Artiklar

Amalgamsjuka ger många olika och ibland diffusa symtom. Det finns andra sjukdomar som har förvillande lika symtom. Den norske läkaren Harald Hamre skriver här vilka symtom och sjukdomar som kan förväxlas med amalgamsjuka.

Läkaren ställs inför två stora diagnostiska utmaningar när patienter med misstänkt amalgamsjuka kommer. För det första måste man leta efter sjukdomar som kräver annan behandling, tex infektioner eller cancer.

För det andra är det bra för pa-tienten om en icke kontroversiell etablerad diagnos kan ställas, även om den är förknippad med amalgam. Det senare gäller t ex polyneuropati eller thyreoidit.

Bland de av mina patienter där misstanke om amalgamsjuka finns har jag funnit att följande skolmedicinska diagnoser är vanligast:

 • hashimotos thyreoidit (se nedan)
 • mild immunförsvagning; lågt antal vita blodkroppar, låg kvot för hjälparceller/suppressorcel-ler (T4/T8-celler = CD4/CD8-celler)
 • mild immunaktiviering med förhöjd koncentration av kom-plementfaktorer (C3, C4, C3-dir) utan förhöjd sänka.
 • nedsatt magnesiumutskiljning i dygnsurin (se nedan).

Den följande översikten över somatiska differentialdiagnoser till amalgamsjuka är inte avsedd för självdiagnosticering. En läkare ska alltid kontaktas för att göra den medicinska bedömningen. Översikten är begränsad till kroppsliga symtom och icke kontroversiella diagnoser, dvs candida, fibromyalgi, elöverkänslighet etc finns inte med.

Harald J Hamre

 • Differentialdiagnoser till amalgamsjuka

Hjärntumör och subduralt hematom: Blodutgjutning under den hårda hjärnhinnan.
Observationer: Nyligen uppkommen huvudvärk, sviktande mental funktion, krampanfall hos vuxna.
Utredning: Datortomografi av skallen.
Behandling: Operation.

 • Lösningsmedelsskada

Observationer: Långvarig exponering för organiska lösningsmedel med berusningskänsla.
Utredning: Specialist i neurologi, neuropsykologi och eventuellt yrkesmedicin.

 • Polyneuropati: Försvagning av perifera nerver.

Observationer: Domningar, kraftlöshet, brännande smärtor, eventuellt kraftnedsättning.
Utredning: Neurologisk undersökning, elektromyografi (EMG), neurografi. Vidare utredning beroende på orsak, t ex diabetes.

 • Multipel skleros

Observationer: Polyneuropati, förlamningar, inflammation på synnerven, yrsel.
Utredning: Specialist i neurologi, undersökning av ryggmärgsvätskan, magnettomografi på hjärnan/ryggmärgen.

 • Neuroborrelios: Infektioner i nervsystemet med borrelia.

Observationer: Fästingbett följt av ringformat utslag, senare led- och muskelsmärtor, förlamningar.
Utredning: Borrelia-antikroppar i blod samt eventuellt i ryggmärgsvätskan. Utredningen görs av specialist i neurologi eller infektionssjukdomar.

 • Kronisk bihåleinflammation

Observationer: Nästäppa, allergi.
Utredning: Datortomografi av bihålor. Utredning görs av öron-, näs- och halsspecialist.
Behandling: Mediciner, operation.

 • Sömnapné-syndrom

Observationer: Trötthet, sömnighet, snarkningar, apné-episoder (slutar andas under sömnen). Ofta kort tjock hals.
Behandling: Konstgjord andning med övertryck under natten, operation.

 • Hashimotos thyreiodit: Autoimmun sköldkörtelinflammation.

Observationer: Struma (icke obligatoriskt).
Utredning: Antikroppar mot thyreoperoxidas, mikrosomalt antigen, thyreoglobulin samt eventuellt ultraljudsundersökning av sköldkörteln.
Behandling: Tyroxin vid struma eller vid utveckling av hypothyreos.

 • Hypothyreos: Låg ämnesomsättning.

Observationer: Trötthet, frusen-het, håravfall, förstoppning.
Utredning: Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH), fritt tyroxin (FT4) i serum.
Behandling: Tyroxin.

 • Basedows sjukdom = Graves sjukdom = Autoimmun hyperthyreos eller hög ämnesomsättning.

Observationer: Hjärtklappning, värmekänsla, nervositet, utstående ögon, struma.
Utredning: Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH), fritt tyroxin (FT4) i serum, sköldkörtel-receptor-antikroppar (TRAS). Utredning görs av specialist på endokrinologi.
Behandling: Mediciner, operation eller radioaktivt jod.

 • Hyperparathyreoidism: Överfunktion av bisköldkörtlarna.

Observationer: Högt serum-kalcium
Utredning: Hormonet PTH i serum. Görs av specialist i endokrinologi.
Behandling: Eventuellt operation.

 • Addisons sjukdom och binjure-barkssvikt

Observationer: Lågt blodtryck, högt serum-kalium.
Utredning: Kortisol i serum och i dygnsurin. Utredning görs av specialist i endokrinologi.

 • Hypofyssvikt och hypofystumör

Observationer: Kombinerade hormonstörningar, galaktorré (mjölkflöde från bröst på kvinnor, trots att de ej ammar).
Utredning: Blodprover.
Behandling: Specialist i endokrinologi.

 • Gilberts syndrom

Observationer: Minskad omsättning av bilirubin (nedbrytningsprodukt av hemoglobin). Periodvisa magsmärtor, lätt gulfärgning av hud.
Utredning: Totalt och okonjugerat bilirubin i serum.

 • Hemokromatos och hemosideros

Observationer: Sjuklig järnavlagring. Höga leverprover, högt serum-ferritin.
Utredning: Serum-järn (bindningskapaciteten för järn mer än 50 %), leverbiopsi.
Behandling: Eventuellt åderlåtning.

 • Cancer

Observationer: Viktsförlust, nyligen uppkommen förstoppning, märkbara kulor på kroppen, blod i avföringen.

 • Brist på vitamin B12

Observationer: Alla slags neuro-psykiatriska symtom.
Utredning: Serum-B 12, metyl-malonsyra, plasma-homocystein. Vid påvisad B12-brist i blodet bör man utreda atrofisk gastrit (antikroppar mot intrinsisk faktor) och malabsorption.
Behandling: Terapiförsök med B12-injektioner, bl a vid misstanke om B-12 brist i nervsystemet

 • Magnesiumbrist

Observationer: Muskelryckningar, anfall av snabb puls.
Utredning: Magnesium i serum i dygnsurin och i röda blodkroppar. Intravenös magnesiumbelastning på sjukhus.
Behandling: Magnesiumtabletter eller injektioner.

 • Malabsorption: Dåligt upptag av näringsämnen i tarmen.

Observationer: Viktsförlust, diarré, magsmärtor, brist på B12 eller folsyra.
Utredning: Blodprover, gastroskopi med tunntarmsbiopsi. Viktigt att påvisa celiaki (glutenintolerans) och inflammatorisk tarmsjukdom.

 • Crohns sjukdom, ulcerös colit: Inflammatoriska tarmsjukdomar.

Observationer: Blodig och/eller slemmig diarré, magsmärtor, viktsförlust, eventuellt feber.
Utredning: Kolonoskopi.

 • Porfyri: Försvagad uppbyggnad av hemoglobinmolekyler.

Observationer: Anfallsvisa och kraftiga magsmärtor.
Utredning: I samråd med kompetent laboratorium.

 • Systemisk lupus erythematosus (SLE): Bindvävssjukdom.

Observationer: Feber, ledsmärtor, ledsvullnader, fjärilsliknande utslag i ansiktet.
Utredning: Blodprover, bl a antinukleära antikroppar. Utredning görs av specialist i reumatologi. Behandling: Mediciner.

 • Bechterews sjukdom

Observationer: Inflammation i senfästen, ryggsmärtor, morgonstelhet, regnbågshinneinflammation.
Utredning: Röntgen, datortomografi eller isotopundersökning av ileosakralleden. Utredningen görs av specialist i reumatologi.

 • Psoriasis-artopati eller ledgikt.

Observationer: Psoriasis plus symtom som vid Bechterews sjukdom, smärtor i stora leder.
Utredning: Görs av specialist i reumatologi.

 • Blodsjukdomar

Observationer: Förändringar i röda eller vita blodkroppar alternativt blodplättar, förhöjd sänka (SR), förstorad lever eller mjälte.
Utredning: Blodprover, benmärgsundersökning. Utredning görs av specialist på blodsjukdomar.

 • Kronisk infektion med diverse bakterier, virus eller parasiter

Observationer: Ihållande feber (över 38 grader), förhöjd sänka (SR), förändringar i vita blodkroppar, förstorad lever eller mjälte.

Ordlista

antigen = ämne som framkallar immunförsvarets antikroppar

biopsi = prov av levande vävnad

elektromygografi (EMG) = metod att mäta muskelcellernas elektriska aktivitet

endokrinologi = läran om kroppens körtlar och hormoner

ferritin = järnbärande protein

folsyra = ett B-vitamin

gastroskopi = undersökning av magsäcken med särskilt instrument

hypofysen = körtel i hjärnan

kolonoskopi = undersökning av tjocktarmen med särskilt instrument

kortisol = hormon som produceras av binjurebarken

lymfocyt = vit blodkropp

neurologi = vetenskapen om nerverna

plasma = vätska i blodet

psoriasis = kronisk hudsjukdom

serum = del av blodplasma

tomografi = metod för avbildning av ett visst skikt i kroppen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
 • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
 • Att tandvården blir helt metallfri.
 • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu