Socialstyrelsen har gett ut publikationen "Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024". Den är ute på remiss och remisstiden går ut i oktober. Det övergripande målet är att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Bra är att tandvården tydligt omfattas av föreslaget patientsäkerhetsarbete. Inom det området finns mycket att göra då det förekommer många vårdskador i form av allergier och överkänslighet, skada av bredvidliggande tänder, infektioner i käkarna, bettproblem med mera. 

I den somatiska vården inträffar en vårdskada vid vart tionde vårdtillfälle. Detta är vårdskador som hade kunnat undvikas och som förutom personligt lidande årligen kostar minst 7 miljarder kronor enbart i extra vårddagar. Sannolikt är vårdskador involverade i 1 200 dödsfall varje år. Hur många vårdskador det är i åldringsvården, tandvården och inom andra vårdområden är okänt. 

Visionen för den nationella handlingsplanen är "God och säker vård – överallt och alltid". Alla verksamhetsområden berörs det vill säga hela hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Detta är ett sätt för politikerna att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i landet och tanken är att regionala handlingsplaner ska upprättas av regioner och kommuner, som i sin tur ställer krav på enskilda utövare.

Kunskap och kompetens poängteras liksom patientens medverkan i vården. Fem mål har definierats som en gemensam struktur för handlingsplanen och det är
• Öka kunskap om inträffade vårdskador
• Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner
• Öka medvetenheten om hur säker vården är idag
• Stärka analys, lärande och utveckling ata
• Öka riskmedvetenhet och beredskap

Tandvårdsskadeförbundet är positivt till förbättrat patientsäkerhetsarbete och det är bra att tandvården så tydligt kommer in arbetet. Inom tandvården finns mycket att göra och dagligen kommer vittnesmål om hur tandläkare oavsiktligt eller av stor oaktsamhet skadat patienter.

Det kan vara kvarlämnade rotrester efter utdragning av tänder eller undermålig rengöring efter tandutdragning så att infektionen angriper käkbenet. Vid lagning kan tandläkaren komma åt tanden bredvid och i värsta fall går den tanden inte att rädda. Ibland upptäcks inte kariesangrepp eller begynnande parodontit i tid, vilket också kan få allvarliga effekter.

Det förekommer också att material patienten inte tål sätts in, trots att allergin är journalförd. Användning av flera olika metaller ger oftast upphov till galvaniska strömmar som kan orsaka värk, tandgnissling med mera. Även rena felaktigheter förekommer som fel storlek på broar och kronor, dålig inslipning av bettet, borrning i fel tand med mera. 

Till utredningen/remissversion

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu