En utredningen har föreslagit en oberoende institution för mänskliga rättigheter. Funktionsrätt Sverige har i ett remissvar ställt sig bakom detta. I dag finns varken en oberoende ombudsman eller särskild budgetpost för att främja de mänskliga rättigheterna, trots att Sverige antagit konventionen om mänskliga rättigheter. En sådan institution kan få betydelse för Tandvårdsskadeförbundets medlemmar..

Många som känner sig kränkta i vården upplever att deras mänskliga rättigheter saknas. Nu har ett initiativ tagits för att bättre hantera konflikter som gäller mänskliga rättigheter. Det handlar om människors lika värde, behov av att bli korrekt bemötta och få adekvat hjälp. Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige har tagits fram av en särskild departementsutredning (Ds 2019:4)

Utredaren föreslår att institutionen ska ges fem särskilda uppgifter. Den ska inom sitt verksamhetsområde
– följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs,
– lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna,
– ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete,
– främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och
– främja information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.
Möjlighet för institutionen ska finnas att föreslå att Sverige utvidgar de folkrättsliga åtagandena inom området. 

FN:s konventionen om personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige 2009, dvs samma år som vi fick ett kvicksilverförbud. Samtidigt lades Handikappombudsmannen ned och därefter har det inte funnits någon riktigt bra övervakning inom området. Faktum är att personer med funktionsnedsättning hade ett starkare skydd för sina rättigheter innan konventionen började gälla för tio år sedan.

Utredningen och Funktionsrätt Sverige föreslår att FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning bör hanteras på liknande sätt som barnkonventionen och ges liknande ekonomiska villkor. Inom Barnrättspolitiken finns Barnombudsmannen kvar och en budgetpost som möjliggör att "insatser för att förverkliga barnets rättigheter i Sverige" säkerställs. BO har funnits sedan 2005 och drygt 210 miljoner budgeteras årligen och 22 miljoner avsätts årligen för "barnets rättigheter".

Funktionsrätt Sverige anser att krafttag behöver tas för att Sverige ska leva upp till rättsstatens principer för funktionsrätt. Det är en brådskande åtgärd för att vända den negativa trenden med successiv försvagning av sådana rättigheter. Tandvårdsskadeförbundet arbetar för att funktionsnedsättningar på grund av avsaknad av tänder eller allvarliga kariesangrepp ska vara en naturlig del av verksamheten. Tandvårdsfrågorna får helt enkelt inte glömmas bort. 

Funktionsrätt Sverige ska vara en av de organisationer som föreslår ledamöter till den nya myndighetens styrelse. Nödvändigt för att den nya institutionen ska fungera är att den inhämtar sakkunskap från funktionsrättsorganisationer i sitt arbete. Övervakningen ska gälla statens, regionernas och kommunernas åtaganden att främja och skydda mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det behövs en oberoende granskning för att konventionens rättigheter ska kunna genomföras

Till Funktionsrätt Sveriges remissvar
Till utredningen 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu