Myndigheten för Vårdanalys har gett ut en intressant rapport om avsaknad av personcentrering i vården och redovisar många förslag på insatser för att öka den och förslagen är grundade på forskning och erfarenhet från andra länder. Det behövs ett perspektivskifte skriver författarna till rapporten som anser att svensk vård behöver gå från att se "patienten som en mottagare till en medskapare". En sådan utveckling skulle kunna betyda mycket för tandvårdsskade, men risken finns att vårdgivaren fortsatt har monopol på vilken behandling som väljs och blir patientcetrerad vård bara en skimär.


 

Många blir inte trodda i vården när de anser att deras symtom orsakas av känslighet mot dentala material, rotfyllningar, bettproblem eller annat. I de allra flesta fall har det visar det sig att dessa patienter har rätt. Så snart deras odontologiska problem åtgärdats upphör symtomen. Ofta har de då skickats runt i sjukvården i flera år innan de fått rätt hjälp. Tandvårdsskadeförbundet har hjälpt många att komma till en förstående tandläkare eller läkare. Ett perspektivskifte i vården är därför angeläget.

Myndigheten för Vårdanalys har nu genomfört ett omfattande arbete för att belysa individanpassning av vården och vilka fördelar det kan ha både för patienten och vårdgivaren. Från mottagare till medskapare heter den senaste rapporten. Av tidigare rapporter på detta tema framgår att patientens möjligheter att göra sig hörd i vården är liten och det är också Tandvårdsskadeförbundets uppfattning.

Våra medlemmar rapporterar ofta att de till och med blir kränkande behandlade av vårdgivare när de antyder att problem med tänderna orsakar deras besvär. Det har till och med gått så långt att företrädare för förbundet varnar patienter för att ta upp sådana problem med läkare då det kan leda till problem med försäkringskassan och möjlighet till sjukskrivning. Många blir tyvärr betraktade som psykiskt sjuka eller inbillningsjuka om de antyder att symtomen har att göra med dentala material eller rotfyllningar.

Utredningen från Vårdanalys slår fast att:

 • Personcentering är ett förhållningssätt för hälso- och sjukvården - inte en styrmodell
 • Personcentrering innebär att utgå från individens behov, preferenser och resurser
 • Personcentreringen ska omfatta alla delar i patientens vårdprocess
 • Personcentrering kommer praktiken att betyda olika saker, i olika situationer, för olika individer
 • Personcentrering ses här som en rättighet som sätter ramarna för vilken policy och utformning av hälso- och sjukvården som är möjlig.

- Vårdens medarbetarer är gäster i patientens liv, säger forskaren Donald Berwick som jobbar på Institue for Healthcare Improvement. Patienten ska behandlas med respekt för hens behov, preferenser och resurser. Vårdgivaren ska underlätta för patienten att vara medskapare i sin egen vård och hälsa och patienten ska kunna vara med och välja både behandling och vårdgivare.Det handlar alltså om att ha respekt för patienten och hens unika förutsättningar. I utredningen slås fast att möjligheten att vara medskapande bidrar till individens hälsokompetens. 

Rapporten redovisar också olika möjligheter att mäta om vården som ges verkligen är personcentrerad, vilket är nödvändigt för att få en sådan förändring till stånd. Uppföljning av vården behöver således ha ett tydligare patient- och befolkningsperspektiv  än i dag.

Risk finns dock att vårdgivaren struntar i patientens önskemål om hen inte uppfyller de kriterier som Socialstyrelsen satt upp och som vårdgivaren lärt sig under sin utbildning. I dag är många patienter pålästa, har kunskap om forskningens framkanter och önskar ibland en behandling som ännu inte nått Socialstyelsens godkännande. Ska då patientcentrerad vård fortsätta gälla eller kommer läkaren, tandläkaren eller annan vårdgivare sluta lyssna på patienten så fort de är oense om behandlingen? I  sådana fall kommer det inte att bli någon skillnad i vården. 

Tandvårdsskadeförbundet anser att patientcenterad vård också måste innebära att vårdgivare anpassar sig efter patientens önskemål. Utgångspunkten bör vara att dagens vård har väldigt låg evidens och att kunskaperna både inom medicinen och odontologin är bristfällig och att vårdgivaren därför i första hand ska pröva patientens önskemål och om det inte hjälper gå vidare med det professionen har att tillgå.

Till Vårddanalys rapport
Till seminariet om rapporten (Se fråga om hantering av patienter som inte faller inom ramarna för den skolmedicinska vården 1.34.55 minuter in i filmen)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu