En ambitiös metastudie konstaterar att kvicksilver är en riskfaktor för autism i kombination med dålig avgiftning. Av studien framgår att autistiska barn har förhöjda kvicksilverhalter i blodet och hjärnan samtidigt som forskarna inte ser några skillnader när det gäller kvicksilveranalyser i hårprover.

Att kvicksilver inte upptäcks i hårprover kan tyda på att avgiftningen inte fungerar. Det innebär att kvicksilver ansamlas i kroppens olika organ.

130 väl gjorda forskningsrapporter är underlag för denna metaanalys. Viktiga kriterier för att forskningsrapporterna skulle få vara med var att mätvärden för kvicksilver fanns för både kontrollgruppen och för gruppen med autism. Sammanlagt undersöktes 1200 barn med autism som jämfördes med drygt tusen barn som fungerade som kontrollgrupp. 

Resultaten stämmer med analyser man gjort av navelsträngsblod respektive blod vid två och tre års ålder och andel autismdiagnoser när barnen är fem år. 

Kvicksilver används inte längre i vacciner och därför är just detta problem inte på dagordningen för svenska barn. Däremot har fortfarande svenska kvinnor i barnafödande ålder amalgamfyllningar som läcker kvicksilver. Nyinvandrade och asylsökande har också amalgam i tänderna. Därtill kommer föroreningar i fisk som kan bidra till ökade kvicksilverhalter hos gravida kvinnor.

Se artikel i Medicinsk Access via pdf-filen nedan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu