Press

Dentalmaterialutredningen – vård och bemötande lämnar i dag sitt slutbetänkande till socialministern. Tandvårdsskadeförbundets sakkunnige Christer Malmström föreslår en annan fördelning av medel än utredningens förslag. Han vill ha mer fokusering på vård och behandling av de tandvårdsskadade och mindre på forskning.

Han motsätter sig förhandsbedömning av tandvård p.g.a. fyllningsbyten om detta sker enligt läkarremiss och föreslår ett moratorium för amalgam till dess bevis för dess oskadlighet finns. Detta beskrivs närmare i Tandvårdsskadeförbundets särskilda yttrande som bifogats utredningen.

Tandvårdsskadeförbundets sakkunnige i utredningen Dentalmaterial – vård och bemötande, Christer Malmström, har till utredningen bifogat ett särskilt yttrande. Han är positiv till att utredningens förslag, men vill gå längre än utredningen och menar att åtgärderna är samhällsekonomiskt motiverade. Dessutom föreslår han en annan fördelning av de 20 miljoner kr.

- Förhållandet att regelsystemet placerar de sjuka i gränszonen mellan sjuk- och tandvårdens lagstiftning har hittills försvårat rehabilitering och inte sällan lett till ett “moment 22”, skriver Christer Malmström i sitt särskilda yttrande.

Han menar att kunskap, kompetens och erfarenhet i dag finns för att hjälpa dem som är sjuka av dentala material. Omkring 80 procent blir friska eller får färre symtom när deras fyllningar byts ut. Om de sjuka för hjälp i tid reduceras samhällets kostnader och de sjukas lidande och ekonomiska utsatthet minskar. Tandvårdskadeförbundet anser att byte av tandfyllningar måste underlättas för dem som är sjuka av sina dentala material. Idag är det alltför byråkratiskt för att få ekonomiskt stöd till fyllningsbyten. Tandvårdsskadeförbundet motsätter sig bestämt utredningens förslag att tandvård enligt 7 § i tandvårdsförordningen ska fortsätta att förhandsbedömas.

- Det räcker med ett läkarintyg att patienten bör byta sina fyllningar, enligt Christer Malmström.

Han anser att denna vård ska jämföras med den allmänna hälso- och sjukvården där ingen överprövning sker av läkarremisserna.

Tandvårdsskadeförbundet anser att tillskapandet av specialkliniker är den akuta åtgärd som behövs för att inom rimlig tid ge de tandvårdsskadade rätt behandling och vård.

- Jag föreslår att 10 miljoner kronor reserveras som startbidrag till sådana regionala kliniker, skriver Christer Malmström. Det kliniska forskningsprogrammet som föreslås anser jag vara väl motiverat om det knyts till de regionala vårdenheterna. Jag anser emellertid att det räcker med fem miljoner kronor till detta forskningsprogram, fortsätter han.

Vidare är Tandvårdsskadeförbundet positiv till förslaget om en partssammansatt grupp för att följa utvecklingen inom området och föreslår att denna grupp får disponera fem miljoner kronor under en tre till fyraårsperiod istället för de två miljoner kronor som föreslagits av utredningen.

- Förbundet kan inte acceptera att denna grupp läggs under Socialstyrelsen, då vi har erfarenhet av att Socialstyrelsen aktivt motarbetat avvecklingen av amalgam, skriver Christer Malmström. Tandvårdsskadeförbundet föreslår att gruppen läggs under Sisus eller direkt under Socialdepartementet. Gruppens uppgifter bör utvidgas i förhållande till utredningens förslag till att även omfatta produktion av fortbildningsmaterial, information och utbildning. Medel bör kunna sökas ur gruppens anslag av exempelvis patientföreningar för olika informationsinsatser. Slutligen anser Tandvårdsskadeförbundet att amalgam snarast ska bort ur tandvården. Om regeringen önskar ytterligare underlag föreslår Tandvårdsskadeförbundet ett moratorium till dess mer underlag finns. Detta borde inte vålla några problem om Socialstyrelsens och Landstingsförbundets siffra stämmer att bara 2,8 procent av alla nya fyllningar i dag är amalgamfyllningar. Det visar också att bättre material finns och används idag.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu