Käkkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus genomför för närvarande ett doktorandprojekt om Burning Mouth Syndrome (BMS). Projektperioden började den 1 januari 2022 och avslutas inte förrän den 31 december 2028.

Avsikten med projektet är att utveckla och etablera diagnostiska kriterier för Burning Mouth Syndrome (BMS) av primär typ och utvärdera behandlingseffekt av två läkemedel som, i andra studier samt i nyligen publicerad systematisk översikt, visat lovande resultat. Dessa två läkemedel är topikal behandling med klonazepam och capsaicin på patienter med BMS i jämförelse med patienter med annan munsveda. Ett läkemedel som appliceras topikalt ges på kroppsytor som hud, slemhinnor och ögon.

BMS orsakar vanligtvis ett uttalat lidande för de flesta som drabbas av åkomman, ofta direkt från debut, men framförallt under längre tid. Både själva smärtan och, ofta ännu värre, konsekvenserna för livskvalitet och dagliga aktiviteter som orsakas av den kroniska smärtan (såsom depression, ångest, stress samt minskad livskvalitet) påverkar naturligtvis de drabbade personerna.

Det har tyvärr inte funnits några tydliga, användbara och validerade kliniska diagnostiska kriterier och dessvärre inte heller några effektiva och etablerade behandlingsalternativ. De behandlingar som varit tillgängliga har vanligtvis haft högst mediokra långtidseffekter.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har meddelat att man har upptäckt kunskapsluckor vad gäller diagnostik och behandling av munsveda. SBU har specifikt pekat på behovet av fler och bättre primärstudier.

Cirka fyra procent av Sveriges befolkning lider av BMS. Sjukdomen drabbar främst medelålders och äldre kvinnor. I 75 till 80 procent av fallen är den svidande, brännande smärtan lokaliserad till den främre tredjedelen av tungan. Smärtan kan även förekomma på läpparnas insida, främre delen av hårda gommen, på insidan av framtänderna i överkäken, eller på tungryggen eller tungans sidoränder.

De flesta som drabbas av BMS upplever en svag, brännande känsla när de vaknar på morgonen, men tillståndet brukar förvärras under dagen. På kvällen är det oftast som värst. Stress, trötthet och mycket pratande kan förvärra symtomen. Den brännande och svidande känslan kan pågå i flera månader eller år. Hos några personer kan dock symtomen minska efter en längre tid, oftast efter mer än 6 år.

I samband med munsvedan förekommer ofta muntorrhet och smakförändringar. Smaken kan påverkas i intensitet, eller så kan man uppleva en kvarliggande bitter eller metallisk smak.   

I fältstudien görs en utvärdering av diagnostiska kriterier sedan undersöks behandlingseffekter i två patientgrupper och med tre olika behandlingar. Varje grupp använder de tre behandlingarna (klonazepam, capsaicin och placebo) i slumpmässig ordning under två veckor för varje läkemedel och med en veckas wash-out mellan dessa tre intervall.

En longitudinell observationsstudie genomförs, i vilken patienterna följs upp efter 6 månaders behandling med det läkemedel som respektive patient föredrar. Longitudinell studie är en undersökning som pågår under en viss tid där man följer upp studieobjekten och gör upprepade mätningar på dem.

Tjugo patienter med BMS, 20 med TMD och 20 friska kommer att rekryteras. TMD (temporomandibulär dysfunktion) innebär att leden som kopplar samman den övre och den nedre käken inte fungerar som det är tänkt. Rekrytering av patienter till studien sker via Orofaciala smärtenheten på Malmö universitet samt Käkkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Projektet avser att förbättra och etablera diagnostiska kriterier för BMS och utvärdera behandlingseffekt av två läkemedel som i studier och systematisk översikt visat mycket lovande resultat. Man anser därför att projektet har förutsättningar att ligga till grund för snabb implementering av effektivt vårdprogram för BMS i tandvården samt också i hälso- och sjukvården.

Länk till mer information om projektet (Malmö Universitet)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)