Ledare

Öppet brev till Regeringen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting, (SKL). Dagens ansträngningar att minska sjukskrivning och ohälsa är viktiga, särskilt för den enskilde medborgaren. Ingen vill vara sjuk, alla vill få vård och behandling som hjälper snabbt. Ett förbisett område är alla de som fått symtom på grund av den ohälsa som skapats av läckande kvicksilver från amalgamfyllningar.

Under 25 års tid har riksdag och regering beslutat att de människor som lider av kvicksilverrelaterade sjukdomar ska få hjälp. Den hjälpen har effektivt stoppats, genom att tandläkare och myndigheter på olika nivåer, har motarbetat att besluten når patienterna.

Gamla försyndelser ? dåliga kunskaper

Den svenska tandvården var länge bäst i världen på att använda amalgam. En effektiv mödratandvård gavs de gravida, som förblev ovetande om, att kvicksilver vandrar över till foster. Detta gör att vi idag har 30-åringar med enstaka fyllningar, som betalar priset med allvarlig ohälsa.

Genom att redan i fosterstadiet ha påverkats av kvicksilver, kan ett ytterst litet tillskott av kvicksilver utlösa sjukdomar. Dessa patienter får inte rätt diagnos utan symtom behandlas.

De medicinska effekterna av kvicksilverexponering, visar sig med symtom som oftast diagnostiseras som utbrändhet, kronisk trötthetssyndrom, fibromyalgi, psykiska problem, neurologiska diagnoser eller olika immunförsvarsrelaterade sjukdomar.

Detta ger långa sjukskrivningar, stort lidande och helt onödiga samhällskostnader. Det är inte ?fuskande? sjukskrivna som bör jagas, utan i första hand okunniga vårdgivare som måste bli bättre på att fånga upp den här gruppen.

Ekonomiskt slöseri

Besparingen per individ ligger enligt utredningar på tvåmiljonersnivå, medan kostnaden per sanering enligt SKL handlar om en insats om i genomsnitt tiotusen kronor! Det är ekonomiskt oansvarigt att inte ta till vara den möjlighet det innebär att göra rätt saker. I dagsläget satsas ofta årslånga psykologinsatser eller andra verkningslösa terapier för hundratusentals kronor, utan hänsyn tagen till de förgiftningssymtom som många patienter uppvisar. Flera patienter med MS symtom har erbjudits medicinska preparat som årsvis kostar mer än hundratusen kronor, i stället för att få hjälp att bli av med metallerna i tandlagningarna först.

Vetenskapliga nyheter

Nyligen presenterades i en vetenskaplig artikel i Lancet, att barn kan drabbas av ADHD, autism eller andra allvarliga störningar av miljögifter som kvicksilver. Amalgam består till 50 procent av kvicksilver, som läcker ut i kroppen och vandrar över till foster. Det finns all anledning att ta amalgambelastningen hos svenska folket på allvar även om nyinsättning numera nästan har upphört.

Kunskapen om saneringsteknik

När man sanerat bort amalgam och andra metaller på ett för patienten riskfritt sätt blir de flesta, nästan 80 procent, friska eller bättre i sin ursprungliga symtom.

Detta gäller om de följer Tandvårdsskadeförbundets råd, när det gäller skyddsutrustning, som kofferdam och bra utsug i samband med borttagande av amalgamfyllningarna. Dessutom bör de följa våra råd när det gäller tillskott av vitaminer och mineraler.

Samarbete med Socialstyrelsen

Nu pågår ett samarbete mellan Tf och Socialstyrelsen för att finna bra lösningar för patienterna, både när det gäller vård och behandlig samt bättre diagnostiska möjligheter, samt ett fungerande biverkningsregister. Det återstår att se hur lyhörd myndigheten kommer att vara för våra erfarenheter.

Nu gäller det att agera kraftfullt mot dem, som har trotsat riksdagsbesluten från början på åttiotalet och framåt. De spred falsk information angående de tandvårdssjuka.

I en utbildning för blivande hänvisningstandläkare januari 1985 gavs informationen att de kvicksilversjuka led av psykiska problem och främst skulle remitteras till psykolog eller psykiatrin. De påstods ?ha en skruv lös?. Denna mobbning och felaktiga bild har blivit norm i vården.

Socialstyrelsen tiger

Ännu har inte Socialstyrelsen centralt offentlig klargjort, att man ställer sig bakom Forskningsrådsnämndens och Dentalmaterialutredningens expertslutsatser. Detta gör att Socialstyrelsens regionala enheter och HSAN inte är uppdaterade, utan fortfarande ägnar sig åt att i samband med anmälningar angående läkare och tandläkare som hjälper patienterna, yttra sig i sakfrågan, som om inget hänt på 20 år! Detta agerande innebär att man sänder olika budskap, neråt i organisationen får företrädare agera mot vårdgivarna med varningar och hot om deslegitimation. Gentemot politiker och patientorganisation ges en helt annan bild som är positiv och förstående. Så länge som de ansvariga på ?verkstadsgolvet? inte har insett att de agerar tvärtemot vad riksdagen har beslutat och mot vetenskapliga fakta kommer inte något bra att ske trots nuvarande arbete. Experten professor Maths Berlin ansåg, att alla läkare måste ta hänsyn till belastningen av kvicksilver från amalgam. Något som idag inte sker.

Landstingens och regionernas ansvar

Det hindrar inte att regioner och vårdgivare redan nu ser till att fattade beslut efterlevs, så som regering och riksdag har tänkt. Besluten om tandvård inom hälso och sjukvårdens ramar kan inte få fortsätta att negligera vår grupp på grund av att tjänstemän motarbetar fattade beslut. Fler människor kan komma tillbaka till arbetslivet på hel eller deltid om rätt åtgärder sker. När 1 miljon svenskar idag av vårdgivarna rekommenderas psykofarmaka och läkarna inte tar hänsyn till att kvicksilver är en starkt utlösande faktor för olika psykiska symtom, borde det vara självklart att denna giftkälla först elimineras, innan man förser patienterna med dyrbara och verkningslösa piller.

Tandvårdsskadeförbundets erfarenheter sparar miljarder till samhället

Vår erfarenhet är den, att de flesta får ett bättre liv efter saneringen, med rätt behandling. Detta förutsätter att regeringens direktiv till Socialstyrelsen om ett nära samarbete med Tandvårdsskadeförbundet efterlevs på ett sådant sätt, att man inte en gång till försöker dölja konsekvenserna av kvicksilvrets skadeverkningar i befolkningen. Experterna som hittills engagerats i den här frågan har ofta haft en låsning i frågan och i en del fall också varit jäviga.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)