Konsumenträtten gällande tandvården finns inte reglerad i lag. Sveriges Privattandläkarförening har dock ett avtal med Konsumentverket. Föreningen har åtagit sig att informera medlemmarna om överenskommelsen. Bland annat omfattar den att alla lagar som berör tandvården ska vara tillgängliga hos tandläkaren. Prisuppgifter i jämförelse med referenspriserna som TLV beslutar om ska finnas anslagna på kliniken liksom annan information som kan vara till nytta för patienten. 

Av vikt i överenskommelsen är att tandläkaren ska samråda med patienten, att patientens intressen tas tillvara och att de etiska regler följs som beslutats av branschorganisationen. Alla tandläkare ska informera om olika möjliga alternativ, de ska ha en ansvarsförsäkring för att gratis kunna göra om arbeten patienten är missnöjd med.

  • Avtagbar protetik (proteser som kan tas av) som behöver göras om inom ett år ska ersättas helt och hållet av tandläkaren. 
  • Om fast protetik (kronor, broar, implantat) behöver göras om inom tre år ska tandläkaren göra om utan att ta betalt av patienten.

Dessa patienträttigheter ska klinikens personal lämna skriftligt till patienten i samband med behandlingen. Detsamma gäller om tandläkaren har ytterligare garantier som går utöver de här diskuterade minimikraven. Om tandläkaren överlåter verksamheten till annan tandläkare ska hen verka för att garantiåtagandena övertas av efterträdaren. 

Om tandläkaren inte gör överenskomna åtgärder i tid har patienten rätt att bryta avtalet och patienten bör ha rätt till ersättning för eventuella merkostnader. 

Om fel uppkommer i den bemärkelse som stadgas i konsumenttjänstlagen (1985:716) ska tandläkaren utan dröjsmål åtgärda felet utan kostnad. Patienten kan också kräva prisavdrag. Vid fel har patienten rätt till ersättning för den skada som hen åsamkats. I första hand sker ersättning via patientförsäkringen som varje privattandläkare ska ha (se patientskadelagen (1996:799).

Tvister som uppstår då parterna inte kommer överens rörande behandlingar eller ekonomiska förehavanden ska lösas av Privattandläkarnas förtroendenämnd. Dock krävs att klagomålen inte är mer än tre år gamla. Det är tandläkarens skyldighet att upplysa patienten om hur en eventuell tvist hanteras. Tvisten kan även prövas i allmän domstol.

Överenskommelserna med Konsumentverket är inte stadgade i lag och inga rättsliga sanktioner finns om en tandläkare struntar i överenskommelsen. Det finns också tandläkare som inte är medlemmar i Privattandläkarföreningen och då har de ingen skyldighet att följa överenskommelsen. 

Till överenskommelsen på Konsumentverkets hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu