Artiklar

Amalgamsjuka ger många olika och ibland diffusa symtom. Det finns andra sjukdomar som har förvillande lika symtom. Den norske läkaren Harald Hamre skriver här vilka symtom och sjukdomar som kan förväxlas med amalgamsjuka.

Läkaren ställs inför två stora diagnostiska utmaningar när patienter med misstänkt amalgamsjuka kommer. För det första måste man leta efter sjukdomar som kräver annan behandling, tex infektioner eller cancer.

För det andra är det bra för pa-tienten om en icke kontroversiell etablerad diagnos kan ställas, även om den är förknippad med amalgam. Det senare gäller t ex polyneuropati eller thyreoidit.

Bland de av mina patienter där misstanke om amalgamsjuka finns har jag funnit att följande skolmedicinska diagnoser är vanligast:

 • hashimotos thyreoidit (se nedan)
 • mild immunförsvagning; lågt antal vita blodkroppar, låg kvot för hjälparceller/suppressorcel-ler (T4/T8-celler = CD4/CD8-celler)
 • mild immunaktiviering med förhöjd koncentration av kom-plementfaktorer (C3, C4, C3-dir) utan förhöjd sänka.
 • nedsatt magnesiumutskiljning i dygnsurin (se nedan).

Den följande översikten över somatiska differentialdiagnoser till amalgamsjuka är inte avsedd för självdiagnosticering. En läkare ska alltid kontaktas för att göra den medicinska bedömningen. Översikten är begränsad till kroppsliga symtom och icke kontroversiella diagnoser, dvs candida, fibromyalgi, elöverkänslighet etc finns inte med.

Harald J Hamre

 • Differentialdiagnoser till amalgamsjuka

Hjärntumör och subduralt hematom: Blodutgjutning under den hårda hjärnhinnan.
Observationer: Nyligen uppkommen huvudvärk, sviktande mental funktion, krampanfall hos vuxna.
Utredning: Datortomografi av skallen.
Behandling: Operation.

 • Lösningsmedelsskada

Observationer: Långvarig exponering för organiska lösningsmedel med berusningskänsla.
Utredning: Specialist i neurologi, neuropsykologi och eventuellt yrkesmedicin.

 • Polyneuropati: Försvagning av perifera nerver.

Observationer: Domningar, kraftlöshet, brännande smärtor, eventuellt kraftnedsättning.
Utredning: Neurologisk undersökning, elektromyografi (EMG), neurografi. Vidare utredning beroende på orsak, t ex diabetes.

 • Multipel skleros

Observationer: Polyneuropati, förlamningar, inflammation på synnerven, yrsel.
Utredning: Specialist i neurologi, undersökning av ryggmärgsvätskan, magnettomografi på hjärnan/ryggmärgen.

 • Neuroborrelios: Infektioner i nervsystemet med borrelia.

Observationer: Fästingbett följt av ringformat utslag, senare led- och muskelsmärtor, förlamningar.
Utredning: Borrelia-antikroppar i blod samt eventuellt i ryggmärgsvätskan. Utredningen görs av specialist i neurologi eller infektionssjukdomar.

 • Kronisk bihåleinflammation

Observationer: Nästäppa, allergi.
Utredning: Datortomografi av bihålor. Utredning görs av öron-, näs- och halsspecialist.
Behandling: Mediciner, operation.

 • Sömnapné-syndrom

Observationer: Trötthet, sömnighet, snarkningar, apné-episoder (slutar andas under sömnen). Ofta kort tjock hals.
Behandling: Konstgjord andning med övertryck under natten, operation.

 • Hashimotos thyreiodit: Autoimmun sköldkörtelinflammation.

Observationer: Struma (icke obligatoriskt).
Utredning: Antikroppar mot thyreoperoxidas, mikrosomalt antigen, thyreoglobulin samt eventuellt ultraljudsundersökning av sköldkörteln.
Behandling: Tyroxin vid struma eller vid utveckling av hypothyreos.

 • Hypothyreos: Låg ämnesomsättning.

Observationer: Trötthet, frusen-het, håravfall, förstoppning.
Utredning: Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH), fritt tyroxin (FT4) i serum.
Behandling: Tyroxin.

 • Basedows sjukdom = Graves sjukdom = Autoimmun hyperthyreos eller hög ämnesomsättning.

Observationer: Hjärtklappning, värmekänsla, nervositet, utstående ögon, struma.
Utredning: Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH), fritt tyroxin (FT4) i serum, sköldkörtel-receptor-antikroppar (TRAS). Utredning görs av specialist på endokrinologi.
Behandling: Mediciner, operation eller radioaktivt jod.

 • Hyperparathyreoidism: Överfunktion av bisköldkörtlarna.

Observationer: Högt serum-kalcium
Utredning: Hormonet PTH i serum. Görs av specialist i endokrinologi.
Behandling: Eventuellt operation.

 • Addisons sjukdom och binjure-barkssvikt

Observationer: Lågt blodtryck, högt serum-kalium.
Utredning: Kortisol i serum och i dygnsurin. Utredning görs av specialist i endokrinologi.

 • Hypofyssvikt och hypofystumör

Observationer: Kombinerade hormonstörningar, galaktorré (mjölkflöde från bröst på kvinnor, trots att de ej ammar).
Utredning: Blodprover.
Behandling: Specialist i endokrinologi.

 • Gilberts syndrom

Observationer: Minskad omsättning av bilirubin (nedbrytningsprodukt av hemoglobin). Periodvisa magsmärtor, lätt gulfärgning av hud.
Utredning: Totalt och okonjugerat bilirubin i serum.

 • Hemokromatos och hemosideros

Observationer: Sjuklig järnavlagring. Höga leverprover, högt serum-ferritin.
Utredning: Serum-järn (bindningskapaciteten för järn mer än 50 %), leverbiopsi.
Behandling: Eventuellt åderlåtning.

 • Cancer

Observationer: Viktsförlust, nyligen uppkommen förstoppning, märkbara kulor på kroppen, blod i avföringen.

 • Brist på vitamin B12

Observationer: Alla slags neuro-psykiatriska symtom.
Utredning: Serum-B 12, metyl-malonsyra, plasma-homocystein. Vid påvisad B12-brist i blodet bör man utreda atrofisk gastrit (antikroppar mot intrinsisk faktor) och malabsorption.
Behandling: Terapiförsök med B12-injektioner, bl a vid misstanke om B-12 brist i nervsystemet

 • Magnesiumbrist

Observationer: Muskelryckningar, anfall av snabb puls.
Utredning: Magnesium i serum i dygnsurin och i röda blodkroppar. Intravenös magnesiumbelastning på sjukhus.
Behandling: Magnesiumtabletter eller injektioner.

 • Malabsorption: Dåligt upptag av näringsämnen i tarmen.

Observationer: Viktsförlust, diarré, magsmärtor, brist på B12 eller folsyra.
Utredning: Blodprover, gastroskopi med tunntarmsbiopsi. Viktigt att påvisa celiaki (glutenintolerans) och inflammatorisk tarmsjukdom.

 • Crohns sjukdom, ulcerös colit: Inflammatoriska tarmsjukdomar.

Observationer: Blodig och/eller slemmig diarré, magsmärtor, viktsförlust, eventuellt feber.
Utredning: Kolonoskopi.

 • Porfyri: Försvagad uppbyggnad av hemoglobinmolekyler.

Observationer: Anfallsvisa och kraftiga magsmärtor.
Utredning: I samråd med kompetent laboratorium.

 • Systemisk lupus erythematosus (SLE): Bindvävssjukdom.

Observationer: Feber, ledsmärtor, ledsvullnader, fjärilsliknande utslag i ansiktet.
Utredning: Blodprover, bl a antinukleära antikroppar. Utredning görs av specialist i reumatologi. Behandling: Mediciner.

 • Bechterews sjukdom

Observationer: Inflammation i senfästen, ryggsmärtor, morgonstelhet, regnbågshinneinflammation.
Utredning: Röntgen, datortomografi eller isotopundersökning av ileosakralleden. Utredningen görs av specialist i reumatologi.

 • Psoriasis-artopati eller ledgikt.

Observationer: Psoriasis plus symtom som vid Bechterews sjukdom, smärtor i stora leder.
Utredning: Görs av specialist i reumatologi.

 • Blodsjukdomar

Observationer: Förändringar i röda eller vita blodkroppar alternativt blodplättar, förhöjd sänka (SR), förstorad lever eller mjälte.
Utredning: Blodprover, benmärgsundersökning. Utredning görs av specialist på blodsjukdomar.

 • Kronisk infektion med diverse bakterier, virus eller parasiter

Observationer: Ihållande feber (över 38 grader), förhöjd sänka (SR), förändringar i vita blodkroppar, förstorad lever eller mjälte.

Ordlista

antigen = ämne som framkallar immunförsvarets antikroppar

biopsi = prov av levande vävnad

elektromygografi (EMG) = metod att mäta muskelcellernas elektriska aktivitet

endokrinologi = läran om kroppens körtlar och hormoner

ferritin = järnbärande protein

folsyra = ett B-vitamin

gastroskopi = undersökning av magsäcken med särskilt instrument

hypofysen = körtel i hjärnan

kolonoskopi = undersökning av tjocktarmen med särskilt instrument

kortisol = hormon som produceras av binjurebarken

lymfocyt = vit blodkropp

neurologi = vetenskapen om nerverna

plasma = vätska i blodet

psoriasis = kronisk hudsjukdom

serum = del av blodplasma

tomografi = metod för avbildning av ett visst skikt i kroppen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)