Tandvärk eller akuta dentala infektioner ska behandlas genom att man avlägsnar infektionen, dvs rotfyller eller drar ut tanden. Detta berättar den finske forskaren Mataleena Parikkai som tar upp problemet med resistens mot antibiotika. Antibiotika bör därför endast förskrivas om det finns tecken på infektionsspridning och läkarna måste lära sig att undersöka patienternas munhåla. 

Artikeln är publicerad i Tandläkartidningen. Artikelförfattaren konstaterar att en betydande andel av huvud- och halsinfektionerna har sitt ursprung i tänderna. Vanligast är att bakterier sprids från infektioner i tandrötterna respektive tandköttet, men bakterier sprids också från kirurgiska sår, vid tandextraktion och om det finns bakterier i tandköttsfickor.

Vidare skriver Mataleena Parikkai att den vanligaste infektionsvägen är genom rotkanalen. När pulpan blir infekterad leder det till bakterieansamling i rotkanalen eftersom immunsystemet då saknar tillgång till immunsystemet och därför inte kan undanröja bakterierna. Vävnaderna i tandpulpan kan infekteras via karies, frakturer, läckande fyllningsskarvar och kronor som inte är tillräckligt täta. Infektionen sprids därefter lokalt, men kan också nå övriga delar av kroppen. 

Dentala infektioner kan utvecklas till allvarliga och livshotande infektioner spridda i kroppen eller i bästa fall koncentrerade till roten och rotspetsen. Den som har ett starkt immunförsvar har mestadels infektionen kvar i rotspetsen medan andra med dåligt immunförsvar inte ser några tecken på infektioner vid rotspetsen utan bakterierna sprider sig till hela kroppen och kan orsaka symtom var som helst.

Av artikeln framgår att osteomyelit (infektioner i käkbenet) kan orsakas av sådana infektioner. Det kan i sin tur leda till andningshinder, sepsis (blodförgiftning), Ludwigs angina (slemhinneinfektion i munhålas golv under tungan) och andra livsfarliga infektionssjukdomar. Bakterierna kan sätta sig på hjärtklaffarn och leder då till hjärtskador och bakterietillväxt utanför munhålan. 

De flesta tandingrepp orsakar en övergående bakterieinfektion, men även vid tuggning, tandborstning och användning av tandtråd kan bakterier frigöras och påverka hälsan.  Allvarliga tandinfektioner som kräver sjukhusvård har en dödlighet på 20-30 procent så munhålans bakterieflora är inte att leka med. Sådana infektioner är vanligare bland låginkomsttagare och speciellt gäller det i utvecklingsländerna.

Tidig och korrekt diagnos är viktigt enligt artikelförfattaren. Av erfarenhet vet vi i Tandvårdsskadeförbundet att så sällan är fallet. Våra svenska läkare har låga kunskaper om munhålans betydelse för olika sjukdomar och tittar så gott som aldrig sina patienter i munnen. Läkare bör i högre utsträckning remittera till tandläkare. 

Klassiska symtom på bakteriell infektion är det som oftast uppträder. Det kan enligt artikeln vara rodnad, feber, ödem och smärta vid akuta infektioner i munhålan. Beroende på allvarlighetsgraden kan symtomen variera brett, från milt obehag till allvarlig smärta och från lätt svullnad till trismus och obstruktion av luftvägarna.Om några symtom på spridning eller systemisk infektion föreligger (feber, hög puls, sjukdomskänsla, förändrad mental status, kraftigt fysiskt obehag, tilltagande svullnad, svårigheter att svälja, andas eller tala, hudutslag, trismus och hastigt utvecklande av symtom) ska patienten utan dröjsmål remitteras till sjukhus och proer bör tas.

Artikelförfattaren konstaterar att tidig upptäckt av vanliga dentala infektioner skulle minska behovet av antibiotikaförskrivning. God munhygien och regelbunden tandvård är väsentligt för att förebygga  sådana infektioner. Behandling av rotkanalen (rotfyllning) eller extraktion av tanden är det som gäller vid akuta besvär.  För att kunna identifiera och behandla dessa patienter är det viktigt för tandvårdspersonalen att både förstå de medicinska tillstånden som ökar riskerna för komplikationer och öka medvetenheten om hur orala infektioner manifesteras hos olika patientkategorier.

När immunförsvaret försöker begränsa spridningen av bakterierna bildas en abscess eller inkapsling av bakterierna. Dock kan patienter med nedsatt immunförsvar sällan klara denna inkapsling och då sprids istället bakterier ut i kroppen. Oavsett vilket är det väsentligt att arbeta förebyggande och tandläkarna har en nyckelrol i att lära ut och främja en god munhälsa. 

Till artikel i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu