Intenationell forskning visar att det saknas evidens för det mesta som gäller rotfyllningar. Nedan redovisas det oberoende institutet Cochranes rapporter om den stora osäkerhet inom området. Cochrane menar att det inte finns evidens för de behandlingar som undersökts. Det behöver dock inte betyda att behandlingarna är dåliga, men att stor osäkerhet råder och att mer forskning behövs. Helt saknas studier som jämför extraktion av tänder respektive rotfyllning vid behandling av tandinfektioner.  Osäkerheten måste delges patienterna och Socialstyrelsens riktlinjer ändras.

Här redovisas de studier som Cochrane granskat när det gäller metoder att rotfylla tänder. SBU kom till liknande reslutat. Även Cochrane utgår från att rotfyllningar är enda sättet att behandla tänder som fått infektioner i pulpan och roten. Inget försök har gjorts att analyser huvudfrågan; Ska infekterade tänder extraheras eller rotfyllas? 

Diskussioner pågår om man ska sätta in antibiotika eller inte då tänder fått infektioner. För närvarande anses det inte vara nödvändigt, men enligt Cochranes studier finns inten evidens varken för det ena eller andra. Vid genomgång av de forskningsstudier som publicerats ansågs kvaliteten i dessa vara mycket låg och det går därför inte utifrån dem ge några råd om vad som är bästa behandlingen. 
Toothache caused by inflammation or infection at the root of the tooth: do antibiotics help?

Materialet anses ha betydelse när man gör retrograda fyllningar, dvs går in till rotspetsen och tar bort infektioner och tätar spetsen för att hindra bakterier. Detta görs inte via rotkanalen utan man går in via käken till rotspetsen. Denna metod har inte varit föremål för särskilt många studier och de som gjorts är enligt Cochrane av dålig kvalitet. Det går alltså inte att dra några slutsatser och författarna till rapporten föreslår mer forskning. 
Filling materials for retreatment of failed root canals – only very low quality evidence is available from RCTs.

Ska rotfyllningar göras vid ett tillfälle eller ska patienten komma tillbaka flera gånger har också varit föremål för Cochranes analyser. När det gäller denna fråga fann Cochrane flera studier och några ansågs vara av medelmåttig kvalitet medan andra var dåligt gjorda. Inte heller här gick det att dra några slutsatser om bästa metoden och författarna till rapporten konstaterade att evidens saknas.
Should root canal treatment be performed in one dental visit or over several visits?

Metoder för omgörning av misslyckade rotfyllningar. Det är inte ovanligt att rotfyllningar misslyckas och patienten upplever smärta eller helt enkelt får en uppblossande infektion trots rotfyllningen. Även i denna fråga fann Cochrane mycket dålig kvalitet i de undersökningar som gjorts. Tjugo studier identifierades, men ansågs inte ha tillräcklig god vetenskaplig kvalitet för att ge underlag för rekommendation av vilken eller vilka behandlingar som är evidensbaserade. 
Procedures for retreatment of failed root canal therapy.

Är det bäst att använda kronor eller kompositer vid restaurering av en rotfylld tand? Anledningen till frågan är att rotfyllda tänder är skörare än levande tänder och då kan det ha betydelse vilket material man använder. På detta område fann Cochrane endast en studie som uppfyllde de kriterier de satt upp. Av den framgick att ingen av de genomförda behandlingarna var ett misslyckande. Det går dock inte att dra några slutsatser av en enda studier. 

Det författarna till Cochranestudien konstaterade var också att undersökningen inte tagit upp patienternas nöjdhet, risken nya infektioner, periodontal hälsa eller kostnader. Dessa reflektioner gäller även andra studier. 
Should you use a crown or a filling to restore a root-filled tooth?

Sammanfattningsvis konstaterar Tandvårdsskadeförbundet följande:

Det saknas forskning om vilka metoder som är bäst när det gäller rotfyllningar och vad som kanske är ännu mer anmärkningsvärt är att det saknas jämförande studier gällande hälsoaspekten av att extrahera eller rotfylla infekterade tänder. Trots att kunskaperna är på mycket låg nivå fortsätter Socialstyrelsen att rekommendera rotfyllningar istället för extraktioner och den svenska expertmyndigheten rekommenderar omgörning av rotfyllda tänder i stället för att extrahera dem. Allt utan att egentligen ha några vetenskapliga belägg varken för det ena eller det andra.

I ett sådan extremt osäkert läge borde denna osäkerhet delges patienten och alla tandläkare bör uppmana patienten att själv avgöra om en tand ska extraheras eller inte. Detsamma gäller vilka metoder för rotfyllning eller omgörning av rotfyllningar som ska göras.

Allvarligt är att i dag får en patient inte själv bestämma om en rotfylld tand ska tas bort. Med tanke på det dåliga kunskapsläget bör Socialstyrelsen skyndsamt ändra sina riktlinjer och ge tandläkaren stöd för att ge patienten information om dagens kunskapsläge för att själv kunna göra en bedömning.. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu