Granskningen av vården 2019 visar att tandvården har många brister och att ekonomisk brottslighet förekommer i form av felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. IVO ser kopplingar mellan bristande patientsäkerhet gällande bland annat rotfyllningar, protetik och ekonomisk brottslighet. Journalföringen är ofta undermålig i tandvården.

I IVOs rapport om granskningen av vården under 2019 (Vad har IVO sett 2019) ägnas stort utrymme åt rotfyllningar och ekonomisk brottslighet. I tillsynen ser IVO att rotfyllningarna ofta är otäta, för korta eller för långa. Vid granskning av journaler finns ofta inte någon röntgenbild av tanden som ska rotbehandlas och inte heller någon angiven diagnos eller uppgift om rotkanalens längd. Allt detta skapar osäkerhet i bedömningen, vilket äventyrar patientsäkerheten.  

IVO konstaterar att inga uppföljningar av rotbehandlingar har gjorts i Sverige för att se resultaten på lång sikt. Symtom på felaktiga rotfyllningar visar sig, enligt IVO, först efter lång tid och därför behövs uppföljningstider på betydligt längre tid än två år, vilket är den tidsrymd som Socialstyrelsen redovisat. 

Det förekommer också brister i återuppbyggnad av bettet med förlorad tuggfunktion som följd. Tandläkare påbörjar protetikbehandlingar innan de har behandlat och utvärderat de sjukdomar som patienterna har, vilket kan leda till felbehandlingar. IVO bedömer att möjlighet till ekonomiska förtjänster kan förklara en del av bristerna. Protetiska behandlingar utgör två procent av tandvården, men står för tolv procent av kostnaderna. 

Protetisk behandling innebär stora utgifter för patienten och därför måste patienten vara införstådd med vad behandlingen innebär och vilket slutresultat som är realistiskt. Tillsynen visar att det inte alltid informeras tillräckligt och att det ofta saknas terapiplan. 

Felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet uppskattas till cirka 300 miljoner kronor per år och två tredjedelar av dessa misstänks vara avsiktliga. Det handlar alltså om organiserad brottslighet som rör det statliga tandvårdsstödet. IVO konstaterar att det ofta finns kopplingar mellan brottslighet som rör det statliga tandvårdsstödet och brister i patientsäkerheten.

Till rapporten 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu