Regeringen har gett utredningen om jämlik tandhälsa ett tilläggsdirektiv att utreda de regionala tandvårdsstöden, bland annat fyllningsbyten. Uppdraget omfattar tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget. Det är ett bra beslut av socialminister Lena Hallengren. Viss oro finns dock från Tandvårdsskadeförbundets sida att det ekonomiska stödet för fyllningsbyte försvinner.

Regeringen ger alltså tandvårdsutredningen i uppdrag att föreslå förbättringar av stöd enligt tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdbidraget gällande vissa sjukdomsgrupper som hanteras av regionerna (före detta landstingen).

Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.

De olika tandvårdsstöden ger antingen 600 kr extra per halvår, d.v.s. 1200 kr per år eller så får patienten tandvård till samma kostnad som om man går till en vårdcentral. Stöden beslutas av regionerna och skillnaderna hur dessa beviljas är stora över landet, vilket Tf påpekat sedan lång tid tillbaka.

Även Socialstyrelsens särskilda utredning om tandvårdsförordningen har kommit till samma resultat som Tf. Av Socialstyrelsens utredning framgår också att definitionen av de olika grupper som har möjlighet att få stöd är oklar och därmed bidrar till skillnaderna över landet. Inte heller finns ett tydligt informationsansvar och många patienter och vårdgivare känner inte alls till dessa stöd. 

Regeringens bedömning är att kännedomen om stöden måste öka både bland vårdgivare och patienter.
– De som har rätt till ett särskilt tandvårdsstöd ska få det, säger socialminister Lena Hallengren. Det kan göra stor skillnad i plånboken för den enskilde, konstaterar hon. 

Utredningen ska lämna förslag som skapar ett mer effektivt och jämlikt system. Det innebär att det behöver bli tydligare vilka patientgrupper som ska ha rätt till stöden, innehållet i stöden och hur kännedom om dessa kan bli bättre.

Tandvårdsskadeförbundet är oroligt att stöden för fyllningsbyte helt ska tas bort eller att stödet ska inskränkas ytterligare. I dag är det ytterst få av dem som byter fyllningar på grund av sjukdom som får ta del av detta stöd. Därför kan utredarna förledas att tro att det inte längre efterfrågas eller behövs.

Orsakerna till att så få tar del av stödet är flera:
a) Patienten känner inte till det.
b) Vårdgivare känner inte till det eller låter bli att informera om det.
c) Svårighet att få läkare att skriva erfoderliga intyg.
d) Svårighet att hitta en tandläkare villig att lägga tid på en sådan ansökan. Tandläkare anser ofta att stödet är ytterst svårt att få, det tar lång tid mellan inlämnad ansökan och beslut och därför anser de att det är bättre för patienten att betala allt själv.
e) Finns tandläkaren i en annan region är det ofta krångligt att söka stödet, exempelvis kan särskilda legitimationer krävas.
e) Varje region har dessutom sina egna regler för hur bidraget ska ges. Beslutat regelverk försvårar ofta för patienten att få ekonomiskt stöd till fyllningsbytet och stämmer inte alltid med den politiska intentionen då tandvårdsförordningen beslutades. Tf:s tolkning är att regionerna ogärna ger stöd till fyllningsbyte och medvetet försvårar för patienterna.

Dessutom omfattar stödet endast fyllningsbyte eller byte av dentala material. Den som blir sjuk av sina titanimplantat får själv bekosta utbytet. Att byta eller ta bort exempelvis en titanskruv/platta i en fot, ett ben eller arm bekostas helt av sjukvården. Skillnaden mellan den medicinska och odontologiska vården är således stor. 

Tf är nöjd med detta tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa. Dock är det angeläget att utredningen förstår vikten av det regionala tandvårdsstödet för utbyte av dentala material som patienten inte tål. Det är risk att gruppen tas bort, men Tf kommer att bevaka frågan. 

Översynen av de regionala tandvårdsstöden ska alltså göras av den tillsatta tandvårdsutredningen som ska föreslå en mer jämlik tandhälsa. Utredningstiden förlängs med ett år till den 1 mars 2021. Att få möjlighet att byta dentala material man inte tål är i allra högsta grad en jämlikhetsfråga, vilket Tf tidigare tagit upp med utredningen.

Nu gäller det bara att dessa frågor hanteras korrekt i syfte att förebygga sjukdom och minska folks lidande. De ekonomiskt svaga måste också ha råd att ta bort fyllningar eller andra dentala material som de blir sjuka av. 

Till regeringens pressmeddelande
Till Socialstyrelsens utredning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu