Känslighet mot dentala material förekommer bland befolkningen, det visar en ny intressant undersökning. Bland drabbade finns många kvinnor och problemen börjar vanligen i medelåldern. Allergi mot metaller är vanligast och det är inte bara kvicksilver från amalgam det handlar om utan vanligt är också känslighet mot nickel och palladium. En mindre andel är känsliga mot plaster och metakrylater. Studiens resultat stämmer med Tandvårdsskadeförbundets utredningar och erfarenhet. 

Studien gjordes under en 16-årsperiod på 500 personer och är omfattande. Dels har ingående personer fått berätta om sina besvär och dels har de undersökts av tandläkare och fått genomgå allergitester (hudtester). Precis som bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar dominerar kvinnor och äldre. De som deltog i studien anmälde sig frivilligt eller remitterades av tandläkare och därmed kan inga generella slutsatser dras om andelen besvär i befolkningen. Det är ändå intressant att se vilka symtom som är vanliga.

Flertalet av de undersökta personerna rapporterade symtom och ofta var det fler än ett symtom. Vanligast var burning mouth (44 %), smärta i tänder/käkar (22 %) och torr mun (20 %). Vid allergitestning visade 14 % allergi mot metaller. Drygt hälften hade självupplevda besvär trots att inga objektiva fynd kunde hittas i munhålan. 

Det senare stämmer väl med uppfattningen hos Tandvårdsskadeförbundet. Läkare och tandläkare vana att behandla tandvårdsskadade menar att så stor andel som 80 % har systemiska reaktioner utanför munhålan. Saknas lokala symtom blir patienterna ofta betraktade som inbillningssjuka. 

Forskarna menar att det finns anledning att studera just detta fenomen mer och antyder att det kan finnas andra faktorer som påverkar. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är dock att många som själva kopplar besvären till tänderna blir av med symtomen efter fyllningsbyte. Dock är forskningen inom området främst inriktad på amalgam och amalgamsanering. 

Forskning som tydligt visar tillfrisknande efter amalgamsanering har bland annat genomförts vid amalgamenheten i Uppsala där omkring 400 personer följts upp. Se mer i tidigare artikel i Tf-bladet.

Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu