De svenska miljömålen innehåller bland annat målet om en giftfri miljö till år 2020. Den årliga uppföljningen av målen har nu lämnats till regeringen. Kemikalieinspektionen ansvarar för avsnittet om giftfri miljö och konstaterar att detta mål ej kommer att nås. Trots att svenska folket fortsatt har tiotals ton kvicksilver i sina tänder tas inte detta problemområde upp i rapporten.

Minamatakonventionen redovisas i miljömålsrapporten som ett viktigt dokument, dvs att världens länder har beslutat att minska kvicksilverutsläppen. Amalgamförbudet i EU är viktigt för utsläppsminskningarna av kvicksilver, men nämns inte direkt i rapporten. Uppenbart fortsätter myndigheterna att blunda för amalgamfrågan och tandvårdens miljöutsläpp.

Kemikalieinspektionens generaldirektör NIna Cromnier konstaterar i ett pressmeddelande att arbetet för en giftfri miljö behöver fortsätta även efter 2020, både i Sverige, inom EU och på internationell nivå. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga kemiska ämnen i den rapport som Naturvårdsverket nu lämnat till regeringen.

Myndigheten lyfter fram flera framsteg som har gjorts när det gäller att skydda människor och miljö från farliga ämnen. I pressmeddelandet nämns bland annat gränsvärden för bly i leksaker, men inte att EU beslutat förbjuda amalgam på barn och gravida. Det senare kommer att leda till både direkta hälsovinster och kraftigt minskade miljöutsläpp. 

Trots att tandvårdskliniker i många fall har amalgamavskiljare släpps kvicksilver ut via avföring och urin till reningsverken och så småningom hamnar detta kvicksilver i vattendrag eller i luften via bakteriell omvandling till kvicksilverånga. Dåligt skötta amalgamavskiljare eller avsaknad av sådan medför extremt stora utsläpp från tandvårdsklinikerna. Amalgamfrågan borde ha fått större plats i Naturvårdsverkets rapport om miljömålen.

Samverkan mellan näringsliv, myndigheter och forskning är av stor betydelse för att farliga kemiska ämnen ska kunna ersättas med bättre alternativ, säger Nina Cromnier. Tandvårdsskadeförbundet hoppas att även tandvården omfattas av denna samverkan. Kemikalier i tandvården är ett problem både för arbetsmiljön och den yttre miljön.

Till Kemikalieinspektionens pressmeddelande
Till rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu