Artiklar

Sedan länge har ett stort antal symtom på kvicksilverförgiftning funnits beskrivet i den medicinska litteraturen, men få är de läkare och tandläkare som förstår sig på att se de uppenbara sambanden mellan de många symtomen som kvicksilverförgiftade ofta har och att dessa patienter kan ha varit utsatta för kvicksilver frisatt i antingen abraderad eller förångad form ifrån patienternas egna amalgam.
Läs vidare nedan i de bifogade filerna från ett antal forskningsrapporter.

Symptomer ved kviksølvforgiftning.

Skerfving, S & Berlin, M. Oorganiskt kvicksilver, Nord. Expertgruppen för Gränsvärdesdokumentation 1985

Trötthet Parkinson?
anorexi Perifer neuropati
gastrointestinala störningar njurpåverkan, immunol betingad
viktsförlust nefrotiskt syndrom
ökad retbarhet ökad salivation
minnesförlust pigmentering i ögat
sömnlöshet allergi, hud ev mag-tarm
depression ev fosterskadande effekter
delirium, hallucinationer ev kromosomförändringar
finvågig tremor avbruten
av grova skakningar

Moeschlin, S. Klinik und Therapie der Vergiftungen 6 uppl. 1980. G Thieme Verlag

Muninflammation, sår Sömnlöshet
salivation trötthet
metallsmak energilöshet
lossnande av tänder depression
rodnad av övre del av halsen obeslutsamhet
bihåleinflammationer tremor: fingrar, ögonlock, tunga
avmagring amyotrof lateral skleros, ALS
nefrit bulbar paralysis
anemi encephalopati
allmän inflamm av artärer sensibilitetsstörningar
blekhet myrkrypningar
huvudvärk yrsel hörselbesvär
nervositet, oro infektionskänslighet
dålig minnesfunktion pigmentering av ögat
lättretlighet hudutslag
nervös hets

Baader, E. Quecksilbervergiftung. Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin vol II,1961

Muninflammation darrningar, ryckningar
tandköttsinflammation darrig hadstil, intentionstremor
lossnande av tänder talsvårigheter
ökad salivavsöndring el. torrhet matthet
i mun, näsa tryck över huvudet, huvudvärk
dålig andedräkt dova smärtor i lemmar, leder
metallsmak cirkulationsstörningar
rodnad av strupen plötslig växling av ansiktsfärg
svart kant vid tänderna ökad svettavsöndring
diarre’ oroligt hjärta
nefrit tryckkänsla
anemi med rel. lymfocytos blodtryckssänkning
ängslig tillbakadragenhet känselstörn. i extremiteter
osäkerhet (bortfall/ökad känsl)
människoskygghet sköldkörtelstörningar
ångest oregelbunden menstruation
häftighet pigmentering i ögon (ljust
stämningslabilitet gråbrunt till mörkt rödbrunt)
svårt att kömma ihåg, hudutslag
bortfall av minne
känsla av intellektuell Vanliga feldiagnoser: neura-
otillräcklighet steni, hysteri, schizofreni

Nordin, J. Yrkessjukdomar, Almqvist & Wiksell, 1943 Kvicksilver, kronisk förgiftning

Inflammation av munslemhinnor omotiverad blyghet
blödningar i tandköttet anfall av nedstämdhet
tandlossning människoskygghet
förlust av tänder känsla av intellektuell
rodnad av mjuka gommen o. mindervärdighet
övre delen av strupen hjälplöshet
svart kant vid tänderna osäkerhet
magbesvär diarre’benägenhet lätt upphetsad
bristande matlust gråtattacker
gradvis avtynande huvudvärk
kraftlöshet bleknande/rodnande
mattighet hjärtklappning
rubbning av blodbilden pulsstörningar
anemi svettningsanfall
övergående njurstörning tål alkohol dåligt
minskad koncentrationsförmåga ledsmärtor
nedsättning av minne darrningar
ökad uttröttbarhet skakningar
retlighet hudutslag, hudinflammation
oro
sömnlöshet Feldiagnoser: nervositet, hysteri

Poulsson, E. Lehrbuch der Pharmakologie 6:e uppl. 1922; 16:e uppl. 1949

Muninflammationer sömnlöshet
metallsmak ,fadd smak tillbakadragenhet
svullnad och rodnad av ohjälpsamhet
tandköttsspetsar omotiverade vredesutbrott
tänderna känns “långa” och lösa, störning av andliga jämvikten
känsliga vid tuggning psykisk depression
periostit darrningar, intentionstremor
nekros av alveolarkanten konvulsioner
tandförlust partiella förlamningar
dålig andedräkt epilepsia mercurialis
ökad salivavsöndring störningar av känselorgan
svullnad i munslemhinnor talstörningar
och tonsiller huvudvärk
störningar av matsmältning ökad urinutsöndring
diarre’er ,gaser, smärtor i livet infektionskänslig (tuberkulos)
njurpåverkan nässelutslag, eksem mm
oro , ångest håravfall

Oettingen WF von. Poisoning. A guide to clinical diagnosis and treatment. Saunder Co 1958

Muninflammation glömska, minnesbortfall
tandköttsinflammation mani
sköra, eroderade tänder huvudvärk
tandlossning sömnsvårigheter
nedbrytning av maxillarben lätt uttröttbar
indragningar i tungkanten bortfall av luktsinne
salivation darrningar
dålig andedräkt intentionstremor i
metallsmak fingrar, armar, ben
inflamm. tonsiller, hals neuromusk. störningar
näskatarr ryckningar
aptitlöshet el. hunger koordinationsbesvär
kräkningar muskelsmärtor
ostadig gång dimsyn
överdrivna reflexer synnervsinflammation
partiella förlamningar nedsatt syn
förlamn. i ögonlock ögonpigmentering
paralytisk demens fäckvis nedsatt färgseende
krypningar, stickningar i perifera synfältet
känselbortfall hyperthyroidism
otydligt tal blekhet, snabbt växlande
tvekande, stammande tal till rodnad
yrsel dermografism
balansrubbningar svettningar
ALS-liknande syndrom blödningar, små blod-
ledsmärtor utgjutningar
diarre’ avmagring inflamm. av små artärer
polyglobulemia hjärt-, kärlstörningar
hypercholestrerolemia eksem
nefrit avflagn/nedbrytn . naglar
irritabilitet missfall
mental hyperaktivitet testikelatrofi
ängslan
förlägenhet

Burgener, P & Burgener, A. Erfahrungen Uber chronische Quecksilbervergiftungen. Schw. Med. Wochenschr. 8, 1952, 204.

Tandköttsinflammation ischiasliknande smärtor som
(kan vara enda symtom) strålar ut i benen (anges som
tandsmärtor mycket typiska och nästan
tandlossning regelmässigt uppträdande symt)
inflammation av munslemhinnor smärtor i hjärttrakten
och hals, neuralgismärtor i skuldror,
sammandragnings- armar, ben, trigeminusregion
känsla, strypningskänsla ofta smärtor nära och
magkatarr runt om leder
tarmkramper finvågig tremor
diarre’/ förstoppning darrningar i ansiktsmuskler,
tryck o. fyllnadskänsla tunga o, övriga kroppen
i magen störningar av känseln
sura uppstötningar spec. omkring lill. o. ringfinger
kräkningar och på handryggen
aptitlöshet krypningar i benen
känslighet mot vissa domningar
maträtter lätt uttröttbarhet av muskler
buksmärtor ofta kvarstående som enda
smärtsamma tarm- och restsymtom efter förgiftning
blåskramper svaghet i benen
lättare njurpåverkan muskelsmärtor spec sträckmuskl
leverparenchymskador på låret och i korsryggen
avmagring växling av ansiktsfärg
lungblödningar ökat flöde av tårvätska
astma cirkulationsstörningar i händer
tryck runt bröstet ökad hjärtaktivitet
ängslig förlägenhet pulslabilitet
rädsla dermografism
osäker brådska svettningar, köld- värmekänsla
lättretlighet värmevågor/frysningar
tillbakadragenhet törst, ökat vätskebehov
raseriutbrott störd vätskebalans
stämningslabilitet diures
inkrökt i sig själv EKG-störningar
apati blodtrycksfall
dödströtthet flimmer el. blixta i ögonen
självmordstankar dubbelseende, “bokstavsdans”
minnessvårigheter förlust av hår
koncentrationsbesvär urticaria o. andra utslag
organisk Hg-neurasteni ökad/minskad potens o.
sömlöshet/ ökat sömnbehov sexualdrift
mardrömmar
huvudvärk: “som i ett skruvstycke”
yrsel
smärtor i korsryggen

Schulz, H. Wirkung und Anwendung der unorganische Arzneistoffe, G. Thieme Verl. Leipzig 1907

Sår, aftösa förändr. i epileptiska anfall
munslemhinnor smärtor utefter nervbanor
inflammation i tunga, glossit ledsmärtor, svullna leder
rodnad av munslemhinnor stumhetskänsla händer/fötter
till övre delen av luftvägarna huvudvärk
svullna tonsiller, yrsel
vitaktig beläggning degeneration av kärlväggar
svullet, blödande tandkött bindvävsinflammation
dålig andedräkt inflamm av benhinna(periost)
metallsmak smärtor i benvävnad
ökad salivavsöndring nedsättn. av hjärtfunktion
svårt att svälja , ont i halsen blodflödesstörn, blodpropp
mag- tarmbesvär med oregelbundna feberanfall
blödning o. inflamm. svettningar
aptitlöshet växlande med körtelinflammation
våldsam hunger ökad/minskad sekretion
magsmärtor svullna lymfkörtlar
“hjärtbränna” tryck i ögonen
kräkningar hetta, bränn. känsla i ögon
gasbildning/uppspänd buk ökat flöde av tårvätska
diarre’, förstoppning svullna blodkärl i ögat
inflamm. tjock- ändtarm ljuskänslighet
haemoroider kramper i ögonlocken
leverpåverkan, lätt svullnad ögoninflammation
i levertrakten olika typer av synstörning
ökad gallsekretion blindhet
ökad/minskad urinutsöndring hörselnedsättning
sveda , inflamm. i urinröret svullnad o inflamm aörats muskl.er
svårt att tänka inflamm av hörselgången
svårt med sammanhängande hudpåverkan, från rodnad till eksem
tankegångar o. epitelavstötning, nässelutslag
omotiverade anfall av förlägenhet ödem
ångest hår- och nagelbortfall
talsvårighetr, anfall av afasi vaginalkatarr
svårstyrda tungrörelser smärtor i sädesledare
trötthet, kraftlöshet i muskler riklig, långdragen menstruation
darrningar i enskilda muskelgrupper missfall
upp till skakningar i kroppen
förlamning, paralys
medvetandestörningar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu