En Cochrane-studie har gjorts för att söka skillnader i hållbarhet mellan kronor och broar i metall respektive icke-metall. Forskarna fann få studier som uppfyllde deras krav och resultaten var inte alltid trovärdiga bland annat på grund av finansiering av industrin.  Mer och kvalitativt bättre forskning behövs således. Några slutsater kunde inte dras av denna litteraturstudie och forskarna anser att tandläkarna tills vidare bör arbeta enligt sin egen kliniska erfarenhet. 

Det är viktigt att det finns evidens för de metoder som används i tandvården, dvs både forskning och klinisk erfarenhet ska ge stöd till metoderna. Inom tandvården är det känt att forskningen inte alltid är tillfredsställande och endast omkring 10 % av de metoder som används är evidensbaserade.

Den redovisade Cochranestudien är gjord som en litteraturstudie och man fann 56 vetenskapliga rapporter som uppfyllde de kriterier som hade ställts upp. Av dessa var endast nio tillräckligt bra gjorda för att vara meningsfulla att anlysera. Tyvärr har Cochrane även tidigare i sina analyser konstaterat att just tandvården sällan gör tillräckligt väl kontrollerade studier. 

Anledning till studien är enligt forskarna att det råder osäkerhet om hållbarhet för kronor broar och proteser som görs i icke-metalliskt material. De menar att det också är många patienter som väljer icke-metalliskt material då de är oroliga att metaller ger biverkningar. Därför är det angeläget att tandläkaren kan bedöma vad som är mest hållbart i sin vägledning till patienterna. 

I de nio studierna redovisades hållbarhet för 224 kronor och 132 broar och av dess sattes 74 kronor och 25 broar på implantat. Kvaliteten på dessa studier ansågs i flertalet fall vara av låg kvalitet och risk för snedvridning fanns. Alla studier gjordes vid universitet i Europa eller USA, men samtliga var betalda av dentalmaterialindustrin. 

Forskarnas slutsats är att det inte går att dra några slutsatser av de genomförda studierna. Mer forskning behövs således och till dess uppmanas tandläkarna att lita på sin egen kliniska erfarenhet.

Helt klart behövs mer oberoende forskning och forskning som läggs upp på likartat sätt vid flera institutioner för att kunna jämföras med varandra. Det är angeläget att odontologisk forskning  stärks och kvalitetsmässigt förbättras för att patienterna ska slippa godtyckliga behandlingar. Om evidens finns till stöd för en viss behandling är det också lättare för patienten att få rätt i skadeståndsärenden i de fall tandläkaren användt felaktiga metoder. 

Till artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu