Ledare

Bästa Ylva!

Till Tf har vi den senaste tiden fått kopior av brev som Du svarat våra medlemmar på. Dessa svar är närmast likalydande och används tydligen som standardsvar till de besvärliga tandvårdssjuka som hör av sig till Dig eller till andra regeringsmedlemmar.

Då det nu gått ytterligare två år av väntan sedan Dentalmaterialutredningen lämnade sitt slutbetänkande SOU 2003: 53, och fortfarande INGET har hänt på vårt område, måste jag uppmärksamma Dig på en rad fakta i målet.

Amalgam- och tandvårdsskadeproblematiken har utretts av riksdag och regering sedan 1979/80. De politiska uttalanden och beslut som tagits sedan början av åttiotalet har varit positiva för patienterna, men de har inte i något fall genomförts enligt politikernas intentioner.

Att använda den makt man fått av folket

Politiker som har makt att besluta, beslutar inte tillräckligt tydligt för att motsträviga myndigheter som Socialstyrelsen och andra ska effektuera besluten enligt intentionerna. Utförandet har istället alltid varit motsatsen till vad som varit riksdagens och regeringens avsikt. Här gäller att de beslut som fattas måste skrivas som förordningar av regeringen på ett sådant sätt, att dessa inte går att misstolka eller förändra så som hittills skett. Kontroll måste göras att tagna beslut efterlevs.

Det borde också ligga i regeringens absoluta intresse att verkligen ta till sig det faktaunderlag som föreligger i SOU 2003:53 och se till, att alla de beslut som tagits om amalgamets avveckling, rätt till vård, biverkningsregister m.m. verkligen genomförs.

Att många patienter på grund av kunskapsbristen i vården om tandvårdsmaterial och dess biverkningar inte får adekvat vård, och att detta gör att de blir långvarigt sjuka i onödan, borde intressera regeringen.

Att mellan 70 och 80 procent av de tandvårdssjuka kan få förbättrad livskvalitet och i många fall återgå i arbete med dagens erfarenhet och kunskap, borde verkligen ligga i linje med regeringens sysselsättnings- och folk hälsoambitioner.

Men då krävs, att regeringen sätter ner foten på samtliga områden och visar, att respekten är större för de enskilda sjuka människorna än för dem, som i åratal och decennier har ljugit för sina uppdragsgivare regering, riksdag och allmänhet.

?Särskilt svårbehandlade barn?

Du skriver att man begränsat amalgamanvändningen i barntandvården. Vid 1995 års uppgörelse om stopp för användning av amalgam på barn, uppvaktade landstingens tandläkare Socialdepartementet, så att regeringen gav ett undantagstillstånd för ?särskilt svårbehandlade barn?.

Tf fick inte veta något om denna uppgörelse, som gjordes bakom ryggen på oss som handikapporganisation. Vi gavs alltså ingen möjlighet att påverka och förhindra detta misstag. Vad undantaget innebär är de facto, att barn, som har allvarliga fysiska och psykiska handikapp, utsätts för massiva mängder av kvicksilver vid insättandet av flera amalgamfyllningar vid ett och samma tillfälle och ofta under narkos.

Denna kvicksilverbelastning kan innebära att man definitivt förstör dessa barns möjligheter till ett bättre liv. Det rapporteras till oss från hela landet att vissa tandläkare tycks anse att barn generellt är ?särskilt svårbehandlade?! Det innebär att dessa tandläkare trots allt använder det giftiga amalgamet slentrianmässigt, därför att de inte vill tro på att kvicksilveramalgam är farligt!

Okunskap

Detta undantag slåss sjukhustandläkarna fortfarande för att få behålla. De arbetar mot bättre vetande. Ur ett mänskligt perspektiv borde det vara bättre att omskola dessa tandläkare till mindre ansvarskrävande yrken, än att låta dem ha kvar sina möjligheter att fortsätta med att förgifta barnen. Ett enda barn, som råkar illa ut på grund av denna giftbehandling, är ett för mycket. Detta kan aldrig försvaras, oavsett hur mycket professionen än slåss för ålderdomliga och hälsofarliga metoder.

Inget svenskt fenomen

I USA pågår sedan flera år tillbaka rättegångar och diskussion i senaten om alla de autistiska barn som skadats av det kvicksilver som finns i deras vacciner. En fullständigt explosiv ökning av antalet barn som fått sina liv förstörda, är resultatet av denna kvicksilverförgiftning.

Tf har genom drygt arbete lyckats få bort kvicksilvret ur barn-vacciner i Sverige, men ännu så länge inte lyckats eliminera den största kvicksilverbelastningen i form av amalgamfyllningar.

Förvanskande och förnekande

Du skriver också att det finns möjlighet att under vissa förutsättningar få utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering.

Det är sant och bra, men verkligheten ser ut så här:

Nästan ingen får denna möjlighet. Förutsättningarna tolkas olika i landstingen. Oftast så, att det i princip är omöjligt att få en effektiv vård. Att få rätt vård, rätt behandling, rätt rehabilitering och rätt hjälpmedel, som alla andra anser självklart, är extremt sällsynt när det gäller de tandvårdssjuka. Varför? Kloka och riktiga beslut har ju tagits av riksdag och regering. Dentalmaterialutredningen visar, att utbildning om risker saknas både för tandläkare och läkare. Socialstyrelsen har inte gjort något för att avveckla amalgam eller informera om riskerna. Tvärtom pågår fortfarande desinformation, både på utbildningsplatserna och genom Socialstyrelsen.

Tandvårdsförordningen

Genom medvetet listiga skrivningar i förordningen försvåras möjligheten att få hjälp för de patienter, som själva misstänker samband mellan hälsoproblem och sina dentala material/ fyllningar. Bristen på kunniga läkare och tandläkare, som kan skriva de omfattande och krävande intyg, som fodras för att få utbytet under SOSFS 1998:1338 gör, att de flesta blir utan den hjälp, som Du beskriver finns.

Denna förordning måste förnyas, förändras och förtydligas, så att dagens utrymme för misstolkningar omöjliggörs. Landstingens tandläkare på de allra flesta håll i landet är synnerligen negativa till denna form av utbyte. Det hela faller tillbaka på den fullständigt falska information, som Socialstyrelsens tjänstemän och andra gav vid den så kallade hänvisningstandläkarutbildningen 1985.

Sedan två decennier finns alltså en tradition av att förneka att dessa patienter finns. Just därför är det viktigt att Du som ansvarig minister samt övriga i regeringen, bryter det tjänstemannavälde, som har försatt Sverige i denna ohållbara situation, med stora och onödiga ohälsotal.

Från vår sida har vi under alla år försökt att sprida kunskap om hur man med säkra och riktiga behandlingsmetoder hos tandläkarna, med rätt understöd av läkarna och under medverkan av patienterna själva, har nått mycket goda resultat i rehabiliteringshänseende. Detta borde vara intressant ur folkhälsosynpunkt.

Adekvat vård nu!

Att regeringen har avsatt 35 miljoner för att öka kunskaperna om de ohälsoproblem, som orsakas av dentala material, är positivt. Vad som inte är positivt är, att de 20 miljoner som är kvar att fördela, ännu inte har resulterat i en enda mottagning dit patienter kan remitteras för utredning, vård och behandling på rätt sätt.

Kunskap och erfarenhet finns, det behövs ingen forskning för att hjälpa 80 procent av de tandvårdsskadade. Låt oss börja med det! Men det kan endast ske, om regeringen tillvaratar de unika kunskaper som Tf och Tf:s Vetenskapliga råd och Metall biologiskt Centrums Stiftelse har. Det kan inte vara regeringens avsikt att låta de tandvårdsskadade vänta ytterligare 20 år på, att tagna beslut genomförs och efterlevs.

Vi kan inte acceptera, att man diskriminerar de tandvårdsskadade, genom att påtvinga dem felaktiga diagnoser som fibromyalgi, psykisk ohälsa eller annat. Patienterna måste få rätt till kunnig och adekvat vård på lika villkor enligt HSL ? och det nu!

Bra bemötande kräver kunskap

Bra bemötande har Socialstyrelsen skrivit om i sina allmänna råd, men detta går inte att åstadkomma, om vårdgivaren saknar grundläggande kunskaper om gifter, som exempelvis kvicksilver.

Från Tf:s sida ser vi med förfäran på hur diskussionen i samhället breder ut sig om att människor fuskar med sjukskrivning eller sjukskrivs i onödan. Det senare är ett faktum, många onödiga långa sjukskrivningar och förtidspensioner bottnar i den okunskap och det ointresse hos vårdgivarna, som tydligt framgår av SOU 2003:53.

Hur har gravida varnats?

Du skriver att man avråder gravida från amalgamarbeten. Vi har under alla år försökt att få reda på hur denna varning har distribuerats från Socialstyrelsen, men förgäves. Det varnas inte alls! Det finns än idag ingen kunskap, varken hos barnmorskor på mödravårdcentraler eller i tandvården om en sådan varning.

Det skulle vara värdefullt, om Du som minister kan redovisa för oss, hur och när och till vem, denna varning har delgetts. Denna varning är baserad på vetenskapliga fakta och på den försiktighetsprincip som alltid ska gälla.

Maktmissbruk

Docent Mats Hanson skrev 1981 till Socialstyrelsen angående problemet och blev som ?tack för hjälpen? fråntagen sin tjänst som forskare vid Lunds Universitet. Hans varning har numera upprepats av en mängd kända forskare, nu senast i SOU 2003:53.

Skälen till att denna varning fortsatt är aktuell, är de uppenbara risker för att fostret allvarligt ska skadas av moderns kvicksilverläckande amalgamfyllningar. Inga fler barn ska behöva riskera att få bestående men för att man går till tandläkaren under graviditeten.

De barn som föddes under åren med gratis mödratandvård, då åtskilliga giftiga amalgamfyllningar sattes in på gravida, återfinns nu med all säkerhet i dagens ohälsostatistik.

När en yngre person insjuknar med kvicksilversymtom, kan man i de flesta fall konstatera, att modern har fått tandvård under graviditeten. Enligt vår erfarenhet blir en person, som utsatts för kvicksilver under fosterstadiet, mer känslig för kvicksilverpåverkan senare i livet. En enda amalgamfyllning, eller en injektion med ett kvicksilverinnehållande vaccin kan göra, att vederbörande insjuknar för lång tid framöver.

*Ett riktigt förbud nu! *

Amalgam måste totalförbjudas nu, om läkare och tandläkare ska ta problemet på allvar. Minsta undantag kommer annars att missbrukas. Det kan inte vara avsikten att upprätthålla en verksamhet, som skadar så många och som ger så stora samhällsekonomiska kostnader. Därför måste kvicksilverförbudet, enligt de förslag som föreligger från EU, Kemikalieinspektionen och Miljödepartementet, genomföras nu.

I Norge har TV äntligen granskat hur kvicksilverarbetet har påverkat tandsköterskor

I ett uppmärksammat program den 10 maj i Brennpunkt visades hur Tordis Klausen och Gerd Irene Lyse har behandlats när de sökt arbetsskadeersättning för sina arbetsskador. Precis som i Sverige har de motarbetats av alla myndigheter. Det blev folkstorm efter programmet, som går att se på www.nrk.no/programmer/ tv/brennpunkt

Redaktionen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)