Artiklar

I litteraturen finns beskrivet flera mer eller mindre märkliga ansamlingar av patienter som drabbats av ALS. I Stillahavsområdet är de knutna till gruvdrift och höga metallhalter i marken. I andra fall till känd tungmetallexponering och i Sverige har man funnit onormalt många sådana fall inom tandvårdspersonalen.

Margaretha Molius och Ann-Marie Nilssons enkät till tandvårdspersonalen visade tre fall av ALS bland 130 personer, d.v.s. 100 000 gånger fler än normalt. Någon enstaka gång kan sådana märkligheter inträffa av en slump, men det finns en hel rad av liknande händelser, s.k. clusters, rapporterade i litteraturen när det gäller ALS. Alla har haft misstänkt samband med tungmetallexponering.

Gruvdrift och ALS

I Stillahavsområdet finns ett antal områden med osedvanligt hög frekvens av ett neurologiskt syndromkomplex som kan ge sig tillkänna som ALS, demens eller Parkinsonism.

Sjukdomarna upptäcktes efter kriget på ön Guam och därefter fann man likartade ansamlingar på flera platser. På Guam fanns höga halter aluminium och mangan i jordskorpan. Därtill kom att befolkningen under kriget tvingades arbeta i mangangruvor och bodde intill dem. De andra högriskområdena hade också haft gruvdrift.

Man letade länge efter orsakerna till de ovanliga sjukdomarna. Antalet fall har under senare år minskat. En trolig anledning är mer varierade kostvanorna och därigenom högre intag av spårämnen hos befolkningen. Vissa giftiga växter som användes, speciellt under de knappa förhållandena under kriget, undviks också. Numera inträffar få nya fall.

Ett annat högriskområde för ALS är halvön Kii på Hokkaido i Japan. Undersökta ALS-patienter visade lägre halter av kvicksilver och selen i blodkropparna än andra. Detta tillskrevs sämre näringstillstånd. I den Japanska befolkningen kommer det mesta av blodets kvicksilverinnehåll från fisk. Mest intressant är att på Hokkaido finns Japans två största kvicksilvergruvor samt annan gruvdrift. Den enda kända gemensamma faktorn i Stillahavs-området verkar vara just metaller.

Kvicksilver och bly

Ett mycket misstänkt cluster inträffade i en skola i Ohio. Tre lärare, som efter varandra arbetat i samma klassrum i 2-5 år under en 18-årsperiod, utvecklade ALS. Sönderslagna termometrar eller utspillt kvicksilver från kemiska experiment som samlats under golvet eller i vattenlås är tänkbara och mycket sannolika orsaker. 273 lärare i andra klassrum drabbades inte (Hyser et al, 1987).

Andra intressanta samlingar av fall har inträffat. Bob Walters, en baseballspelare i USA, drabbades av kraftlöshet i högerarmen, som var reparerad med en metallplatta. Efterhand blev besvären mer omfattande och de diagnosticerades som ALS 1985. Metallplattan misstänktes ha utlöst problemen.

Han konstaterade själv att ytterligare 2 spelare från samma 55-manna team som han spelat med, drabbats. Det framkom att ett gödselmedel, Milorganite, använts på planen. Medlet var framställt av rötslam och innehöll mycket kadmium. Kvicksilver undersöktes inte men finns givetvis i rötslam. Medlet användes på gräsmattor runtom i USA. I fabriken hade 2 av 155 avlidna dödsorsaken ALS. 25 ytterligare ALS-patienter i Wisconsin uppgav att de hade haft kontakt med preparatet (Time 23 febr. 1987 sid. 59).

I Florida fann man i ett fall samband mellan elektromagnetiska fält och ALS. 8 personer insjuknade i ALS i samma lilla samhälle. Två år tidigare hade orten drabbats av en liknande cluster av Hodgkin’s sjukdom (cancer). Misstanken har fallit på en närliggande radaranläggning för flygtrafikledning (rapporterat i Microwave News). Metallexponering undersöktes ej. Elektromagnetiska fält stör cellernas calciumbalans på liknande sätt som kvicksilver.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu