoner kronor reserveras som startbidrag till sådana regionala kliniker, skriver Christer Malmström. Det kliniska forskningsprogrammet som föreslås anser jag vara väl motiverat om det knyts till de regionala vårdenheterna. Jag anser emellertid att det räcker med fem miljoner kronor till detta forskningsprogram, fortsätter han.

Vidare är Tandvårdsskadeförbundet positiv till förslaget om en partssammansatt grupp för att följa utvecklingen inom området och föreslår att denna grupp får disponera fem miljoner kronor under en tre till fyraårsperiod istället för de två miljoner kronor som föreslagits av utredningen.

- Förbundet kan inte acceptera att denna grupp läggs under Socialstyrelsen, då vi har erfarenhet av att Socialstyrelsen aktivt motarbetat avvecklingen av amalgam, skriver Christer Malmström. Tandvårdsskadeförbundet föreslår att gruppen läggs under Sisus eller direkt under Socialdepartementet. Gruppens uppgifter bör utvidgas i förhållande till utredningens förslag till att även omfatta produktion av fortbildningsmaterial, information och utbildning. Medel bör kunna sökas ur gruppens anslag av exempelvis patientföreningar för olika informationsinsatser. Slutligen anser Tandvårdsskadeförbundet att amalgam snarast ska bort ur tandvården. Om regeringen önskar ytterligare underlag föreslår Tandvårdsskadeförbundet ett moratorium till dess mer underlag finns. Detta borde inte vålla några problem om Socialstyrelsens och Landstingsförbundets siffra stämmer att bara 2,8 procent av alla nya fyllningar i dag är amalgamfyllningar. Det visar också att bättre material finns och används idag.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)