Både parodontit, tandlossning, och D-vitaminbrist är vanligt förekommande i befolkningen. Frågan är om det finns ett orsakssamband.

Den vetenskapliga bedömningen om optimal daglig dos D-vitamin för förebyggande av sjukdom har ökat 10-20 gånger under det senaste decenniet, från 100 till 2000 IE eller mer. Samtidigt har det visat sig att stora befolkningsgrupper har brist, särskilt vintertid.

D-vitamin är antiinflammatoriskt och medverkar till att benvävnaden inte försvagas. Grav brist orsakade engelska sjukan. Tänderna hör till kroppens benvävnader och omgivande vävnad är starkt utsatt för allt som passerar munnen och härbärgerar en rik bakterieflora där mer aggressiva sorter lätt kan få överhand och orsaka tandförluster.

Flertalet undersökningar som undersökt munhälsan i relation till D-vitamin har varit ?ögonblicksbilder?, man har undersökt tandstatus i förhållande till aktuella värden på D-vitaminnivån i blodet.

I en ny studie från Tyskland har man undersökt tandförlust prospektivt, det vill säga man har först undersökt munstatus och D-vitamin och efter 5 och 11 år utvärderat förlusten av tänder i förhållande till ursprungsnivåerna av vitaminet. En brist i studien är att D-vitamin enbart mättes vid 5 år, varför värdena kan ha varierat under övriga perioder. Man tog dock hänsyn till årstiden vid mätningarna. Parodontitundersökningarna gjordes av speciellt utbildade tandläkare så att de skulle göra samma bedömningar. Från början ingick 7008 personer men i slutändan, på grund av dödsfall, sjukdomar som kunde inverka, ej velat deltaga mer, graviditet, flyttat mm., återstod för utvärdering 3300 efter 5 år och 1904 efter 11 år.

Mätningarna av D-vitamin vid 5-årskontrollen visade att 60 % av deltagarna hade brist på vitaminet. Antalet tänder och kariesfrekvensen vid studiens start var lika i de femtedelar som personerna indelades i enligt olika D-vitamin status. Däremot visade graden av tandköttsfickor variera med nivån av D-vitamin och antalet förlorade tänder ökade linjärt med allt lägre vitaminnivåer. Varje 10-mikrogram/l ökning av D-vitaminnivån var associerat med en 13 % minskad risk att förlora tänder. En jämförelse mellan femtedelen med lägsta halterna och femtedelen med de högsta visade en 23 till 30 % minskad risk för tandförlust. Efter justering för en rad möjliga faktorer som kunde inverka, minskade skillnaden något, men var fortfarande starkt signifikant. Kariesfrekvens och antalet fyllda tandytor inverkade inte på resultatet.

Andra liknande studier har visat på en minskad risk för tandförlust på mellan 14 och 33 % vid en jämförelse med D-vitaminnivåerna och minskad risk för tandförlust/karies, speciellt hos barn. D-vitamin reglerar bland annat kalciumbalans och påverkar alveolarbenet, den benvävnad i vilken tänderna sitter och elasticiteten i fibrerna som håller fast tänderna.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu