Ledare

Äntligen förs en debatt i Tandläkartidningen angående bättre kontroll av tandvårdsmaterial! Eller rättare sagt, den totala bristen på kontroll av de material som tandläkare använder på till intet ont anande patienter!

Cecilia Young chef på Centrallaboratoriet Medilab som även är tandläkare, lärare och forskare vid Karolinska Institutets Odontologiska Institution, pekar på den otroliga obalansen mellan kontrollen av läkemedel och brister på kontroll av tandlagningsmaterial. Något som också Forskningsrådsnämnden påtalade i sin utredning 1998.

När det gäller läkemedel finns det krav på säkerhet och kontroll av effekter, som ska vara väl dokumenterade innan de tillåts användas till patienter.Trots detta har ett antal allvarliga biverkningsskador uppstått. Neurosedyn tas alltid upp i den diskussionen av förra Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm, som ett exempel på hur fel det trots kontroll kan gå.

P-pillerskador är aktuella sedan många år. Vaccinbiverkningar är under het debatt framför allt i USA. Det som däremot råder fullständig tystnad om i Sverige är biverkningar av dentala material, trots att Tf nu i över 20 års tid har försökt att få till stånd en bättre kontroll av alla tandvårdsmaterial, både ur patienternas och personalens perspektiv. Cecilia Young påpekar att många av de påståenden som hävdas i marknadsföringen av dentalmaterial helt saknar bevisning i kliniska studier. Hon menar att alla myndigheter, tandläkare och patienter bör ställa större krav på tillverkarna av dentala material.

Tf:s krav sedan länge

Detta har Tf krävt under två decennier. Socialstyrelsen har emellertid hävdat en annan ståndpunkt, vilket Lars Tyrefors, redaktör för Dent MR redovisar i Tandläkartidningen. Dent MR ska ge information om materialen och eventuella risker, biverkningar och, framförallt, fullständiga innehållsdeklarationer.

Han svarar på kritiken med samma argument, som vi mer än en gång har hört av Socialstyrelsens representant Hans Sundberg, som anser att kontroll av dentalmaterial inte behövs därför att de inte kan jämföras med läkemedel! Tyrefors säger ?att ett läkemedel är avsett att ha effekt på kroppen och att tandvårdsmaterial bara ska ersätta förlorad tandsubstans. Det ska vara indifferent och inte orsaka några bekymmer i kroppen. ?Därför anser Tyrefors, och tydligen även Socialstyrelsen, att det inte är nödvändigt att prova något som inte ska ha någon effekt! Ett sorts moment 22.

Tyrefors och många fler med honom anser att CE-märkning räcker. Denna märkning ger emellertid inga som helst garantier för att produkten är säker, bara att den får säljas och användas.

Uppenbara fakta om amalgamets risker

Om man läser vad som är skrivet i Dent MR om materialet Dispersalloy/ Megalloy, ett amalgam, redovisas följande användningsområde för fyllningsterapi:

Kontraindikationer: Amalgam avrådes, i dessa fall enligt Dent MR

 1. Vid approximal eller occlussionskontakter med olika metallrestaurationer (ex. guld, min anmärkning)
 2. för patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (vilka njurpatienter får veta detta?)
 3. för patienter med känd amalgamallergi (de vet som regel om problemen)
 4. som retrograda eller endodontiska fyllningar (här finns stora mörkertal)
 5. som fyllningsmaterial för gjutna kronor (här finns stora mörkertal)
 6. hos barn sex år eller yngre (Riksdagen har bestämt att amalgam ej ska användas på barn fr o m 1 juli 1995)
 1. hos gravida kvinnor (information ges ej till Mödravårdscentraler och Barnavårdscentraler)

Påståendet att amalgam är ofarligt stämmer inte

Detta är alltså det besked som finns angivet från dentalföretaget för att slippa ur eventuella problem med skadestånd. Hur många tandläkare och tandsköterskor har läst detta i Dent MR?

De har i alla tider informerats om att amalgamet är ofarligt för både dem själva och patienterna. Trots kunskapen och löften om förbud för amalgam används eländet ännu utan att patienten informeras om riskerna. Det allvarligaste är att tandläkarna fortfarande sätter in amalgam på ?särskilt svårbehandlade barn? utan något krav på dokumentation om varför detta sker eller i vilken omfattning.

FRNs slutsatser viktiga

Forskningsrådsnämnden (FRN) konstaterade att forskningen kring dentala material inte håller vetenskaplig standard. Trots detta har Läkartidningen publicerat den gamla skåpmaten från Göteborg där man påstår att folk är friskare med många amalgamfyllningar.

Kvacksalveri

Patienterna har anvisats psykologhjälp för att bota kvicksilversymtom. Ingen har blivit frisk av det. Men psykologerna och psykiatrikerna har ägnat massor av skattemedel åt att förklara för patienterna, att de är inbillningssjuka, somatiserar, har panikångest, lider av kronisk trötthet, är deprimerade, har kallats för sveda-, värk- och brännkärringar, har fibromyalgi eller faktiskt fått etablerade sjukdomsdiagnoser där de medicinerats med alla tänkbara läkemedel mot symtomen. Det värsta är att detta sker som ett led i förnekandet av de amalgamsjuka!

Socialstyrelsen utbildade hänvisningstandläkare och knöt psykologer till de enheter, som ?tog hand om? amalgampatienter. Detta har starkt bidragit till den låsta situationen och till diskrimineringen av en stor grupp sjuka medborgare.

Acceptera faktum

Bot och bättring låter vänta på sig så länge man inte lär sig att acceptera den kunskap som finns hos en del läkare, tandläkare med flera, samt inom Tandvårdsskadeförbundet.

Om man tar upp en noggrann tandstatus på 40-talisterna vill jag påstå att det är en ytterst liten procent av denna del av befolkningen som inte har några av de konstruktioner som i Dent MR är kontraindicerat. Bland de äldre är det som regel ännu värre. Lägger man därtill problemen med alla nya och okontrollerade material, gamla dåligt utförda rotfyllningar, mässingsstift i rotkanaler på amalgampelare och ofta guldkronor ovanpå, så är det inte underligt, att människor blir sjuka.

SOS anvisningar

Vid mitt första besök på Socialstyrelsen och Socialdepartementet 1987 angående sjuk tandvårdspersonal togs frågan om psykologernas arbetsmetoder upp. Dessa har tillsammans med tandläkarna och många läkare konserverat inställningen att amalgampatienter och tandvårdsskadade har en skruv lös!

Denna uppfattning tillåter Socialstyrelsen fortfarande att den sprids trots att de påstår sig stå bakom FRN:s slutsatser.

Det hjälper inte att skriva anvisningar om bättre bemötande, när man på alla sätt undanhåller kunskaperna om riskerna med alla dessa giftiga material som används.

Därför är det en mycket positiv signal när det från Cecilia Youngs position krävs en upprensning i dentalmaterialträsket!

Hoppas på förändring

Om denna attitydförändring, som Tandläkartidningen redovisar, ska få genomslag behövs krafttag tillsammans med dem som har kunskapen. Nu gäller det att tänka i nya banor, prestigelöst och utan att snegla på vad gamla professorer har påstått utan täckning. Tänk om vi gemensamt skulle kunna vända den allvarliga situationen med alltfler utbrända, långtidssjuka och kroniskt sjuka genom att få en tandvård, som inser att tänderna hör till kroppen och påverkar den!

Miljöfarlig verksamhet som drabbar patienter, personal och yttre miljö

Inom Tf har vi länge kunnat visa bra resultat i tillfrisknande eller förbättring med den relativt enkla och ur samhällsekonomisk synpunkt billiga åtgärden att sanera från olämpliga material. Detta under förutsättning att tandläkarna blir rätt informerade om hur man gör.

Den kunskapen saknas idag, det går inte att borra ur hur som helst utan skyddsutrustning. Denna behöver också tandvårdspersonalen vara utrustad med om de inte ska hamna i samma situation som de många hundra tandsköterskor och tandläkare som Tf har haft kontakt med genom åren.

Då gäller också att attityden mot dem som tidigare insjuknat förändras. Det duger inte att påstå att ingen tandvårdare har blivit kvicksilverförgiftad. Yrkesmedicinarna har ett tungt ansvar för att problemen negligerats.

Det räcker att läsa Dent MR och skyddsbladet nr 68 för att se att tidigare arbetsmetod med kvicksilver och amalgambearbetning i direkt hudkontakt betraktas som farlig. Trots detta finns det ingen debatt i samhället vare sig om amalgamets risker ur arbetsmiljösynpunkt eller ur patientperspektiv.

Debatten måste föras överallt

Att andra tandvårdprodukter också är dåligt eller inte alls utvärderade ? vilket kravet är för läkemedel? har alltså först nu tagits upp i professionens tidning!

Vi hoppas att det finns medicinjournalister som inser hur allvarlig den här bristande kontrollen är och hjälper till att lösa en av vår tids värsta underlåtenhetssynder. För om det skall hända något måste alla hjälpas åt och inte huka sig för överhet och översitteri. Det har hittills kostat människoliv, splittrade familjer, förstörd ekonomi, sämre samhällsekonomi, högre vårdkostnader, allt för att dölja misstag och felaktiga påståenden om riskfrihet.

Följderna av den generösa mödratandvården

Ingen har brytt sig om att tänka på de unga i 30-årsåldern som har fått mycket stor belastning av kvicksilver i fosterstadiet och av egna fyllningar. När de insjuknar skylls allt på stress i arbetslivet, men det kan inte uteslutas att även kvicksilver och annan miljöbelastning har sin del i deras problem. Mot bakgrund av de varningar som utfärdades av professor Maths Berlin i FRN borde alla vara observanta på dessa grupper. Inte minst på alla barn med DAMP, ADH och koncentrationsproblem. De kan vara kvicksilverpåverkade.

Vetenskapliga studier tyder på ett samband. Men någonstans tycks inte puzzelbitarna falla på plats. Varför?

Till sist

Om tandvårdsreformen ska kunna få någon som helst effekt borde självklart alla sjuka ha rätt till tandvård med garanterat säkra material inom hälso- och sjukvårdens ram. Nuvarande regleringar innebär diskriminering och fortsatta problem för individ och samhälle.

När vare sig tandvårdsutredare eller Folkhälsokommittèn bryr sig om att ens ta varningarna om farliga tandvårdsmaterial på allvar måste man ställa sig frågan: Varför negligeras tandvårdens slarv? Hade det rört någon annan verksamhet så hade besluten sett annorlunda ut.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)