Politiska beslut och ny lagstiftning syftar till att sätta patienten i centrum och involvera hen i behandlingen. Så har det inte alltid varit och därför ställs tandläkare, läkare och annan vårdpersonal inför svåra dilemman som inte är lätta att hantera. I en artikel i Läkartidningen belyses detta i en artikel skriven av Joar Björk etikombud i Kronoberg. 

Det är när läkare och patient har diametralt motsatta åsikter om vad som är en optimal vård som problem uppträder. Det väcker flera etiska frågor, enligt artikelförfattaren. Dels anser läkaren ofta att patienten har orimliga krav och att hälsan kan äventyras om patientens förslag genomförs medan patienten tror på det hen föreslår. 

I artikeln behandlas relationen patient läkare och det framgår att läkare ofta anser att patienter med höga krav är jobbiga och att det är enklare att arbeta med sådana som fogar sig i de spelregler som erbjuds, det vill säga gör som doktorn vill. Det som är viktigt att fundera över är hur läkare och patient ska kunna behålla en bra relation trots stora skillnader i åsikter om hur behandlingen ska gå till, enligt Joar Björk. 

Vårdgivare anser ofta att patienten har felaktiga uppfattningar och orimliga önskemål. Men om nu patienten ska involveras i behandlingen så måste läkare eller annan vårdgivare inta en annan attityd och tillåta patienter att diskutera uifrån sin utgångspunkt och skilda värderingar är något som också måste accepteras av vårdgivaren.

Min egen uppfattning, skriver Joar Björk, är att eventuella rättviseproblem i sådana situationer är mer allvarliga än problem avseende vårdkvaliteten. Vidare anser han att man ska ta patienten på allvar och  efterfråga patientens avsikter med behandlingen och man ska akta sig för att uppfatta patientens krav som orimliga. 

Resonemangen i artikeln pekar på de dilemman Tandvårdsskadeförbundets medlemmar ofta befinner sig i. Uppfattningen hos våra medlemmar är främst att läkare och tandläkare saknar kunskaper i de frågor där man inte kommer överens och när vårdgivaren i sådana lägen inte klarar av att lyssna på patienten och ta till sig ny kunskap uppstår konflikter.

Läkare och tandläkare har inte kapacitet att sätta sig in i alla frågor inom vården, men den som saknar djupa kunskaper eller bara går på hörsägen från kollegor bör förhålla sig ödmjuk till patientens kunskaper. Vår erfarenhet är att patienterna känner sina egna kroppar betydligt bättre än vårdgivaren och att de egna iakttagelserna i de flesta fall stämmer. 

Om en viss behandling önskas av en patient och patienten själv upplever att den är den rätta bör vårdgivare, precis som Joar Björk skriver, tillmötesgå patienten. Vi har flera exempel på att borttagning av amalgamfyllningar och rotfyllningar gjort kroniskt sjuka medlemmar friska eller i alla fall gett dem betydande hälsoförbättringar. 

I dag är endast en mindre del av den medicinska vården evidensbaserad (ca 25 %) och än mindre i tandvården (ca 10 %). Läkare och tandläkare bör därför inte hänvisa till evidens för i så fall skulle en stor del av vården behöva tas bort. I vissa fall finns både forskning och god erfarenhet av behandlingar och det gäller både skolmedicinen och den så kallade alternativa vården. 

En öppen dialog behövs mellan vårdgivare och patienter samt deras företrädare för att skapa bättre förutsättningar för patientcentrerad vård. Artikeln i Läkartidningen är en bra början. 

Till artikel i Läkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu